Οικονομία

Ισχυρή ομάδα, υπό τον Θεόδωρο Σκυλακάκη, για την απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης

Θεόδωρος Σκυλακάκης, αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών


Nέα ειδική υπηρεσία με αντικείμενο τον συντονισμό για τη διαχείριση και απορρόφηση των κονδυλίων που θα λάβει η Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.

Η τροπολογία που υπάγεται στο νομοσχέδιο για τον Πτωχευτικό Κώδικα προβλέπει τον συντονισμό της σύνταξης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης καθώς και την παρακολούθηση και τον συντονισμό της υλοποίησης των προγραμμάτων και έργων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που θα διατεθούν στην Ελλάδα από τη νέα υπηρεσία, η οποία καταργείται αυτοδικαίως στις 31/3/2027.

Δημιουργείται, ως εκ τούτου, θέση Διοικητή, ο οποίος διορίζεται με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών ως προϊστάμενος της εν λόγω Ειδικής Υπηρεσίας. Η θητεία του είναι τριετής και δύναται να ανανεώνεται με όμοια απόφαση μέχρι την ημερομηνία κατάργησης της Ειδικής Υπηρεσίας.

Ο Διοικητής λαμβάνει τις αποδοχές του Γενικού Γραμματέα του άρθρου 41 του ν. 4622/2019. Επίσης, με την ανάληψη των καθηκόντων του, υπογράφει συμβόλαιο απόδοσης με τον Υπουργό Οικονομικών, το οποίο καθορίζει ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους και στο οποίο προβλέπεται πρόσθετη ετήσια ειδική ανταμοιβή (bonus) σε περίπτωση επίτευξης των οριζόμενων στόχων. Το σύνολο των αποδοχών και της ειδικής ανταμοιβής δεν δύναται να υπερβαίνει το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) του ανώτατου ορίου της περ. α’ της παρ.3 του άρθρου 28 του ν.4354/2015.

Παράλληλα:

-Ορίζεται η οργανωτική διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας [αποτελείται από συνολικά τρεις Διευθύνσεις και επτά τμήματα],

-Συνιστάται Γραφείο Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας το οποίο επικουρεί τον Διοικητή στην άσκηση των καθηκόντων του.

-Συνιστώνται, επίσης, έως οκτώ θέσεις συνεργατών για τις ανάγκες του Γραφείου του Διοικητή, εκ των οποίων τρεις δύναται να είναι μετακλητοί. Για τις αποδοχές των τελευταίων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί μετακλητών υπαλλήλων του ν. 4354/2015 που υπηρετούν στα ιδιαίτερα γραφεία των Γενικών Γραμματέων.

-Συνιστώνται στην Ειδική Υπηρεσία σαράντα θέσεις προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: 29 θέσεις κατηγορίας ΠΕ, 4 θέσεις κατηγορίας ΤΕ, 5 θέσεις κατηγορίας ΔΕ και 2 θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής.

-Οι ανωτέρω θέσεις προσωπικού καλύπτονται, τουλάχιστον κατά το ήμισυ, με αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που απασχολούνται στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

-Οι εν λόγω θέσεις μπορούν να καλυφθούν, υπό την οριζόμενη επιφύλαξη, και με προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τρία έτη, δυνάμενη να παραταθεί μία φορά για ίσο χρονικό διάστημα κατ’ ανώτατο όριο καθώς και με σχέση έμμισθης εντολής.

-Οι παραπάνω συνιστώμενες θέσεις καταργούνται την 31η/3/2027. Ομοίως, παύουν την 31η.3.2027 και οι ενεργές κατά το χρονικό αυτό σημείο αποσπάσεις προσωπικού.

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση


ΣΧΟΛΙΑ