Οικονομία

Δεύτερη ευκαιρία: Διαγωνισμός για διαχειριστές αφερεγγυότητας, καθώς αυξάνονται οι αιτήσεις

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Φορολογικές δηλώσεις: Προς παράταση έως τις 15 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υποβολής

Χρήστος Σταϊκούρας, υπουργός Οικονομικών


Καθώς αυξάνονται οι αιτήσεις των οφειλετών στην πλατφόρμα της δεύτερης ευκαιρίας προκηρύχθηκε διαγωνισμός για διαχειριστές αφερεγγυότητας.

Τον σημαντικό ρόλο του διαχειριστή αφερεγγυότητας θα αναδείξει ο διαγωνισμός που προκηρύχθηκε προκειμένου να αναδειχθούν οι υποψήφιοι που θα αναλάβουν αυτό το έργο.

Η προβλεπόμενη ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών αρχίζει τα μεσάνυχτα της 10.8.2021 και λήγει την 15.9.2021, στις 7 μ.μ., γίνεται δε σε ιστότοπο που θα ανακοινωθεί από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Τι κάνουν οι διαχειριστές αφερεγγυότητας

Κατά τη διαδικασία της εξυγίανσης οι εν λόγω διαχειριστές αναλαμβάνουν την διαφύλαξη της περιουσίας του οφειλέτη καθώς και την υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων για την ολοκλήρωση της σύμβασης της συμφωνίας εξυγίανσης.

Μπορούν επίσης να επιλέγονται από τράπεζες και διαχειριστές δανείων ώστε να δίνουν τη σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη τους προκειμένου να είναι σύννομη η συναίνεση του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης σε πολυμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης για ποσά οφειλών προς αυτούς άνω του 1,5 εκατ. ευρώ κ.ά.

Κατά τη διαδικασία της απαλλαγής οφειλών διορίζονται από το δικαστήριο και αναλαμβάνουν τη διαχείριση της περιουσίας του οφειλέτη και μεσολαβούν ανάμεσα στον οφειλέτη και στους πιστωτές ώστε να ολοκληρωθούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη ρευστοποίησή της.

Τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση της άδειας στους Διαχειριστές Αφερεγγυότητας δίνει η Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας η οποία συστάθηκε την 21.4.2021 και λειτουργεί στο Υπουργείο Οικονομικών υπό την εποπτεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Αρμοδιότητες

1. Ο διαχειριστής αφερεγγυότητας ως σύνδικος της πτώχευσης, που διορίζεται από το πτωχευτικό δικαστήριο,  ασκεί τις αρμοδιότητες του συνδίκου, που είναι μεταξύ άλλων:

• να σφραγίζει την πτωχευτική περιουσία και να προβαίνει σε απογραφή αυτής

• να συνάπτει  συμβάσεις αποκλειστικά ως προς τις τρέχουσες εργασίες της πτώχευσης

• να ασκεί ανακλητική αγωγή για πράξεις που έγινα την ύποπτη περίοδο

• να εγγράφει υποθήκες για τις οποίες υπάρχουν τίτλοι κατά οφειλετών της πτώχευσης και να ζητάει από το δικαστήριο τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου προς εξασφάλιση της πτωχευτικής περιουσίας

• να προβαίνει σε εκποίηση πραγμάτων που υπόκεινται σε φθορά με ή χωρίς την άδεια του εισηγητή επί πτώχευσης  μικρού αντικειμένου

• να υποβάλει προς τον εισηγητή ειδική αναφορά για την κατάσταση της πτωχευτικής περιουσίας, μετά την απογραφή αυτής

• να εισπράττει απαιτήσεις της πτώχευσης και να διαχειρίζεται τον ειδικό λογαριασμό για τις δαπάνες των εργασιών της πτώχευσης και για τη διανομή στους πιστωτές, μετά από άδεια του εισηγητή ή χωρίς άδεια  του εισηγητή επί πτώχευσης  μικρού αντικειμένου

• να συνάπτει συμβιβασμό για κάθε αξίωση ενοχική η εμπράγματη που έχει ο οφειλέτης έναντι τρίτων ή οι τρίτοι έναντι του οφειλέτη

• να προσλαμβάνει, μετά από σύμφωνη γνώμη του εισηγητή τα απαιτούμενα προς υποβοήθηση του έργου του τρίτα πρόσωπα ή τον οφειλέτη

• να εξετάζει τα εμπορικά βιβλία και να καλεί τον οφειλέτη να καταθέσει ισολογισμό

• να υποβάλει εγκλήσεις, με άδεια του εισηγητή, κατά των υπευθύνων προσώπων για αδικήματα κατά του οφειλέτη, καθώς και να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας ενώπιον των αρμοδίων  δικαστικών και εισαγγελικών αρχών

• να καλεί τους πιστωτές να αναγγείλουν την απαίτησή τους

• να επαληθεύει τις απαιτήσεις που έχουν αναγγελθεί

• να συντάσσει πίνακα πτωχευτικών πιστωμάτων

• να προβαίνει σε ρευστοποίηση του ενεργητικού της περιουσίας του οφειλέτη και διανομή του προϊόντος της ρευστοποίησης του ενεργητικού στους πιστωτές

• να διενεργεί δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ή επιμέρους λειτουργικών συνόλων της επιχείρησης

• να προσλαμβάνει πιστοποιημένους εκτιμητές  για την επιλογή της διαδικασίας εκποίησης και τον προσδιορισμό της τιμής πρώτης προσφοράς

• να προβαίνει σε διανομή του εκπλειστηριάσματος και σύνταξη πίνακα κατάταξης

• να υποβάλει έκθεση στον εισηγητή περί μη περάτωσης της πτώχευσης με την απλοποιημένη διαδικασία

• να λογοδοτεί ενώπιον της συνέλευσης των πιστωτών.

2. Ο Διαχειριστικής Αφερεγγυότητας ασκεί της αρμοδιότητες του ειδικού εντολοδόχου και ιδίως διενεργεί ειδικές πράξεις, για την διαφύλαξη της περιουσίας του οφειλέτη, την διενέργεια ειδικών διαχειριστικών πράξεων, την υπογραφή εκτελεστικών συμβάσεων της συμφωνίας εξυγίανσης και την επίβλεψη της εφαρμογής των επιμέρους όρων της

3. Επίσης ο διαχειριστής αφερεγγυότητας τον οποίο επιλέγουν οι χρηματοδοτικοί φορείς που καλύπτουν την αμοιβή του,  παρέχει την  σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του, προκειμένου να είναι σύννομη η συναίνεση του Δημοσίου και των ΦΚΑ σε πολυμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης για ποσά οφειλών προς αυτούς άνω του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ και στις περιπτώσεις που εκπροσωπούν συνολικά ποσό απαιτήσεων μεγαλύτερο από το σύνολο των απαιτήσεων των συμμετεχόντων χρηματοδοτικών φορέων κατά του οφειλέτη, ότι:

– η σύμβαση δεν επιφυλάσσει στο Δημόσιο ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης χειρότερη μεταχείριση απ’ ό,τι θα ίσχυε σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη και

– η εφαρμογή της σύμβασης αναδιάρθρωσης επιτρέπει τη βιώσιμη λειτουργία του (αν είναι επιχείρηση) ή τον καθιστά αξιόχρεο, και, επιπλέον, ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις, που προβλέπει ο νόμος (άρθρο 21).

4. Πέραν των ειδικότερων καθηκόντων ενημέρωσης, ο διαχειριστής αφερεγγυότητας συντάσσει κάθε εξάμηνο, από την ημερομηνία αποδοχής του διορισμού του, συνοπτική έκθεση περιοδικής ενημέρωσης σχετικά με την πορεία και τον τρόπο συνέχισης των εργασιών της διαδικασίας αφερεγγυότητας και τα έξοδα στο οποία έχει υποβληθεί.

Διαβάστε επίσης:

Εντός 10 ημερών ο διαγωνισμός για το Φορέα Απόκτησης Ακινήτων – Στα 2 δισ. ευρώ το όριο του χαρτοφυλακίου

Αγώνας δρόμου με τον χρόνο για την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας

Αποζημίωση ειδικού σκοπού: Όλες οι πληρωμές που θα γίνουν σήμεραΣΧΟΛΙΑ