F

ESG Today

Βύρων Βασιλειάδης (V Group): Η βιώσιμη ανάπτυξη διατρέχει το σύνολο των λειτουργιών μας

Βύρων Βασιλειάδης Πρόεδρος V Group


Θεμελιώδη σκοπό του V Group, αποτελεί  η Βιώσιμη Ανάπτυξη σημειώνει ο πρόεδρος του ομίλου Βύρων Βασιλειάδης τονίζοντας ότι συστηματική προσέγγιση των διαφορετικών πλευρών της βιώσιμης ανάπτυξης διατρέχει το σύνολο των λειτουργιών των Εταιρειών του Ομίλου και περικλείει ένα πλαίσιο δράσεων συνεχούς βελτίωσης στους τομείς Αγορά, Κοινωνία, Ανθρώπινο Δυναμικό, Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, Περιβάλλον και Εταιρική Διακυβέρνηση.

“Οι επενδύσεις μας σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η ενσωμάτωση και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στις δομές των εργοστασίων μας, η μείωση του ανθρακικού μας αποτυπώματος σε συνδυασμό με την αντιστάθμιση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που παράγουμε, η στρατηγική μας για την πλήρη αξιοποίηση αποβλήτων (zero waste) και η στήριξη της τοπικής κοινωνίας, αποτελούν έμπρακτη απόδειξη ότι ο Όμιλος έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης”, αναφέρει ο κ. Βασιλειάδης στην Έκθεση Βιωσιμότητας του V Group.

1ος Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος Εταιρειών V Group δημοσίευσε τον 1ο Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα GRI StandardsAA 1000 και SASB, στον οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος που επιδρά θετικά στην κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον.

Με βασικό γνώμονα τις αξίες της επιχειρηματικής ηθικής, της διαφάνειας και της αξιοπιστίας, στόχος του Απολογισμού είναι η ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, για τις δράσεις και την επίδοση του Ομίλου στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας. Ωστόσο, ο πρώτος αυτός Απολογισμός αποτελεί για τον V Group ένα σημαντικό εργαλείο και βασικό οδηγό προκειμένου o Όμιλος να εξελίσσει και να βελτιώνει συνεχώς τις επιδόσεις του στα σημαντικά ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος, της στήριξης της κοινωνίας και της υπεύθυνης εταιρικής διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Απολογισμού, ο Όμιλος προχώρησε στην αξιολόγηση και στην ανάλυση των πιο σημαντικών θεμάτων που αφορούν στους άξονες της υπεύθυνης λειτουργίας του. Επιπλέον, με την επιστημονική καθοδήγηση της Grant Thornton πραγματοποίησε αναλυτική καταγραφή και προτεραιοποίηση των σημαντικών αυτών θεμάτων σε σχέση με τους Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ.

Ο Απολογισμός 2020 του V Group εστιάζει σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου, κάνοντας αναφορά σε 56 δημοσιοποιήσεις κατά GRI Standards και σε συνολικά 88 ποσοτικούς δείκτες. Επιπλέον, θέτει στόχους συνεχούς βελτίωσης στους άξονες Εταιρικής Υπευθυνότητας που έχει αναγνωρίσει ως σημαντικούς σε σχέση με τις δραστηριότητές του και οι οποίοι αφορούν στην υψηλή ποιότητα και καινοτομία υπηρεσιών, στην προστασία του  περιβάλλοντος, στο ανθρώπινο δυναμικό, στην εταιρική διακυβέρνηση και στην κοινωνική συνεισφορά και ευαισθησία.

Οι ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες που παρουσιάζονται στον Απολογισμό καλύπτουν το σύνολο των δραστηριοτήτων του Ομίλου για τις εταιρείες Antipollution, VEN Engineering, VEN Energy, Green, καθώς και για το Ίδρυμα Ντέπυ Βασιλειάδη.

Η Έκθεση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: https://vgroup.com.gr/wp-content/uploads/2021/10/V-Group-Sustainability-Report-2020.pdf 

Προλογίζοντας τον Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου, ο Ιδρυτής του και Πρόεδρος, Βύρων Βασιλειάδης, αναφέρει:

«Οι επενδύσεις μας σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η ενσωμάτωση και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στις δομές των εργοστασίων μας, η μείωση του ανθρακικού μας αποτυπώματος σε συνδυασμό με την αντιστάθμιση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που παράγουμε, η στρατηγική μας για την πλήρη αξιοποίηση αποβλήτων (zero waste), καθώς και η στήριξη της τοπικής κοινωνίας, αποτελούν έμπρακτη απόδειξη ότι ο Όμιλος έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Εργαζόμαστε εντατικά προκειμένου να δημιουργήσουμε έναν πρότυπο περιβαλλοντικό και ενεργειακό Όμιλο, ο οποίος θα πρωταγωνιστήσει στις εθνικές και διεθνείς εξελίξεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την καινοτομία, θέτοντας ως προτεραιότητα την κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Έχοντας βγει πιο δυνατοί από μια χρονιά κατά την οποία ανατράπηκαν τα πάντα, είμαστε σε εγρήγορση προκειμένου να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε πρόκληση μπορεί να φέρει το ερχόμενο έτος. Είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσουμε με την ίδια δυναμική να επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας, πάντα με κύριο γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία αξίας για τις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε

Το 2020, έτος αναφοράς του πρώτου Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας του V Group, ήταν ένας χρόνος δύσκολος και απαιτητικός, γεμάτος προκλήσεις – τόσο για την Ελλάδα, όσο και για το εξωτερικό.

Πιο συγκεκριμένα, η πανδημία και οι συνέπειές της επιβράδυναν την αναπτυξιακή πορεία της παγκόσμιας αγοράς, θέτοντας νέους κανόνες στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Μέσω των νέων αυτών προκλήσεων έγινε πλέον επιτακτική η ανάγκη των εταιρειών να αντιλαμβάνονται έγκαιρα τα ταχέως μεταβαλλόμενα δεδομένα και να προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Σαν Όμιλος, είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι για το αύριο, έχοντας θέσει ως απώτερο στόχο την αειφόρο ανάπτυξη.
Με όχημα την εταιρική στρατηγική μας και την ορθή Εταιρική Διακυβέρνηση έχουμε θέσει ως απώτερο σκοπό, μέσω των δραστηριοτήτων μας, να αφήνουμε ένα σημαντικό θετικό αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία και οικονομία, δημιουργώντας παράλληλα προστιθέμενη αξία για όλους τους συμμετόχους μας.
Ως συνεχώς εξελισσόμενος περιβαλλοντικός και ενεργειακός Όμιλος, επιδιώκουμε μέσω των επενδύσεών μας, τη διαρκή ανάπτυξη
των υπηρεσιών μας. Φέτος, μέσα από την εφαρμογή ενός πολύπλευρου στρατηγικού σχεδίου δράσης, καταφέραμε να επενδύσουμε στην επέκταση των δραστηριοτήτων μας.
Σε αυτό το πλαίσιο, με τη νέα μας εγκατάσταση στη Ριτσώνα Ευβοίας, καθετοποιήσαμε τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, συμβάλλοντας δυναμικά στην ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας.

Κατά τη διάρκεια του 2020, όπως οφείλαμε να κάνουμε, θέσαμε ως προτεραιότητα την υγεία την ασφάλεια και την ευημερία των ανθρώπων μας. Παρά τις αντίξοες συνθήκες που αντιμετωπίσαμε λόγω της πανδημίας, συνεχίσαμε να επενδύουμε στην ανάπτυξη των τεχνικών και προσωπικών δεξιοτήτων των εργαζομένων μας, προσφέροντάς τους εξειδικευμένα προγράμματα επαγγελματικής εξέλιξης.

Επίσης, θέλοντας να στηρίξουμε τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, ενισχύσαμε την πρόσληψη εργαζομένων από τις περιοχές αυτές. Εξίσου σημαντική, ήταν η προσέλκυση και η διατήρηση ικανών στελεχών και εργαζομένων, με την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων αξιολόγησης της απόδοσής τους.
Έχουμε θέσει ως προτεραιότητα των διαδικασιών πρόσληψης του Ομίλου μας τη διαφάνεια και την αξιοκρατία προκειμένου να διασφαλίζουμε την παροχή ίσων ευκαιριών σε κάθε υποψήφιο μέλος της ομάδας μας.

Χάρη στη δέσμευσή μας στις αξίες αυτές, έχουμε καταφέρει να διατηρήσουμε το πάθος και την αφοσίωση των ανθρώπων μας, οι οποίοι ενστερνίζονται απόλυτα τους στόχους και το όραμα του V Group.
Έχοντας βγει πιο δυνατοί από μια χρονιά κατά την οποία ανατράπηκαν τα πάντα, είμαστε σε εγρήγορση προκειμένου να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε πρόκληση μπορεί να φέρει το ερχόμενο έτος. Είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσουμε με την ίδια δυναμική να επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας, πάντα με κύριο γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία αξίας για τις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε”.

 ΣΧΟΛΙΑ