Business

Τεράστιες ζημιές ύψους 299,5 εκατ. ευρώ για τη ΔΕΗ στο εννεάμηνο-Μειωμένος και ο κύκλος εργασιών

  • NewsRoom
Παναγιωτάκης ΔΕΗ

Μιχάλης Παναγιωτάκης – Πρόεδρος ΔΕΗ


Μείωση του κύκλου εργασιών κατά 154,1 εκατ. ευρώ ή 4,3%, στα 3,47 δισ. ευρώ, λόγω της απώλειας μεριδίου αγοράς και της μείωσης της εγχώριας ζήτησης, και ζημίες ύψους 299,5 εκατ. ευρώ εμφάνισε ο όμιλος της ΔΕΗ στο εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης.

Σύμφωνα με την εταιρεία, στο σκέλος των δαπανών τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2018 έχουν επιβαρυνθεί από:

– την πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού ύψους 151,2 εκατ. ευρώ (η οποία σχηματίστηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2018) και αντιστοιχεί στην παρούσα αξία της μελλοντικής υποχρέωσης που αναλαμβάνει η ΔΕΗ και οι θυγατρικές της λόγω της κατάργησης από τον Απρίλιο του 2018 (Ν. 4533/2018) του συμψηφισμού της αποζημίωσης ύψους 15.000 ευρώ του προσωπικού σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων με το εφάπαξ βοήθημα που δικαιούνται από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα, και

– την πρόβλεψη ύψους 70,8 εκατ. ευρώ η οποία σχηματίστηκε το τρίτο τρίμηνο του 2018 που αφορά σε τόκους υπερημερίας έως 30.9.2018, που διεκδικεί βάσει εξώδικου ο ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ από τη συμμετοχή της στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο 20.9.2016 έως 29.11.2018.

Αντίθετα, θετική επίπτωση είχε η οριστική εκκαθάριση του ΕΤΜΕΑΡ για τα έτη 2012, 2013 και 2016, ύψους 105,2 εκατ. ευρώ.

Χωρίς την επίπτωση από την πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού, ύψους 151,2 εκατ. ευρώ και την οριστική εκκαθάριση του ΕΤΜΕΑΡ για παρελθόντα έτη, ύψους 105,2 εκατ. ευρώ, η λειτουργική κερδοφορία, προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το εννεάμηνο 2018, διαμορφώθηκε σε 234,9 εκατ. ευρώ, παραμένοντας ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (242 εκατ. ευρώ).

Χωρίς και την επίπτωση από την πρόβλεψη ύψους 70,8 εκατ. ευρώ για τόκους υπερημερίας που διεκδικεί ο ΑΔΜΗΕ, το EBITDA του εννεαμήνου 2018 διαμορφώνεται σε 305,7 εκατ. ευρώ.

Όπως σημειώνει η ΔΕΗ, οι κύριοι παράγοντες που είχαν θετικό αντίκτυπο στην λειτουργική κερδοφορία είναι η αντιστροφή προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών ηλεκτρικής ενέργειας κατά 108,3 εκατ. ευρώ, η μείωση της χρέωσης προμηθευτών για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο κατά 101,7 εκατ. ευρώ και η μείωση της μισθοδοσίας κατά 23,4 εκατ. ευρώ και των λοιπών ελεγχόμενων δαπανών κατά 10,1 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, η λειτουργική κερδοφορία επιβαρύνθηκε κυρίως από τη σημαντική αύξηση των δαπανών για εκπομπές CO2 κατά 87,2 εκατ. ευρώ, και την αυξημένη καθαρή επιβάρυνση από τις δημοπρασίες “ΝΟΜΕ” κατά 81,4 εκατ. ευρώ.

Οι ζημίες προ φόρων για το εννεάμηνο του έτους διαμορφώθηκαν σε 299,5 εκατ. ευρώ έναντι 265,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Οι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν την ίδια περίοδο σε 528,6 εκατ. ευρώ έναντι 303,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2017, κυρίως λόγω των αυξημένων επενδύσεων για την κατασκευή της νέας λιγνιτικής μονάδας “Πτολεμαϊδα V”, καθώς και της αύξησης των επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ.

Το καθαρό χρέος στις 30.9.2018 ήταν 3.674,2 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 283 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 31η.12.2017. Τον Φεβρουάριο του 2018 η εταιρεία προέβη σε μερική εξαγορά ομολογιών λήξεως 2019 ύψους 150 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της ενεργητικής διαχείρισης του δανειακού χαρτοφυλακίου της. Η ΔΕΗ εξετάζει τις πιθανές εναλλακτικές σε σχέση με την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και έχει αναθέσει σε συμβούλους να διερευνήσουν τις εναλλακτικές αυτές, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης Ομολογιών.

Σχολιάζοντας τα βασικά οικονομικά και λειτουργικά μεγέθη της περιόδου ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε., Εμμανουήλ Παναγιωτάκης, δήλωσε: “Η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου (EBITDA) από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ενισχύθηκε και κατά το τρίτο τρίμηνο του 2018, απόρροια της αντιστροφής των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις συνεπεία των δράσεων για βελτίωση της εισπραξιμότητας, και της μείωσης των ελεγχόμενων δαπανών. Η θετική αυτή επίδραση μετριάστηκε από τις σημαντικά αυξημένες δαπάνες για αγορά δικαιωμάτων CO2, των οποίων η τιμή υπερτετραπλασιάστηκε, και από την πρόσθετη επιβάρυνση λόγω των δημοπρασιών ΝΟΜΕ, ύψους 81,4 εκατ. ευρώ. Βεβαίως, συνυπολογιζόμενων των προβλέψεων που σχηματίστηκαν για τις μελλοντικές αποζημιώσεις του προσωπικού λόγω λύσης σύμβασης εργασίας και για τους τόκους υπερημερίας που διεκδικεί ο ΑΔΜΗΕ -πράγμα για την σκοπιμότητα του οποίου εγείρονται σοβαρά ερωτηματικά και του οποίου η νομική βασιμότητα αμφισβητείται- η κερδοφορία το εννεάμηνο του 2018 εμφανίζεται μειωμένη έναντι του αντιστοίχου του 2017, παρά τη θετική επίπτωση από την εκκαθάριση του ΕΤΜΕΑΡ παρελθόντων ετών.

Σημειώνεται ως ιδιαίτερα θετικό γεγονός η συνεχιζόμενη μείωση του καθαρού χρέους, η οποία το εννεάμηνο ανήλθε σε 283 εκατ. ευρώ. Ακόμη, η μεγάλη αύξηση των επενδύσεων κατά 225 εκατ. ευρώ.

Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της ΔΕΗ από την Standard and Poor’s σε CCC+ με θετική προοπτική, έναντι CCC με αρνητική προοπτική, είναι γεγονός εξαιρετικά σημαντικό, απόρροια της επιτευχθείσας αναχρηματοδότησης του κοινοπρακτικού δανείου ύψους 1,3 δισ. ευρώ και των δράσεων της Εταιρείας για τη βελτίωση της λειτουργικής της κερδοφορίας στο πλαίσιο του γενικότερου ευνοϊκού κλίματος της οικονομίας της χώρας. Η αναβάθμιση αυτή είναι θετικός οιωνός για την έξοδο της ΔΕΗ στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, πράγμα για το οποίο γίνεται ήδη από τους συμβούλους η σχετική προεργασία και εξέταση εναλλακτικών συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης ομολογιών. Πέραν αυτών, εξασφαλίσαμε νέα δανειακά κεφάλαια μέσω γραμμής χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ ύψους 255 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στα Δίκτυα Διανομής μέχρι και το 2020.

Η διαδικασία της αποεπένδυσης του 40% του λιγνιτικού παραγωγικού μας δυναμικού εισέρχεται στο τελικό στάδιο. Οι προσφορές αναμένεται να κατατεθούν εντός του Ιανουαρίου. Από την πλευρά της η ΔΕΗ λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα για τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων και της αποδοτικότητας των αντίστοιχων θυγατρικών της, Μελίτης και Μεγαλόπολης, ενώ κρίσιμη παράμετρος θα είναι η έγκαιρη έγκριση του μηχανισμού των Πιστοποιητικών Διαθεσιμότητας Ισχύος.

Οι δράσεις για τη μείωση των ελεγχόμενων δαπανών θα ενταθούν βάσει του συγκεκριμένου σχεδιασμού που έχει εκπονηθεί σε συνεργασία με το Σύμβουλο. Αντίστοιχα θα ενταθούν οι δράσεις βελτίωσης της εισπραξιμότητας. Ωστόσο, η επίδραση εξωγενών παραγόντων, όπως η κατακόρυφη αύξηση των δικαιωμάτων CO2 και η μεγάλη αύξηση της Οριακής Τιμής (χονδρική) του Συστήματος, επιβάλλει τη λήψη πρόσθετων μέτρων για την άκρως αναγκαία για την οικονομική ευρωστία της Επιχείρησης, βελτίωση της κερδοφορίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, εργαζόμαστε συστηματικά, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στην κατανάλωση, ενώ παράλληλα λαμβάνουμε μέτρα για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών μας.

Με όρους στρατηγικής αλλά και άμεσου επιχειρηματικού σχεδιασμού, η στροφή της ΔΕΗ στην ανάπτυξη των ΑΠΕ, που θα είναι η ατμομηχανή της μελλοντικής ανάπτυξής της είναι δεδομένη. Σε αυτή την προοπτική εντάσσεται και η απορρόφηση της ΔΕΗ Ανανεώσιμες από την μητρική που δρομολογήθηκε πρόσφατα με στόχο τη δραστηριοποίηση της μέγιστης δυνατής πλειοψηφίας του δυναμικού της ΔΕΗ στην υλοποίηση αυτής της στρατηγικής”.

Μείωση της ζήτησης στο εννεάμηνο

Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, στο εννεάμηνο του 2018 η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 2,1% στις 43.115 GWh έναντι 44.026 GWh το εννεάμηνο του 2017. Ωστόσο, η συνολική ζήτηση, στην οποία περιλαμβάνεται και η ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές και άντληση, παρουσίασε ελαφρά αύξηση κατά 0,4% το εννεάμηνο του 2018, εξαιτίας των αυξημένων κατά 54,5% εξαγωγών από Τρίτους μέσω των Βορείων Διασυνδέσεων. Η αύξηση αυτή των εξαγωγών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εξαγωγή μέρους των δημοπρατούμενων ποσοτήτων μέσω “ΝΟΜΕ”.

Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας μειώθηκε σε 82,3% το εννεάμηνο του 2018 από 86,9% το εννεάμηνο του 2017. Ειδικότερα, το μέσο μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα περιορίσθηκε σε 79,4% τον Σεπτέμβριο του 2018 από 83,6% τον Σεπτέμβριο του 2017, ενώ το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ, ανά τάση, ήταν 97,9% στην Υψηλή Τάση, 60,5% στη Μέση Τάση και 83,6% στη Χαμηλή Τάση, έναντι 98,3%, 64,4% και 89% τον Σεπτέμβριο του 2017 αντίστοιχα. Συνέπεια της μείωσης της ζήτησης καθώς και της απώλειας μεριδίου αγοράς ήταν οι πωλήσεις της ΔΕΗ να μειωθούν κατά 6,2% το εννεάμηνο του 2018.

Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ κάλυψαν το 48,6% της συνολικής ζήτησης στη χώρα το εννεάμηνο 2018 (44,8% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το εννεάμηνο του 2017 ήταν 49,5% (45,5% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα).

Η παραγωγή της ΔΕΗ ήταν μειωμένη κατά 2,7% στις 20.826 GWh έναντι 21.410 GWh πέρυσι. Ειδικότερα η λιγνιτική παραγωγή ήταν μειωμένη κατά 3,4%, ή κατά 294 GWh, η παραγωγή από τις μονάδες φυσικού αερίου ήταν μειωμένη κατά 27,2%, ή κατά 1.622 GWh, ενώ αντίθετα η υδροηλεκτρική παραγωγή ήταν αυξημένη κατά 57,4% ή κατά 1.558 GWh, κυρίως λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων υδατικών εισροών στους Ταμιευτήρες των Υδροηλεκτρικών Σταθμών τους πρώτους τέσσερεις μήνες του 2018.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Μεγαλύτερη «προίκα» στα λιγνιτικά της ΔΕΗ: Τι αλλάζει στα Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος, τι προβλέπεται για τους εργαζομένους

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΔΕΗ: Πρωτοβουλίες για περαιτέρω μείωση του κόστους λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: ΔΕΗ: Έρχεται στο προσκήνιο η πώληση των υδροηλεκτρικών


ΣΧΟΛΙΑ