Ναυτιλία

ΣτΕ: Ξεμπλοκάρει τη μεταβίβαση των ναυπηγείων Σκαραμαγκά στον Γιώργο Προκοπίου

Ο εφοπλιστής, Γιώργος Προκοπίου

Ο εφοπλιστής, Γιώργος Προκοπίου


Ξεμπλοκάρει το Συμβούλιο της Επικρατείας τη μεταβίβαση των ναυπηγείων Σκαραμαγκά στην εταιρεία «MILINA ENTERPRISES COMPANY LIMITED» του Γιώργου Προκοπίου.

Με 2 αποφάσεις της, η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου απέρριψε τις προσφυγές του Δήμου Χαϊδαρίου, ο οποίος διεκδικούσε την ακύρωση 2 διαγωνισμών για την πώληση των Ναυπηγείων, την εκποίηση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της ιδιοκτήτριας Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ) και για την παραχώρηση της Προβλήτας 4 στον αγοραστή Προκοπίου, καθώς ο προσφεύγων Δήμος διεκδικούσε ελεύθερη χρήση του αιγιαλού που βρίσκεται εντός των ορίων του.

Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν (με συντριπτική πλειοψηφία στην 1η απόφαση τους και ομόφωνα στη 2η) ότι το Δικαστήριο τους στερείται δικαιοδοσίας καθώς πρόκειται περί ιδιωτικής διαφοράς.

Οι αποφάσεις ακόμα δεν έχουν δημοσιευθεί και αποτελούν το αποτέλεσμα της διάσκεψης της Ολομέλειας του ΣτΕ την περασμένη Τρίτη 17 Μαρτίου. Ωστόσο, λόγω της σπουδαιότητας της υπόθεσης, ο πρόεδρος του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, Δημήτρης Σκαλτσούνης, έκανε χρήση του δικαιώματος του και με επίσημη ανακοίνωση του ενημέρωσε για τις αποφάσεις της διάσκεψης.

Το σκεπτικό των αποφάσεων

Στην ανακοίνωση του ο κ. Σκαλτσούνης αναφέρει:

“Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 8 του π.δ. 18/1989, όπως προστέθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4786/2021, ανακοινώνει τα εξής:

Την Τρίτη 17 Μαΐου 2022 η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας συνήλθε σε διάσκεψη δύο υποθέσεων του Δήμου Χαϊδαρίου, αμφοτέρων με εισηγήτρια τη Σύμβουλο Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη, οι οποίες συζητήθηκαν κατά τη δικάσιμο της 11ης Μαρτίου 2022.

1. Το Δικαστήριο απέρριψε την πρώτη αίτηση ακυρώσεως του Δήμου Χαϊδαρίου κατά (α) της από 4.6.2021 προκήρυξης της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου – ΕΤΑΔ ΑΕ για τη διενέργεια ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την πώληση ακινήτου-τμήματος της μείζονος έκτασης των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, εμβαδού 332.137,34 τ.μ. και β) της από 7.7.2021 απόφασης του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΤΑΔ, περί ανακήρυξης οριστικού  πλειοδότη, αφού έκρινε, με μειοψηφία ενός μέλους, ότι στερείται δικαιοδοσίας για την εκδίκασή της, δεδομένου ότι πρόκειται περί ιδιωτικής διαφοράς. Και τούτο διότι: ι) το περιλαμβανόμενο στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο τμήμα παλαιού αιγιαλού περίπου 216 στρεμμάτων ανήκει στην κυριότητα της ΕΤΑΔ, ως τμήμα της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου (άρθρα  2 παρ. 5 ν. 2971/2001, 196 παρ. 4 ν. 4389/2016), η δε μεταγενέστερη νομοθετική τροποποίηση του χαρακτήρα του παλαιού αιγιαλού και ο χαρακτηρισμός του ως κοινοχρήστου (άρθρο 24 ν. 4607/2019), ερμηνευόμενη καθ’ ύλην και κατά χρόνον, δεν καταλαμβάνει το μεταβιβαζόμενο τμήμα παλαιού αιγιαλού· ιι) το υπόλοιπο τμήμα του μεταβιβαζομένου ακινήτου, 116 περίπου στρεμμάτων, περιήλθε στην κυριότητα της ΕΤΑΔ μετά από σύμβαση ανταλλαγής με την Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ-ΕΝΑΕ και  ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου.

Περαιτέρω, το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη  την  προβλεπόμενη στο άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 4664/2020 (ως ισχύει) και μνημονευόμενη στην ως άνω προκήρυξη δυνατότητα του λειτουργούντος νομίμως ναυπηγείου να συνάψει σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο περί αποκλειστικής χρήσης επί της ζώνης ή τμημάτων της ζώνης αιγιαλού έμπροσθεν των εγκαταστάσεων του Ναυπηγείου Σκαραμαγκά  και επί του αναγκαίου θαλάσσιου χώρου, αντί ανταλλάγματος (το ύψος του οποίου έχει ήδη καθορισθεί με την απόφαση του Προϊσταμένου της Γ.Δ. Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης), για τη σύναψη της οποίας ο λειτουργών νομίμως ναυπηγείο υποβάλλει αίτημα στην Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά Νήσων Δυτικής Αττικής (άρθρο 1 της ως άνω απόφασης), έκρινε, με μειοψηφία δύο μελών, ότι  αιτιάσεις κατά της ως άνω παραχώρησης μπορούν να προβληθούν μόνο κατά της ρητής ή τεκμαιρόμενης αποδοχής του σχετικού αιτήματος, όχι δε στο πλαίσιο της παρούσας δίκης κατά πράξεων της ΕΤΑΔ και ότι, ως εκ τούτου, δεν επηρεάζεται η προαναφερόμενη κρίση περί έλλειψης δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου.

2. Το Δικαστήριο απέρριψε τη δεύτερη αίτηση ακυρώσεως του Δήμου Χαϊδαρίου κατά α) της από 3.6.2021 πρόσκλησης του ειδικού διαχειριστή της ΕΝΑΕ (η οποία έχει υπαχθεί στη διαδικασία ειδικής διαχείρισης των άρθρων 68  επ. του ν. 4307/2014) για τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού, με αντικείμενο την εκποίηση ενός ενιαίου λειτουργικού συνόλου περιουσιακών στοιχείων της, αποτελούμενου από οικόπεδο 350.745,10 τ.μ. με βιοτεχνικές – βιομηχανικές εγκαταστάσεις· β) της από 7.7.2021 έκθεσης του ειδικού διαχειριστή της ΕΝΑΕ περί περάτωσης του διαγωνισμού και ανακήρυξης πλειοδότη, αφού έκρινε ομοφώνως ότι στερείται δικαιοδοσίας για την εκδίκασή της, δεδομένου ότι πρόκειται περί ιδιωτικής διαφοράς. Τούτο, διότι η σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης στοιχείων του ενεργητικού υπό ειδική διαχείριση επιχείρησης, η οποία καταρτίζεται μεταξύ του ειδικού διαχειριστή, ως ασκούντος τη διοίκηση και διαχείριση ιδιωτικής επιχείρησης που έχει πτωχευτική ικανότητα, και του υπερθεματιστή στον διενεργηθέντα πλειοδοτικό διαγωνισμό, είναι σύμβαση του ιδιωτικού δικαίου, η δε διαδικασία του πλειοδοτικού διαγωνισμού (ως εν προκειμένω) που κατατείνει στη σύναψη της σύμβασης αυτής, εντάσσεται και αυτή εξ ολοκλήρου στη σφαίρα του ιδιωτικού δικαίου, με συνέπεια οι αναφυόμενες καθ’ όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής του (από την προκήρυξη έως την κατάρτιση της σύμβασης) διαφορές να είναι ιδιωτικές και να υπάγονται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων.

Η δημοσίευση των αποφάσεων αναμένεται εντός του Οκτωβρίου τρέχοντος έτους.

Δημήτριος Σκαλτσούνης”

Είχε «παγώσει» η επένδυση

Η ιδιωτικοποίηση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά είχε «παγώσει» από τον περασμένο Δεκέμβριο, καθώς το ΣτΕ, ικανοποιώντας αίτημα του Δήμου Χαϊδαρίου, είχε απαγορεύσει, με προσωρινή διαταγή του, την υπογραφή σύμβασης για τη μεταβίβαση του ακινήτου της ΕΤΑΔ στην εταιρεία ιδιοκτησίας του εφοπλιστή.

Κατά τη συζήτηση των προσφυγών του στο ΣτΕ, τον περασμένο Μάρτιο, ο Δήμος Χαϊδαρίου είχε υποστηρίξει ότι συμφωνεί με την πραγματοποίηση της ιδιωτικής επένδυσης και τη συνέχιση της λειτουργίας του Ναυπηγείων, ωστόσο ζητούσε την ακύρωση των διαγωνισμών γιατί, μεταξύ άλλων, «η Προβλήτα 4 δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ για χρήση των Ναυπηγείων και δεν είναι αναγκαία για τη λειτουργία τους. Αντίθετα, είναι απαραίτητη για την αποκατάσταση και την αναβάθμιση της φυσικής πρόσβασης του Χαϊδαρίου στη θάλασσα, της Ακτής Σκαραμαγκά».

Διαβάστε επίσης:

Επανέρχεται ο Ισκαντάρ Σάφα στη La Tribune και διεκδικεί τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά – Απαιτεί και €1,2 δισ.

Δύο FSRU στη γερμανική κυβέρνηση ναύλωσε ο Γιώργος Προκοπίου

 

 ΣΧΟΛΙΑ