Ναυτιλία

ΝΑΤ: Κάτι τρέχει με τα συναλλαγματικά αποθέματα του

ΝΑΤ: Κάτι τρέχει με τα συναλλαγματικά αποθέματα του


Για “λεηλασία της περιουσίας του ΝΑΤ και συνολικά των ασφαλιστικών ταμείων, που δημιουργήθηκε από την άγρια εκμετάλλευση των ναυτεργατών, των εργαζομένων”, καταγγέλλει η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού.

Ειδικότερα, η ΠΕΜΕΝ αναφέρει ότι στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΝΑΤ μεταξύ των θεμάτων γίνεται αναφορά ότι:

«Η Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 2/45619/ΔΛΤΠ/05-02-2021 (ΦΕΚ Β΄ 604/15-02-2021) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών συμμετέχει στον Ταμειακό Προγραμματισμό των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και έχει προβεί στο άνοιγμα Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης σε Ευρώ στην Τράπεζα της Ελλάδος».

Επίσης στην εισήγηση της Υπηρεσίας του ΝΑΤ γι’ αυτό το θέμα αναφέρεται ότι:

«Δεδομένου ότι το Ν.Α.Τ. διατηρεί ταμειακά διαθέσιμα σε ξένο νόμισμα σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του  Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου και η Τράπεζα της Ελλάδος αδυνατεί να προβεί σε άνοιγμα λογαριασμού σε ξένο νόμισμα, τα εν λόγω ταμειακά διαθέσιμα δεν μπορούν να μεταφερθούν στον Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης σε Ευρώ του Ν.Α.Τ. που υφίσταται στην Τράπεζα της Ελλάδος και ως εκ τούτου υπάρχει αδυναμία εφαρμογής  της ανωτέρω Απόφασης».

Για το θέμα αυτό,  η Υπηρεσία του ΝΑΤ πρότεινε:

«α) την έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού τριάντα χιλιάδων Ευρώ (€ 30.000,00) πλέον Φ.Π.Α. 24%, για  την παροχή γνωμοδότησης ως προς την δυνατότητα νόμιμης διατήρησης τραπεζικών λογαριασμών σε ξένο νόμισμα υπό την διαχείριση  του Ν.Α.Τ., η οποία θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ν.Α.Τ. (Κ.Α.Ε.: 0894) έτους 2021 και

β) την  παροχή εξουσιοδότησης του Δ.Σ./Ν.Α.Τ. προς τον Πρόεδρο του Ν.Α.Τ. για την ανάθεση του ανωτέρω έργου σε εξειδικευμένο εξωτερικό νομικό σύμβουλο».

Ο εκπρόσωπος των ναυτικών  επεσήμανε στη συνεδρίαση   ότι το θέμα δεν είναι νομικό αλλά πολιτικό και αποσκοπεί στο να βάλει χέρι η κυβέρνηση και στα ταμειακά διαθέσιμα σε ξένο συνάλλαγμα που διαθέτει το ΝΑΤ και ζήτησε όπως ο πρόεδρος του ΝΑΤ και οι υπηρεσίες του να μην προχωρήσουν σε καμία εφαρμογή των αντεργατικών νόμων της κυβέρνησης.

Διαβάστε επίσης

“Πλέουμε μαζί” για την προστασία του περιβάλλοντος και των θαλασσών μας
 ΣΧΟΛΙΑ