Ναυτιλία

Άδωνις Γεωργιάδης: Διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας στο Ναυπηγείο Ελευσίνας

Άδωνις Γεωργιάδης, υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Άδωνις Γεωργιάδης, υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων


Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την εξυγίανση του Ναυπηγείου Ελευσίνας και όπως ανέφερε ο υπουργός, Άδωνις Γεωργιάδης, χθες το βράδυ:

«Πριν λίγο καταθέσαμε, με τον αναπληρωτή υπουργό Νίκο Παπαθανάση στη Βουλή το πιο δύσκολο μας σχέδιο. Το νομοσχέδιο για την εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνος. Όλες οι θέσεις εργασίας διασφαλισμένες και άλλες 1400 προσλήψεις την πρώτη τριετία! Προχωρούμε γερά!».

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα της ΟΝΕΧ:

Η Συμφωνία Εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευσίνας διαμορφώνει ένα βιώσιμο μοντέλο επανεκκίνησης των Ναυπηγείων Ελευσίνας.

– Άμεση επένδυση 100 εκατ. δολαρίων

– Διασφάλιση των θέσεων εργασίας 600

– Αποζημιώσεις ύψους 13,4 εκατ. ευρώ – αποπληρωμή του 100% των υπόλοιπων οφειλών προς τους εργαζόμενους

– Δημιουργία 1.400 νέων θέσεων εργασίας μέσα σε 3 χρόνια

– Επιπλέον έσοδα 1,1 δισ. ευρώ για το Ελληνικό Δημόσιο (άμεσοι και έμμεσοι φόροι, ασφαλιστικές εισφορές) κατά τα επόμενα 25 έτη

– Ενίσχυση της Ελληνικής Οικονομίας με περισσότερα από 1,6 δισ. ευρώ που θα κατευθυνθούν σε εγχώριους προμηθευτές και την Ελληνική Βιομηχανία

Επίσης, η έκθεση του Γενικού Λογιστήριο του Κράτους, επισημαίνει τα εξής:

Α. υπόψη σχέδιο νόμου, θεσπίζονται διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ειδικότερα:

Ι. Ρυθμίζεται ζήτημα εξυγίανσης ανώνυμης εταιρείας επωνυμία «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Ν.Β.Ε.Ε.) και συγκεκριμένα:

α. Ορίζεται Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως αποκλειστικά αρμόδιος να συμβληθεί εταιρεία Ν.Β.Ε.Ε. και τις λοιπές αναφερόμενες εταιρείες, για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Δ.) και να συνυπογράψει συμφωνία εξυγίανσης-μεταβίβασης Ν.Β.Ε.Ε.

β. Περιγράφεται ενδεικτικά περιεχόμενο συμφωνίας εξυγίανσης, οποία περιλαμβάνονται όροι που αφορούν μεταξύ άλλων: – μεταβίβαση μέρους του ενεργητικού και παθητικού Ν.Β.Ε.Ε. στις αναφερόμενες εταιρείες, – ρευστοποίηση του μεταβιβαζόμενου ενεργητικού Ν.Β.Ε.Ε. από ειδικό εντολοδόχο, – διακανονισμό (σε δόσεις και άτοκα) καθώς και χρόνο καταβολής των οφειλών Ν.Β.Ε.Ε. προς Ε.Δ. που μεταβιβάζονται, – ρύθμιση των υποχρεώσεων Ν.Β.Ε.Ε. προς Ηλεκτρονικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (-Ε.Φ.Κ.Α.) και τυχόν λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς, – διαγραφή εκατό τοις εκατό (100%) οφειλών και λοιπών υποχρεώσεων που τυχόν προκύπτουν βάρος Ν.Β.Ε.Ε., περίπτωση εξάλειψης του μεταβιβαζόμενου ενεργητικού, – διαχείριση των υποχρεώσεων Ν.Β.Ε.Ε. προς Ε.Δ./Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τους όρους αποπληρωμής από αναφερόμενη εταιρεία, – επιστροφή από Ε.Δ. των εγγυητικών επιστολών που έχουν εκδοϋεί υπέρ του Πολεμικού Ναυτικού, εγγυήτρια τράπεζα, υπογραφή συμφωνίας εξυγίανσης, – μεταβίβαση και τρόπο αποπληρωμής των οφειλών Ν.Β.Ε.Ε. προς άλλους τυστωτές από τραπεζικές και άλλες συναλλαγές, – ρύθμιση των υποχρεώσεων Ν.Β.Ε.Ε. έναντι των εργαζομένων, σι απαιτήσεις των οποίων ικανοποιούνται προνομιακά τις λοιπές κατηγορίες πιστωτών, – ολοσχερή διαγραφή απαιτήσεων των εργαζομένων, έναντι Ν.Β.Ε.Ε., κατά οριζόμενο χρονικό διάστημα, – τρόπο ρευστοποίησης του μεταβιβαζόμενου παθητικού από διορισμένο ειδικό εντολοδόχο, – χρόνο εκκίνησης επιχειρηματικής δραστηριότητας στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, κ.λπ.

γ. Εξουσιοδοτείται Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων να συνομολογεί για λογαριασμό του Ε.Δ. και των λοιπών αναφερόμενων πιστωτών Ν.Β.Ε.Ε. κάθε όρο αναγκαίο για επίτευξη συναίνεσης των ως άνω πιστωτών δ. Προβλέπεται διαδοχή των δικαιωμάτων χρήσης αιγιαλού και των προσχωσιγενών γηπέδων και των συστατικών τους, στις εταιρείες στις μεταβιβάζεται ενεργητικό και παθητικό Ν.Β.Ε.Ε. πλαίσιο υπό σύναψη συμφωνίας εξυγίανσης. (άρθρα 1- 4)

2.α. Αναμορφώνεται διαδικασία πολεοδόμησης ακινήτων που βρίσκονται περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και ορίων οικισμών προ του 1923 κάτω των 2.000 κατοίκων και τα οποία προορίζονται για χρήση του ιιαραθεριστικού -τουριστικού χωριού. β. Απαλλάσσεται από κάθε φόρο τέλος υπέρ του Δημοσίου διάθεση απαιτούμενης έκτασης για δημιουργία των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων σύμφωνα νέα διαδικασία πολεοδόμησης ακινήτων που βρίσκονται περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και ορίων οικισμών προ του 1923 κάτω των 2.000 κατοίκων. (άρθρο 5)

3. Καταργούνται οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι και επιτρέπεται διενέργεια προσφοράς ειδών των οποίων ποσότητα υπερβαίνει πενήντα τοις εκατό (0%) του συνόλου των ειδών που διαθέτει κάθε κατάστημα. (άρθρο 6)

4. Καθορίζεται μαθηματικός τύπος, που εφαρμόζεται για αναπροσαρμογή τιμής στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμηθειών και παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης κτιρίων, όταν περιλαμβάνεται στα έγγραφα σύμβασης όρος περί αναπροσαρμογής τιμής. (άρθρο 7)

5. Καταργείται, για τις οριζόμενες προσωπικές εταιρείες, υποχρέωση καταχώρησης και δημοσίευσης Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Διαβάστε επίσης:

ΟΝΕΧ: Η μη έγκριση της συμφωνίας για το Ναυπηγείο Ελευσίνας εγκυμονεί κινδύνους για την επαναλειτουργία του

Ο Γ. Παπανδρέου συναντήθηκε με στελέχη και συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ στα Ναυπηγεία Ελευσίνας

Θετικό το ΕΒΕ Πειραιά για το σχέδιο εξυγίανσης του Ναυπηγείου ΕλευσίναςΣΧΟΛΙΑ