Business

ΟΠΑΠ: Οι λεπτομέρειες για την έκτακτη ΑΜΚ έως 9 εκατ. ευρώ

  • NewsRoom

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Ντάμιαν Κόουπ


Η ΟΠΑΠ Α.Ε. σχετικά με την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι ποσού 9.000.000 ευρώ, με έκδοση μέχρι 30.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών και αδιαίρετων, μετά ψήφου μετοχών, που συντελείται μέσω επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2018 (που απομένει μετά την αφαίρεση του καταβληθέντος προσωρινού μερίσματος), η οποία αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου 2019, μετά την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22ας Μαΐου 2019 κατά το άρθρο 24 παρ. 1 περ. β) του Ν. 4548/2018, στο πλαίσιο έγκρισης από την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος πενταετούς διάρκειας (2019 – 2023), πληροφορεί το κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 περ. δ’ του Ν. 3401/2005, για τα ακόλουθα:

Η Εταιρεία, έχοντας στόχο να παρέχει ευελιξία στους μετόχους της μέσω της επιλογής της επανεπένδυσης του αναλογούντος σε αυτούς ποσού μερίσματος στην Εταιρεία και να επιτρέψει την αξιοποίηση των χρηματικών της διαθεσίμων για την υλοποίηση μακροπρόθεσμων επενδυτικών προγραμμάτων που θα προσθέσουν πολλαπλάσια αξία και τη διατήρηση της μερισματικής της πολιτικής υψηλών αποδόσεων, αποφάσισε να παράσχει στους Μετόχους της τη δυνατότητα να λάβουν το υπόλοιπο μέρισμα της χρήσης 2018 (η διανομή του οποίου αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22ας Μαΐου 2019), κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, υπό τη μορφή μετοχών της Εταιρείας αντί σε μετρητά, ως ακολούθως:

Δικαίωμα να λάβουν το σύνολο του υπολοίπου μερίσματος, μετά την αφαίρεση του αναλογούντος ποσού παρακράτησης φόρου επί αυτού, είτε σε περίπτωση που το εν λόγω ποσό δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου μέχρι το ποσό που αντιστοιχεί στο 90% του μερίσματος (στην τελευταία περίπτωση, το υπόλοιπο ποσό που αντιστοιχεί στο 10% του μερίσματος θα λαμβάνεται υποχρεωτικά υπό τη μορφή καταβολής σε μετρητά), είτε υπό μορφή μετοχών, είτε σε μετρητά, είτε με συνδυασμό των ως άνω τρόπων, έχουν οι δικαιούχοι του μερίσματος και συγκεκριμένα οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Πέμπτης, 27 Ιουνίου 2019 (record date), ενώ από την Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος χρήσης 2018 (cut-off date).

Οι μέτοχοι που είναι δικαιούχοι του μερίσματος, ήτοι είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Πέμπτης, 27 Ιουνίου 2019 (record date), μπορούν να επιλέξουν τη λήψη του ως άνω μέρους του μερίσματος υπό μορφή μετοχών της Εταιρείας (αντί σε μετρητά), είτε εν όλω είτε εν μέρει, στο διάστημα από την Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019, έως και την Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2019, υποβάλλοντας σχετική έγγραφη δήλωση στον χειριστή τους.

Κλάσματα μετοχής δεν θα εκδοθούν και εξ αυτού του λόγου η επανεπένδυση του μερίσματος θα γίνει κατά ποσό που να οδηγεί σε ακέραιο αριθμό μετοχών.

Τυχόν υπόλοιπο ποσό μερίσματος κάθε μετόχου, που οδηγεί σε κλάσμα μετοχής, θα καταβληθεί στον μέτοχο σε μετρητά κατά την ημέρα πληρωμής του μερίσματος.

Εφόσον οι μέτοχοι επιλέξουν τη λήψη μετοχών θα αυξηθεί αντιστοίχως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και θα εκδοθούν νέες μετοχές, οι οποίες θα πιστωθούν στις μερίδες των μετόχων που θα επιλέξουν αυτή τη δυνατότητα. Οι νέες μετοχές θα είναι κοινές, ονομαστικές και αδιαίρετες, μετά ψήφου μετοχές, και θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε επόμενη καταβολή μερίσματος. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των μετοχών αυτών θα αχθεί στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Οι νέες μετοχές θα εκδοθούν με τιμή ίση με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάση όγκου τιμής της μετοχής (VWAP) των πέντε (5) πρώτων ημερών διαπραγμάτευσης της περιόδου επιλογής (δηλαδή από 28.06.2019 έως και 04.07.2019), μειωμένης κατά ποσοστό 3% (ποσοστό έκπτωσης).

Οι νέες μετοχές δεν επιβαρύνονται με έξοδα συναλλαγών.

Η φορολογική μεταχείριση των μετόχων που θα επιλέξουν τη λήψη του υπολοίπου μερίσματος υπό μορφή νέων μετοχών της Εταιρείας θα είναι ίδια με αυτή των μετόχων που θα λάβουν το μέρισμα σε μετρητά, καθώς τα μερίσματα υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 10%, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση εξαίρεσης από την παρακράτηση φόρου σύμφωνα με το Ν. 4172/2013, ως τροποποιηθείς ισχύει.

Οι νέες μετοχές αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση κατά την ίδια ημερομηνία με την ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος, η οποία θα λάβει χώρα την 15η Ιουλίου 2019.

Συνεπεία της ανωτέρω αύξησης, θα τροποποιηθεί το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας, ώστε να περιλάβει και τις μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και του αριθμού των μετοχών της, που συνεπάγεται η αύξηση αυτή. Σε περίπτωση μερικής επανεπένδυσης του μερίσματος και επομένως μερικής κάλυψης της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προσαρμόσει το άρθρο 5 του καταστατικού, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως θα προκύψει μετά τη μερική κάλυψη.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι όσοι μέτοχοι δεν ασκήσουν, είτε εν όλω είτε εν μέρει, το δικαίωμά τους για επένδυση του μερίσματος σε μετοχές της Εταιρείας και συνεπώς δεν θα συμμετάσχουν στην ανωτέρω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, θα λάβουν το σύνολο ή το υπόλοιπο (αντιστοίχως) του μερίσματος σε μετρητά, από την ημερομηνία πληρωμής του, δηλαδή από την 15η Ιουλίου 2019 και εφεξής, με τον τρόπο που έχει ήδη ανακοινωθεί από την Εταιρεία.

Υπεύθυνος για τη σύνταξη του εντύπου παροχής πληροφοριών και την ακρίβεια του περιεχομένου είναι ο κ. Michal Houst, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ..

Το παρόν πληροφοριακό σημείωμα μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112, Τ.Κ. 104 42, και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Eταιρείας (www.opap.gr). Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα ανωτέρω γραφεία της Eταιρείας, στη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων (τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5798930).


ΣΧΟΛΙΑ