• Business

  Δημήτρης Κλώνης: Αυτό είναι το θαύμα της Intracom

  Dr. Δημήτρης Κλώνης. CEO Intracom


  Ο ΟΜΙΛΟΣ Intracom όχι μόνο αποδείχθηκε ανθεκτικός στην κρίση αλλά βελτίωσε τα οικονομικά του μεγέθη. Κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ομίλου ο κ. Δημήτρης Κλώνης, Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος της Intracom Holdings τόνισε ότι: “Ο όμιλος Intracom Holdings, παρά τη συνεχιζόμενη πολύχρονη ύφεση της ελληνικής οικονομίας, το 2016 συνέχισε να επιδεικνύει ανθεκτικότητα και βελτίωσε τα οικονομικά μεγέθη του. Με ενοποιημένες πωλήσεις € 401,7 εκατ., 21% αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας και κέρδη προ φόρων € 2,1 εκατ. έναντι ζημιών € 7,7 εκατ. το 2015, οι εταιρείες του ομίλου εστιάζουν στην οργανική τους ανάπτυξη και τη βελτίωση της κερδοφορίας τους. Σήμερα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του ομίλου Intracom Holdings ξεπερνά το € 1 δισ.”

  Οι θυγατρικές της Intracom

  Ο όμιλος Intrakat, εστιάζοντας στις υποδομές, τα ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις, τις ΑΠΕ, το real estate και τον τουρισμό, μέσα στο 2016 προχώρησε στην υλοποίηση  ή ολοκλήρωσε σημαντικά έργα (ΟΑΣΑ Tηλεματική, RURAL, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, Αυτοκινητόδρομος Πελοποννήσου, κτίριο Αγγεμάρ, οδικό τμήμα στην Κ. Μακεδονία), καθώς  και στη λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων και πολυτελών κατοικιών (Αθήνα, Μύκονο). Μέσα στην τρέχουσα χρονιά υπέγραψε σύμβαση με τη FRAPORT, αξίας  € 357 εκατ., για το κατασκευαστικό αντικείμενο των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων, καθώς και τη σύμβαση του έργου ΣΔΙΤ για την υλοποίηση Μονάδας Διαχείρισης Απορριμμάτων του Νομού Σερρών.

  Ο όμιλος Intrasoft International, ενίσχυσε την δραστηριότητά του με την  υπογραφή νέων συμβάσεων, όπως το έργο στα τελωνεία της Μεγάλης Βρετανίας, το φορολογικό σύστημα συλλογής εσόδων Δανίας, το Billing & Customer Care System για εταιρεία διανομής Ενέργειας στην Ιορδανία, ενώ προχώρησε στην ίδρυση γραφείου στην Κένυα ενισχύοντας την παρουσία της στην αγορά της Ανατολικής Αφρικής.

  Τέλος, η Intracom Defense Electronics (IDE) επιβεβαίωσε τη θέση της στην αγορά υπέγραψε νέες συμβάσεις με τις Raytheon, KMV, RAM Systems και ολοκλήρωσε με επιτυχία την παράδοση του συστήματος Ελέγχου και Απεικόνισης στο ΝΑΜFI.

  Ο στόχος της Intracom

  Στόχος του ομίλου Intracom Holdings είναι η μεγιστοποίηση της αξίας των μετόχων μέσω διεθνούς ανάπτυξης, ενίσχυσης προϊοντικής διασποράς, βελτιστοποίησης λειτουργίας και διαχείρισης κινδύνων.  Με μοχλό την ισχυρή τεχνογνωσία, την πολύχρονη εμπειρία, την καινοτομία και την αξιοποίηση του ταλέντου του ανθρώπινου δυναμικού τους, οι εταιρείες του ομίλου είναι καλά τοποθετημένες ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να αδράξουν τις ευκαιρίες που διανοίγονται σε τομείς αιχμής στον ψηφιακό κόσμο του αύριο.

  Το 2016 τα οικονομικά αποτελέσματα της Intracom Holdings διαμορφώθηκαν ως εξής: οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε € 401,7 εκατ., αυξημένες κατά 6,5 % σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015.  Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε € 27,8 εκατ., έναντι € 23 εκατ. το 2015, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων την 31/12/2016 ήταν € 641 εκατ.

  Σε ξεχωριστή ανακοίνωση η Intracom Holdings σημειώνει ότι την Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο Β’ κτιριακό συγκρότημα της Εταιρείας στην Παιανία Αττικής (19o χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, κτίριο Β7), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 37 μέτοχοι εκπροσωπούντες 67.497.516 συνολικά Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, δηλ. το 50,74% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

  Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως :

  Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2016 έως 31.12.2016, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 67.497.516

  Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων :67.497.516

  Υπέρ: 67.497.516 (100,00%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

  Επί του δευτέρου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της υπό κρίση χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 67.497.516

  Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 67.497.516

  Υπέρ: 66.744.987 (98,89%) Κατά: 752.529 (1,11%) Αποχή : 0 (0,00%)

  Το τρίτο θέμα

  Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξέλεξε για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2017 την Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία “Σ.Ο.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ”.

  Η σχετική αμοιβή θα καθορισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 67.497.516

  Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 67.497.516

  Υπέρ: 54.804.942 (81,20%) Κατά: 11.885.675 (17,61%) Αποχή : 806.899(1,19%)

  Επί του τετάρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την καταβληθείσα κατά την παρελθούσα χρήση αποζημίωση Μέλους Δ.Σ. και προενέκρινε την αποζημίωση των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2017, κατ’ άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002 και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 67.497.516

  Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 67.497.516

  Υπέρ: 54.804.942 (81,20%) Κατά: 11.885.675 (17,61%) Αποχή : 806.899 (1,19%)

  Επί του πέμπτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων προενέκρινε το μισθό μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρονική περίοδο από 01.07.2017 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 67.497.516

  Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 67.497.516

  Υπέρ: 54.804.942 (81,20%) Κατά: 11.885.675 (17,61%) Αποχή : 806.899 (1,19%)

  Επί του έκτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920, προς όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα διευθυντικά στελέχη αυτής, προκειμένου να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή/και στα διαχειριστικά όργανα άλλων εταιρειών συνδεδεμένων με την Εταιρεία.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 67.497.516

  Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 67.497.516

  Υπέρ: 67.497.516 (100,00%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

  Επί του εβδόμου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, δεν έγινε κάποια Ανακοίνωση πέραν των ανωτέρω.

   

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Intracom: Ολοκλήρωσε την παράδοση του συστήματος ECDS για το ΝΑΤΟ

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: The Wise Man: Τι συμβαίνει στην Intracom; Ποιος διαρρέει απόρρητες πληροφορίες;

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ:Τι κρύβουν Κ. Κόκκαλης και Intracom; Γιατί η μετοχή πετάει στο ταμπλό του ΧΑ  ΣΧΟΛΙΑ