Business

Κωνσταντίνος Δομαζάκης: Τι απαντά για τον έλεγχο της Deloitte

  • NewsRoom
Δομαζάκης

Κωνσταντίνος Δομαζάκης,


Ανακοίνωση αναφορικά με το πόρισμα του ειδικού ελέγχου που διενήργησε η εταιρεία Deloitte Business Solutions, για συναλλαγές, μεταξύ άλλων, που ζημίωναν την Creta Farms, εξέδωσε ο πρώην μεγαλομέτοχος της εισηγμένης Κωνσταντίνος Δομαζάκης.

Με την ανακοίνωσή του ζητά να υπάρξει πλήρης διαφάνεια και έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης των βασικών μετόχων και των μελών των οικογενειών τους, τόσο στην Ελλάδα όσο, κυρίως, στο εξωτερικό.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

«Μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ σχετικώς με τα αποτελέσματα του ειδικού ελέγχου (forensic) που πραγματοποίησε η εταιρεία Deloitte Business Solutions A.E. επιθυμώ να γνωστοποιήσω τα ακόλουθα:

1. Επί του πρώτου θέματος περί συνδεδεμένων εταιρειών που δεν γνωστοποιήθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, πρόκειται για οντότητες χωρίς ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα. Σε κάθε περίπτωση η ελέγκτρια εταιρεία πληροφορήθηκε την ύπαρξη των εταιριών αυτών επί το πλείστον από δική μου δήλωση και στοιχεία που της παρείχα. Σημειώνω ότι επανειλημμένως ζήτησα και συνεχίζω να ζητώ να υπάρξει πλήρης διαφάνεια και έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης των βασικών μετόχων της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ και των μελών των οικογενειών τους, τόσο στην Ελλάδα όσο, κυρίως, στο εξωτερικό (global wealth), χωρίς μέχρι σήμερα να έχω εισακουστεί, παρά το γεγονός ότι έχω παράσχει πλήρη εξουσιοδότηση και συναίνεση ήδη από τον Ιούνιο του 2019.

2. Επί του δεύτερου θέματος περί απολήψεων των βασικών μετόχων σημειώνω ότι κατά το χρονικό διάστημα 2014 – 2018 δεν έχω λάβει οποιοδήποτε ποσό αμοιβής για την εργασία μου με αποκλειστική καθημερινή πολύωρη απασχόληση ως Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας. Επιπλέον, έχω καταβάλλει στην εταιρεία τα έτη 2005 και 2006 συνολικό ποσό 11,6 εκ. ευρώ, καθώς και ποσό 575.000 ευρώ στην εταιρεία ΕΥΡΩΚΡΕΤΑ.

Σχετικώς έχει αποδοθεί των σύνολο των αποδεικτικών εγγράφων τόσο στην Deloitte, όσο βεβαίως και στις Εισαγγελικές Αρχές.

3. Επί του τρίτου θέματος περί συναλλαγών με την εταιρεία ΕΥΡΩΚΡΕΤΑ, σημειώνω ότι το πεδίο αυτό αφορά τεχνικά έργα και ελέγχθηκε κατόπιν δικής μου επισήμανσης και πρωτοβουλίας. Έχουν δε δημοσιευθεί οι καταγγελίες μου σε πληθώρα μέσων του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου ήδη από το Μάιο του 2019, καθώς, εγώ ανέθεσα σε ιδιώτες μηχανικούς τον έλεγχο των έργων που 2 φέρονταν εκτελεσμένα. Δυστυχώς, οι βάσιμες υποψίες μου, που εδράζονταν και σε έκθεση μηχανικών, για τις οποίες βάσιμα ζήτησα πολλαπλώς λογοδοσία από τους «αρμόδιους», επιβεβαιώθηκαν πλήρως και είναι αντικειμενικό δεδομένο, κοινώς γνωστό πλέον, ότι χρήζουν αναμόρφωσης εκ της αιτίας αυτής οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Αναφορικά με το μεταφορικό έργο της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ, η εκτέλεσή του από την ΕΥΡΩΚΡΕΤΑ ήταν μία υγιής δραστηριότητα που εξυπηρετούσε τους σκοπούς της εταιρείας το όφελος της οποίας λόγω εξοικονόμησης ήταν τουλάχιστον ποσοστού 20% σε σχέση με το παρελθόν της και τις σχέσεις της για την αυτή αιτία. Επιπλέον, η ΕΥΡΩΚΡΕΤΑ είχε μεγάλο δικό της στόλο Δ.Φ.Χ. ιδανικό για την υλοποίηση, ο οποίος, δυστυχώς, εκποιήθηκε ερήμην μου πρόσφατα και δη αναιτιολόγητα σε πολύ χαμηλές αξίες.

4. Για τη συνδεδεμένη εταιρεία NOVAPLOT ENTERPRISES LTD, επιβεβαιώθηκε και πάλι το καταγγελθέν γεγονός ότι εμφανίστηκε σύμβαση με το αυτό αντικείμενο σε διάφορους χρόνους και με διάφορες υπογραφές, χωρίς ωστόσο να αναφέρεται στην εταιρική ανακοίνωση η χρηματοροή από την εταιρεία στη NOVAPLOT και από εκεί σε προσωπικούς λογαριασμούς συγκεκριμένου προσώπου. Τα σχετικά στοιχεία έχουν κατατεθεί στον Εισαγγελέα Πλημ/κών Αθηνών ήδη από τις αρχές Μαΐου 2019, αλλά και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τις συστημικές τράπεζες από εμένα. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η αναδιάρθρωση των δανείων της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ το Μάρτιο του 2018 έλαβε χώρα εν γνώσει των κατόχων των σημάτων και ευρεσιτεχνιών που χρησιμοποιεί η εταιρεία. Κατόπιν δικής μου υπόδειξης το Μάιο του 2019, οι τράπεζες ζήτησαν να μεταβιβαστούν τα παραπάνω στην ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ. Μάλιστα, η εταιρεία αρνήθηκε τον Αύγουστο του 2019 να πληρώσει το τέλος ανανέωσης ευρεσιτεχνίας, μεγάλης εμπορικής σπουδαιότητας, το οποίο κατέβαλα εξ ιδίων, ευρισκόμενος εκτός εταιρείας από μηνών, για να μην προκληθεί αντίστοιχη περιουσιακή απώλεια.

5. Επί του πέμπτου θέματος σχετικά με τις συναλλαγές με την εταιρεία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. επιβεβαιώνεται από την ανακοίνωση της εταιρείας ότι δεν παραδόθηκε στη Deloitte οποιοδήποτε στοιχείο που να επιβεβαιώνει το 3 υπέρογκα κοστολογηθέν έργο, γεγονός που επαληθεύει πλήρως τους ισχυρισμούς μου, ήδη καταγεγραμμένους στην από 06.05.2019 σχετική μήνυσή μου.

6. Επί του έκτου θέματος σχετικώς με τις συναλλαγές της εταιρείας με την KMedia επιβεβαιώνεται ότι ουδεμία υπηρεσία έχει παρασχεθεί, ενώ επιχειρήθηκε η παραπλάνηση της Deloitte διά της παράδοσης φυλλαδίου που δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με την εταιρεία KMedia και δη μετά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος. Σχετικώς έχει υποβληθεί από εμένα μήνυση ήδη από τις 21.01.2019 και η ανακοίνωση της εταιρείας επιβεβαιώνει κατ’ ουσίαν το περιεχόμενό της.

7. Επί του εβδόμου θέματος των τεχνικών έργων της μονάδας Ρεθύμνου, επιβεβαιώνονται κατά το μεγαλύτερο μέρος οι καταγγελίες μου ως προς το οικονομικό σκέλος και εξ ολοκλήρου ως προς το τεχνικό. Σημειώνω ότι με πρωτοβουλία μου ήδη από τον Δεκέμβριο του 2018 πραγματοποιήθηκε τεχνικός έλεγχος και αξιολόγηση από εξειδικευμένους πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους, οι οποίοι κατέληξαν ότι τα εν λόγω έργα ουδέποτε υλοποιήθηκαν. Από την ανακοίνωση της εταιρείας ουδέν προέκυψε που να ανατρέπει ή έστω να θέτει εν αμφιβόλω την έκθεση αυτή. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω τεχνική έκθεση έχει επιβεβαιωθεί και από τον εσωτερικό ελεγκτή της εταιρείας.

8. Επί του ογδόου θέματος του κόστους των σιλό της εταιρείας Φάρμα Θεσσαλίας επαληθεύτηκε η σχετική καταγγελία μου περί αθεμελίωτων συναλλαγών. Σημειώνω ότι το σχετικό θέμα είχα θέσει προς συζήτηση στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της εταιρείας της 17.01.2019, δυστυχώς χωρίς οποιαδήποτε ανταπόκριση.

9. Επί του ενάτου θέματος των ενσώματων ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση, το οποίο ανακινήθηκε κατόπιν δικής μου καταγγελίας, παρατηρείται ότι η ανακοίνωση της εταιρείας είναι ελλιπής, καθόσον δεν αναφέρονται οι εκτιμήσεις και οι επισημάνσεις της Deloitte, πέραν του ότι από την άσκηση προσομοίωσης και αποτίμησης της αξίας των ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση που επιβλήθηκε στην ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ επαληθεύτηκαν οι ισχυρισμοί μου, 4 καθόσον το ενεργητικό και η καθαρή θέση της εταιρείας είναι αυξημένα την 31.12.2018 κατά ευρώ 953.510. Ωστόσο, το εν λόγω θέμα είναι ιδιαίτερης σπουδαιότητας καθώς συνεπάγεται σοβαρές επιπτώσεις στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

10. Επί του δέκατου θέματος των συναλλαγών με τις εταιρείες Food Processing και Metalo, η παλαιότητα της υπόθεσης σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι συναλλαγές αποτέλεσαν αντικείμενο ελέγχου του ΣΔΟΕ είναι οι αιτίες που καταγράφονται ως δικαιολογία για την έλλειψη αντικειμένου εργασίας που να εμπίπτει στον σκοπό της Deloitte. Ωστόσο, η έκθεση ελέγχου του ΣΔΟΕ περιέχει ενδιαφέροντα ευρήματα σχετικώς με την κατάληξη χρηματικών ποσών από υπερκοστολογήσεις αγορών της εταιρείας. Η κατάληξη αυτή υποδεικνύει τους ιθύνοντες νόες της όλης υπόθεσης.

11. Επί του ενδέκατου θέματος της απογραφής αποθεμάτων σημειώνω με έμφαση την έλλειψη συνεργασίας της εταιρείας, καθώς και την διενέργεια τυπικών και μόνο απογραφών έως το Σεπτέμβριο του 2018. Ουσιαστικώς, κατά πλήρη επιβεβαίωση των καταγγελιών μου, πραγματική απογραφή με πρωτοβουλία μου και πιέσεις μου διενεργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018.

12. Επί του αντίκτυπου της έκθεσης της Deloitte στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας επισημαίνω ότι α) η εταιρεία αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι ήδη προβαίνει σε «λογιστικές εγγραφές διόρθωσης», β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ήδη τοποθετηθεί από την 01.10.2019 ότι εκείνη θα κρίνει τελικώς την ανάγκη και το βάθος αναμόρφωσης των οικονομικών καταστάσεων, μετά την έκφραση σχετικής γνώμης του Ορκωτού Ελεγκτή και γ) ο Ορκωτός Ελεγκτής έχει δηλώσει εγγράφως ότι αναμένει την έκθεση της Deloitte για να προβεί στις απαιτούμενες αναμορφώσεις. Ο έλεγχος της Deloitte δεν θα είχε λάβει χώρα αν δεν είχα επιδιώξει συντονισμένα ήδη από τον Ιούλιο του 2018 να υπάρξει σε βάθος διερεύνηση των ανωτέρω υποθέσεων.

Σημειώνω ότι με την από 21.06.2019 αίτησή μου προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρεθύμνου, ζήτησα κατά νόμο την διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στην ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ. Η αίτηση μου αυτή 5 συζητήθηκε στις 28.02.2020, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει εκδοθεί απόφαση. Η διοίκηση της εταιρείας αρνήθηκε τον έλεγχο και ζήτησε την απόρριψη της αιτήσεώς μου. Μετά την επιβεβαίωση των καταγγελιών μου σχετικώς με γεγονότα και πρακτικές που έχουν λάβει χώρα έως το έτος 2018 σε βάρος της εταιρείας και εμού προσωπικά, παρίσταται πλέον ανάγκη να διερευνηθεί σε βάθος και η περίοδος Μαΐου 2019 – Ιουλίου 2020, κατά την οποία υπήρξαν περιπτώσεις σοβαρής διασπάθισης της εταιρικής περιουσίας και των χρηματοδοτήσεων των τραπεζών.»ΣΧΟΛΙΑ