Business

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Κερδοφόρο εννεάμηνο για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια

 • NewsRoom
Ευθύμιος Μπουλούτας. Διευθύνων Σύμβουλος της Ελλάκτωρ

Ευθύμιος Μπουλούτας. Διευθύνων Σύμβουλος της Ελλάκτωρ


Σε αναπτυξιακή τροχιά κινείται πλέον ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ο οποίος επέστρεψε στην κερδοφορία για πρώτη φορά ύστερα από μια δεκαετία παρά τις προκλήσεις του μακροοινομικού περιβάλλοντος, ανακοινώνοντας  αύξηση πωλήσεων 16% στα 739 εκατ. ευρώ και αύξηση EBITDA 67% στα 176 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2022.

Παράλληλα, την 15η Δεκεμβρίου 2022 αναμένεται να λάβει χώρα και η πλήρης προπληρωμή του διεθνούς ομολόγου εκδόσεως της θυγατρικής ELLAKTOR VALUE PLC, επιτυγχάνοντας την περαιτέρω απομόχλευση του Ομίλου και ενίσχυση της κεφαλαιακής του δομής.

Αναλυτικότερα, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανακοίνωσε τα εξής:

 • €739 εκατ. συνολικός Κύκλος Εργασιών Ομίλου στο 9Μ’22, αύξηση 16% σε ετήσια βάση, με €259 εκατ. πωλήσεις στο γ’ τριμ.’22, αύξηση 6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του ‘21
 • €185 εκατ. συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)([1]) για το 9Μ’22, ή αύξηση 41%
 • Tα EBITDA στο 9Μ’22 ανήλθαν σε €176 εκατ., αυξημένα κατά 67% και στο γ’ τριμ.’22 σε €59 εκατ. αυξημένα κατά 8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του ‘21
 • €102 εκατ. Κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) στο 9Μ’22, αύξηση >100%, και στο γ’ τριμ. ’22 τα ΕΒΙΤ ανήλθαν σε €38 εκατ., αυξημένα κατά 39% την αντίστοιχη περίοδο του ‘21
 • €43 εκατ. Κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) στο 9Μ’22, έναντι ζημιών €40 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο ‘21, με ΕΒΤ €12 εκατ. στο γ’ τριμ.’22, αυξημένα κατά 52% την αντίστοιχη περίοδο  ‘21
 • €16 εκατ. Καθαρά Κέρδη (ΕΑΤ) έναντι ζημιών €56 εκατ., την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, με ΕΑΤ €3 εκατ. στο γ’ τριμ.’22 έναντι ζημιών €2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του ‘21
 • Καθαρός Δανεισμός([2]):€608 εκατ. στις 30.09.2022, έναντι €578 εκατ. στις 31.12.2021, ενώ ο Καθαρός Δανεισμός για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε σε €412 εκατ.
 • Η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στις 30.09.2022 σε €434 εκατ. και στις 31.12.2021 σε €470 εκατ.
 • Ο Δείκτης μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός(2)/ετησιοποιημένο συγκρίσιμο EBITDA) διαμορφώθηκε σε 2,6x (2,6x και με LTM συγκρίσιμο EBITDA)
 • Θετικές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές ύψους €39,8 εκατ. για το Εννεάμηνο 2022, έναντι εισροών €22,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο ‘21.

[1]() Αναπροσαρμογή οικονομικών μεγεθών ως προς την εφάπαξ επιβάρυνση με ποσό ύψους €9,0 εκατ. λόγω των επιπτώσεων της κακοκαιρίας “Ελπίς”.

[2]() Εξαιρουμένου του καθαρού δανεισμού του Μορέα (δάνεια χωρίς αναγωγή €415 εκατ. και καταθέσεις €35 εκατ.) και υποχρεώσεων από μισθώσεις ΔΠΧΑ 16.

*Χωρίς αποσβέσεις Το συγκρίσιμο EBITDA του Εννεαμήνου 2022 δεν περιλαμβάνει την εφάπαξ επιβάρυνση ποσού €9,0 εκατ., λόγω των επιπτώσεων της κακοκαιρίας “Ελπίς” στην Αττική Οδό, ενώ στο Εννεάμηνο 2021 στο συγκρίσιμο EBITDA περιλαμβάνεται προσαρμογή ύψους €26,2 εκατ., σχετιζόμενη με απώλεια διαιτησίας στο Κατάρ, επηρεάζοντας τον κατασκευαστικό τομέα.
Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ συνεχίζει την θετική του πορεία με σταθερό ρυθμό ανάπτυξης και στρατηγικές κινήσεις χρηματοοικονομικής θωράκισης.
• Ενισχύει τον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία,  επιτυγχάνοντας το υψηλότερο EBITDA εννεαμήνου των τελευταίων ετών και επιστρέφοντας σε καθαρή (μετά από φόρους) κερδοφορία μετά από 10 έτη
• Με αυξημένες θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές στα €39,8 εκατ., θετικό πρόσημο €16 εκατ. στα καθαρά κέρδη (ΕΑΤ) και €43 εκατ. στα κέρδη προ φόρων (EBT),  έναντι ζημιών την αντίστοιχη περίοδο πέρσι, συνεχίζει να καταγράφει ανοδική πορεία σε όλα του τα βασικά μεγέθη.
• Επιπρόσθετα τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) κατέγραψαν αύξηση >100% και ανήλθαν στα €102 εκατ., ο συνολικός Κύκλος Εργασιών Ομίλου παρουσίασε αύξηση 16% και ανήλθε στα €739 εκατ. ενώ τα συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση 41% και ανήλθαν στα €185 εκατ.
• Η ΑΚΤΩΡ με ανεκτέλεστο 2,7 δισ. και αυξημένο κύκλο εργασιών συνεχίζει τις θετικές της επιδόσεις με έσοδα 380εκ. και αδιαμφησβήτητη πλέον την επανάκαμψη της λειτουργικής της κερδοφορίας και θετικές προοπτικές για το μέλλον.
Στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου παραμένουν η ισχυροποίηση των κύριων τομέων δραστηριότητας, η ενίσχυση συνεργειών, η ουσιαστική προώθηση καινοτόμων πρακτικών και η συνεχής δημιουργία σταθερής και μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους, τους εργαζομένους καθώς και την Ελληνική οικονομία και κοινωνία

Ευθ. Μπουλούτας: «Ο Όμιλος έχει υπεισέλθει σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά»

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο CEO της Ελλάκτωρ Ευθύμιος Μπουλούτας ανέφερε:

«Οι θετικές οικονομικές επιδόσεις του 9Μ 2022 καταδεικνύουν, ότι παρά το ασταθές μακροοικονομικό περιβάλλον, ο Όμιλος έχει υπεισέλθει σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά.

Ο Όμιλος ενίσχυσε σημαντικά τόσο τον κύκλο εργασιών του όσο και την κερδοφορία του επιτυγχάνοντας το υψηλότερο λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) των τελευταίων ετών και επιστρέφοντας στην κερδοφορία μετά από 10 έτη.

Έχοντας θέσει τα θεμέλια για υγιή και βιώσιμη ανάπτυξη, ο Όμιλος ολοκλήρωσε το σχέδιο αναδιοργάνωσης του ενισχύοντας τους τομείς της Κατασκευής, των Παραχωρήσεων, του Περιβάλλοντος και του Real Estate, οι οποίοι βρίσκονται σε αναπτυξιακή κερδοφορία.

Επιπρόσθετα, το υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων €2,7 δισ. του κατασκευαστικού κλάδου, του οποίου η αναδιάρθρωση είναι σε πλήρη εξέλιξη, δημιουργεί θετικές προοπτικές για τα επόμενα χρόνια.

Με την επικείμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στις 29/11 ολοκληρώνεται η διαδικασία διάσπασης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ με απόσχιση του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με σύσταση νέας εταιρείας. Η συγκεκριμένη συναλλαγή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους.

Η συναλλαγή αυτή όπως και η αναμενόμενη προπληρωμή του Διεθνούς Ομολόγου, δύο έτη νωρίτερα από τη λήξη του έχει θωρακίσει κεφαλαιακά τον Όμιλο, ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει σημαντικό μέρος των έργων υποδομών που αναμένονται και να διατηρήσει την ηγετική του θέση στον κλάδο.

Όλα τα παραπάνω δεν θα ήταν εφικτά αν δεν είχαμε την αμέριστη υποστήριξη των εργαζομένων μας, οι οποίοι με σκληρή δουλειά και αφοσίωση επανέφεραν τον Όμιλο σε κερδοφορία και τους οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά για την προσπάθεια που κατέβαλαν.

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ προχωρά με σταθερή αναπτυξιακή πορεία, στηριζόμενος στο νέο επιχειρηματικό του μοντέλο. Πρωταρχικοί μας στόχοι είναι η ισχυροποίηση των κύριων τομέων δραστηριότητας, η ενίσχυση συνεργειών, η ουσιαστική προώθηση καινοτόμων πρακτικών και η συνεχής δημιουργία σταθερής και μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους, τους εργαζομένους καθώς και την Ελληνική οικονομία και κοινωνία».

Βασικά Οικονομικά μεγέθη Ομίλου στο Εννεάμηνο 2022

Στοιχεία Ισολογισμού

 • €434 εκατ. ταμειακά και λοιπά ρευστοποιήσιμα στοιχεία

Το σύνολο Ενεργητικού του Ομίλου στις 30.09.2022 διαμορφώθηκε σε €2,8 δισ., στα ίδια περίπου επίπεδα με την 31.12.2021 (€2,8 δισ.).

Τα ταμειακά διαθέσιμα (ταμείο και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού) του Ομίλου στις 30.09.2022, συμπεριλαμβανομένων των διαθεσίμων των περιουσιακών στοιχείων κατεχομένων προς πώληση ύψους €52 εκατ., μειώθηκαν στα €434 εκατ. από €470 εκατ. στις 31.12.2021, κυρίως λόγω της αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων.

Ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένου του δανεισμού της εταιρείας ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ (δάνεια χωρίς αναγωγή €414,6 εκατ. και καταθέσεις €35 εκατ.), διαμορφώθηκε σε €608 εκατ. στις 30.09.2022, εκ των οποίων €412 εκατ. αφορούν σε συνεχιζόμενες δραστηριότητες, έναντι €578 εκατ. στις 31.12.2021.

Χωρίς τα δάνεια της ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ, το σύνολο των δανείων σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε στις 30.09.2022 σε €1.007 εκατ. (συμπεριλαμβανομένων των δανείων των περιουσιακών στοιχείων κατεχομένων προς πώληση ύψους €249 εκατ.).

 • Θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές €40 εκατ. για το Εννεάμηνο 2022

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν σε θετικό επίπεδο στα €39,7 εκατ. εκ των οποίων τα €(3,9) εκατ. αφορούν στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, έναντι λειτουργικών εισροών ύψους €22,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2021.

 • €321 εκατ. ίδια κεφάλαια μετόχων

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €412 εκατ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022 έναντι €363 εκατ. στις 31.12.2021, δηλαδή αυξημένα  κατά €49 εκατ., ενώ τα αναλογούντα στους μετόχους της πλειοψηφίας σε €321 εκατ. την 30.09.2022 έναντι €286 εκατ. την 31.12.2021, δηλαδή αυξημένα κατά €35 εκατ.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου ανά κλάδο Δραστηριότητας  για το Εννεάμηνο 2022:ΣΧΟΛΙΑ