Big Story

Τραπεζίτες: Έτσι θα αποκλειστούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές από τον εξωδικαστικό

Καραμούζης

Νίκος Καραμούζης, πρόεδρος της Eurobank


Δύο κρίσιμες παρατηρήσεις κατέθεσαν οι τραπεζίτες στην επιτροπή της Βουλής που επεξεργάζεται το νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό προκειμένου να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο ότι μέσω από τυχόν «παραθυράκια» του εξωδικαστικού θα γλιστρήσουν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές.

Για να αποδώσει καρπούς ο εξωδικαστικός μηχανισμός θα πρέπει αφ’ ενός να αποκλεισθούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, και η όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρόνο.

Την ερχόμενη Δευτέρα 24 Απριλίου -σύμφωνα με πληροφορίες- το θέμα των παρατηρήσεων που έχει υποβάλλει η Ελληνική Ένωση Τραπεζών θα συζητηθεί σε σύσκεψη στην οποία θα μετέχει το προεδρείο της ΕΕΤ και οι συναρμόδιοι υπουργοί. Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι ο εξωδικαστικός θα ψηφιστεί στο τέλος του μήνα και συνεπώς θα πρέπει οι όποιες αλλαγές να ενσωματωθούν άμεσα στο τελικό σχέδιο νόμου.

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών με υπόμνημα της προς την αρμόδια επιτροπή της Βουλής εστιάζει -εκτός των άλλων- σε δύο κρίσιμες παρατηρήσεις.

Συγκεκριμένα η πρώτη παρατήρηση αφορά στην «Αποφυγή εικονικών απαιτήσεων». Όπως αναφέρεται στο υπόμνημα:

«Ο Νόμος δεν προβλέπει καμία διαδικασία ελέγχου ή επαλήθευσης των απαιτήσεων που καταγράφονται στην κατάσταση πιστωτών και συμμετέχουν στον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Οι αρμοδιότητες ελέγχου του συντονιστή σε αυτό το επίπεδο είναι μάλλον τυπικού χαρακτήρα, αφού ο τελευταίος ελέγχει μόνο την πληρότητα του φακέλου. Η εμπειρία από παρεμφερείς διαδικασίες του προϊσχύοντος πλαισίου έχει δείξει ότι η προβολή εικονικών απαιτήσεων αποτελούσε συνήθη για το σχηματισμό πλειοψηφιών ευνοϊκών προς τον οφειλέτη (βλ. λ.χ. το άρθρο 44 Ν. 1892/1990, το οποίο επίσης προέβλεπε την επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης με την πλειοψηφία του 60% των πιστωτών του οφειλέτη και του 40% των εμπραγμάτως ασφαλισμένων πιστωτών).

Από την άλλη πλευρά, ένα εκτεταμένο στάδιο προληπτικού ελέγχου των απαιτήσεων θα επιβάρυνε σημαντικά τη διαδικασία από απόψεως χρόνου. Γι’ αυτό και το σχέδιο Νόμου θα πρέπει να ικανοποιεί τόσο την ασφάλεια, όσο και την ταχύτητα της διαδικασίας. Προς την κατεύθυνση αυτή προτείνεται: Να προστεθεί στα δικαιολογητικά της αίτησης η κατάθεση βεβαίωσης υπογεγραμμένης από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή ή από Ελεγκτική Εταιρεία, όπως ορίζονται στο Ν. 4449/2017, οι οποίοι θα βεβαιώνουν την ακρίβεια και την εγκυρότητα της κατάστασης πιστωτών. Αν ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο, η ανωτέρω βεβαίωση μπορεί να χορηγείται και από ελεγκτή πτυχιούχο ανώτατης σχολής, που είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχος άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού Α` τάξεως του ν. 2515/1997 (Α`154)».

Η δεύτερη κρίσιμη παρατήρηση αφορά στην «Ενίσχυση των υποχρεώσεων του οφειλέτη για τη γνωστοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων – Αύξηση της περιόδου γνωστοποίησης συναλλαγών από τους 24 μήνες στα 5 έτη». Όπως σημειώνει στο υπόμνημά της η ΕΕΤ:

«Το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι ο οφειλέτης πρέπει να υποβάλλει κατάλογο των περιουσιακών του στοιχείων με αναφορά στην εμπορική τους αξία. Περαιτέρω, προβλέπει ότι ο οφειλέτης υποχρεούται να συμπεριλάβει στην αίτηση: (α) δήλωση για μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων εντός των τελευταίων 5 ετών από την υποβολή της αίτησης, (β) δήλωση για τη διενέργεια συναλλαγών, εκτός των τρεχουσών συναλλαγών της επιχείρησης, εντός των τελευταίων 24 μηνών από την υποβολή της αίτησης. Η αναφορά του ΣχΝ σε “περιουσιακά στοιχεία” και δη σε “μεταβίβαση” ή “επιβάρυνση” αυτών, παραπέμπει μάλλον σε ακίνητη περιουσία. Θεωρούμε, ότι το ΣχΝ θα έπρεπε να αναφέρεται ρητά σε τραπεζικές καταθέσεις, άϋλες κινητές αξίες, χρεόγραφα, επενδυτικούς τίτλους και άλλα περιουσιακά στοιχεία, τηρούμενα στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε χώρα της αλλοδαπής. Ο σκοπός αυτός θα μπορούσε να επιτευχθεί με την προσθήκη ρύθμισης, παρόμοια με αυτή που περιλαμβάνεται στο άρθρο 203 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας για τη χορήγηση αναστολής εκτέλεσης των βεβαιωμένων χρεών του Ελληνικού Δημοσίου, κατάλληλα προσαρμοσμένης, με δεδομένο ότι η παρούσα διαδικασία δεν αφορά μόνο χρέη προς το δημόσιο.

Επίσης, ο οφειλέτης θα πρέπει να δηλώνει οποιαδήποτε μη συνήθη συναλλαγή σε χρονικό ορίζοντα 5 ετών πριν την υποβολή της αίτησης, καθώς το διάστημα των 24 μηνών είναι εξαιρετικά σύντομο. Αυτή η παρατήρηση συμβαδίζει και με τους εκτεταμένους ελέγχους που διενεργεί το Δημόσιο για τη φοροδιαφυγή, αλλά και με την επί μακρόν εξυπηρέτηση δανειακών υποχρεώσεων.

Γενικά, το σχέδιο νόμου, θα πρέπει να περιλαμβάνει ρυθμίσεις που ενθαρρύνουν την αποκάλυψη όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, από τα οποία θα προέλθει η κατά το δυνατόν πληρέστερη ικανοποίηση των πιστωτών. Η έλλειψη αυστηρών ρυθμίσεων παρέχει δυνατότητες εκμετάλλευσης του εξωδικαστικού συμβιβασμού από κακόπιστους οφειλέτες και δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος των επιχειρήσεων που υπήρξαν διαχρονικά συνεπείς στην εξυπηρέτηση των οφειλών τους».

Υπενθυμίζουμε ότι για το θέμα τοποθετήθηκε στην αρμόδια επιτροπή στις 11 Απριλίου ο πρόεδρος της ΕΕΤ κ. Νικόλας Καραμούζης.

Παρουσίασε τις ενστάσεις της ΕΕΤ σε ότι αφορά το προς ψήφιση νομοσχέδιο και υπογράμμισε πως: κάθε νομοθετική πρωτοβουλία θα πρέπει να περιλαμβάνει απλές και σαφείς διαδικασίες, οι οποίες όχι μόνο θα εμποδίσουν την περαιτέρω δημιουργία «κόκκινων δανείων», αλλά και θα συμβάλλουν αποφασιστικά και μάλιστα για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, στη σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Όπως ανέφερε ο κ. Καραμούζης, στις αρχές του 2018 οι ελληνικές συστημικές Τράπεζες θα υποβληθούν σε αυστηρά stress tests με βάση τα οικονομικά στοιχεία του 2017. Επομένως θα πρέπει, όχι μόνο να αποτραπεί η περαιτέρω δημιουργία «κόκκινων δανείων», αλλά και να υπάρξει σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, ώστε να αποτραπούν οι οιαδήποτε αρνητικές επιπτώσεις.

Και υπογράμμισε: «μας δίνεται με το σχέδιο Νόμου η ευκαιρία να διαχειριστούμε τα συσσωρευμένα κατά τη διάρκεια της κρίσης κόκκινα δάνεια και να ανακουφίσουμε την Ελληνική οικονομία. Ωστόσο, εάν οι κομβικές παρατηρήσεις που διατυπώνουμε δεν ληφθούν υπόψη κατά την τελική διατύπωση των κρίσιμων διατάξεων ο εξωδικαστικός συμβιβασμός δεν θα επιτελέσει το σκοπό του και πολύ σύντομα θα πρέπει να αντικατασταθεί ή τροποποιηθεί. Μέχρι, όμως, αυτό να συμβεί θα έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος και ενδεχομένως να έχουν δημιουργηθεί μη αναστρέψιμες καταστάσεις στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ενώ παράλληλα είναι φανερό ότι όσο δεν αντιμετωπίζονται τα κόκκινα δάνεια, τόσο γίνεται ανέφικτη η χρηματοδότηση της οικονομίας από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και ο υγιής ανταγωνισμός».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Προσπάθεια στοχοποίησής του καταγγέλλει ο Μιχάλης Σάλλας: «Είμαι βέβαιος πως δεν θα τελεσφορήσει»ΣΧΟΛΙΑ