Μετοχές

Ευρωπαϊκή Πίστη: Στο 15,36% το ποσοστό της Allianz

Χρήστος Γεωργακόπουλος: Και 57 εκατ. ευρώ και παραμένει CEO μετά τη συγχώνευση της Ευρωπαϊκής Πίστης με την Allianz – Άρον, άρον σύγκληση του Δ.Σ. στις 18.30 το απόγευμα, οι λεπτομέρειες του deal

Χρήστος Γεωργακόπουλος, Ευρωπαϊκή Πίστη


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του νόμου 3461/2006, όπως ισχύει, και ύστερα από την υποβολή της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης από την εταιρεία “ALLIANZ SE” (εφεξής ο “Προτείνων”) στις 11 Φεβρουαρίου 2022, για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας “ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ” (εφεξής η “Εταιρεία”), εκτός από εκείνες τις μετοχές που ήδη κατέχουν ο Προτείνων και τα Συντονισμένα με αυτόν Πρόσωπα, γνωστοποιούνται τα κατωτέρω:

1. Ο Προτείνων προέβη μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ακόλουθες αποκτήσεις μετοχών:

Την 14η Ιουλίου 2022, ο Προτείνων απέκτησε 192.760 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,73% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η απόκτηση αυτή πραγματοποιείται στη τιμή των 7,80 Ευρώ ανά μετοχή.

2. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω χρηματιστηριακές συναλλαγές-αποκτήσεις, καθώς και αυτές που ανακοινώθηκαν από τον Φεβρουάριο έως και την 13η Ιουλίου 2022, ο Προτείνων κατέχει πλέον, μαζί με τα Συντονισμένα Πρόσωπα, ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που ισούται με 15,36% της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 (ε) του Νόμου (τα “Συντονισμένα Πρόσωπα”) αποτελούν οι συνδεδεμένες εταιρείες του Προτείνοντος, οι οποίες εμπίπτουν στον ορισμό των Συντονισμένων Προσώπων σύμφωνα το άρθρο 2 (ε) του Νόμου και δεν κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, Μετοχές της Εταιρείας.

Διαβάστε επίσης

Χρήστος Γεωργακόπουλος: Και 57 εκατ. ευρώ και παραμένει CEO μετά τη συγχώνευση της Ευρωπαϊκής Πίστης με την Allianz – Οι λεπτομέρειες του deal

 ΣΧΟΛΙΑ