ΔΕΘ 2023

Innovation Hub: Το Κέντρο Καινοτομίας της ΔΕΗ για τις επιχειρήσεις, το οικοσύστημα καινοτομίας και την έρευνα για ένα βιώσιμο αύριο

  • NewsRoom

Η ΔΕΗ βάζει στο επίκεντρο την επιχείρηση και ανοίγει νέους ορίζοντες μέσω της έρευνας και της καινοτομίας, προσφέροντας μια σειρά εξειδικευμένων υπηρεσιών σε πιστοποιημένα εργαστήρια.

Ταυτόχρονα στηρίζει το εγχώριο οικοσύστημα καινοτομίας με στοχευμένες δράσεις και προάγει την έρευνα συμμετέχοντας σε ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ με στόχο λύσεις για ένα βιώσιμο μέλλον.

Το Innovation Hub, το Κέντρο Καινοτομίας της ΔΕΗ, διαθέτει την έμπειρη και εξειδικευμένη επιστημονική του ομάδα στο πλευρό των επιχειρήσεων και είναι το κέντρο για κάθε εξειδικευμένη ερευνητική και επιστημονική ανάγκη της επιχείρησης.

Παρέχει διαπιστευμένες υπηρεσίες υψηλού επιστημονικού επιπέδου, εργαστηριακές δοκιμές, διακριβώσεις μετρητικών οργάνων, ειδικές μελέτες και αναλύσεις, επιθεωρήσεις και ελέγχους συμμόρφωσης μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.

Διαθέτοντας υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εξελιγμένη υλικοτεχνική υποδομή, την πολυετή εμπειρία και το εξειδικευμένο προσωπικό το Κέντρο Καινοτομίας αναπτύσσει ένα ευρύ πεδίο διεπιστημονικών υπηρεσιών.

Εκεί οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες εξειδικευμένων εργαστηρίων σε μια σειρά από τομείς, που ήδη εμπιστεύονται μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, υπουργεία και δημόσιοι φορείς.

Το Κέντρο παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Εργαστηριακών Δοκιμών, Διακριβώσεων, αναλύσεων και ελέγχων στις εγκαταστάσεις του για την Αξιολόγηση της Συμμόρφωσης με Επιθεωρήσεις και Πιστοποιήσεις.

Απασχολεί 150 εργαζόμενους, η πλειοψηφία των οποίων είναι υψηλό επιστημονικό προσωπικό, μηχανολόγων και μηχανολόγων μηχανικών, μεταλλειολόγων, ηλεκτρολόγων και ηλεκτρολόγων μηχανικών, πολιτικών μηχανικών και γεωλόγων, μηχανικών υπολογιστών και δικτύων.

Δοκιμές και αναλύσεις σε 17 εργαστήρια

Η δραστηριότητα του Κέντρου Καινοτομίας πραγματοποιείται σε 17 εργαστήρια που εκτελούν δοκιμές και αναλύσεις για τις ανάγκες της ΔΕΗ και για τρίτους.

Τα εργαστήρια επικεντρώνονται σε 4 τομείς:

-μηχανικές και μηχανολογικές δοκιμές (μεταλλουργίας, εφαρμοσμένης φυσικής, αντοχής υλικών και ρομποτικής),

-χημικές αναλύσεις (εργαστήριο χημείας υλικών και περιβάλλοντος, εργαστήριο καυσίμων και λιπαντικών, εργαστήριο μικροβιολογικών αναλύσεων),

– ηλεκτρικές δοκιμές και μετρήσεις (μεγάλης ισχύος, ανύψωσης θερμοκρασίας, υψηλής τάσης και διηλεκτρικών δοκιμών, μετρολογίας, φωτομετρίας, ηλεκτρολογικών ελέγχων και μετρήσεων)

– ποιοτικός έλεγχος έργων πολιτικού μηχανικού (εργαστήριο σκυροδέματος και εδαφομηχανικής) και νέα εργαστήρια όπως ρομποτικής και ηλεκτροκίνησης.

Παρέχει υπηρεσίες: σε εταιρείες του ομίλου, σε ιδιωτικές εταιρείες, σε δημόσιους οργανισμούς πολλών βιομηχανικών κλάδων, σε εταιρείες κατασκευών και τηλεπικοινωνιών, σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους αντίστοιχους χώρους (του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, των καυσίμων και λιπαντικών, των πλαστικών και μεταλλικών υλικών), στα ναυπηγεία, σε Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινωνικής Ωφέλειας – ΔΕΚΟ, στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ήδη στους πελάτες του Κέντρου καινοτομίας περιλαμβάνονται βιομηχανίες και μικρές επιχειρήσεις των κλάδων της αμυντικής βιομηχανίας, των κατασκευών, προμηθευτές και κατασκευαστές μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, των πλαστικών, των καυσίμων, των τηλεπικοινωνιών και των παραγωγών μέσων ατομικής προστασίας.

Μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις και βιομηχανίες, μπορούν να απευθυνθούν στα υπερσύγχρονα εργαστήρια του Κέντρου για εξειδικευμένες υπηρεσίες, από έλεγχο εξοπλισμού και εγκαταστάσεων μέχρι έλεγχο στη λειτουργία των κλιματιστικών, στα απόβλητα, στην ποιότητα των νερών, έλεγχο υλικών.

Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχων

Το ΔΕΗ Innovation Hub παρέχει επίσης διαπιστευμένες υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχων βάσει διεθνών προτύπων και διασφαλίζει την καταλληλότητα του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων.

Πραγματοποιεί αρχικούς και περιοδικούς επανελέγχους σε ανυψωτικά μηχανήματα και δοχεία πίεσης, σε ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό έργων και εγκαταστάσεων, όπως γεννήτριες και κινητήρες, στρόβιλοι, λέβητες και μέρη αυτών, πίνακες χαμηλής και μέσης τάσης, μετασχηματιστές, διακόπτες και αποζεύκτες, αγωγοί καλώδια και εξοπλισμός αυτών, smart meters, RTU, Scada.

Η ΔΕΗ στηρίζει την έρευνα για ένα βιώσιμο μέλλον

Επίσης το Κέντρο Καινοτομίας, με το βλέμμα στο μέλλον συμβάλλει στην έρευνα για ένα καλύτερο βιώσιμο αύριο και σε συνεργασία με άλλες διευθύνσεις της ΔΕΗ και την κεντρική διεύθυνση ερευνητικών προγραμμάτων της εταιρείας, συμμετέχει σε ερευνητικά ευρωπαϊκά προγράμματα μαζί με εταιρείες από όλη την Ευρώπη.

Τα πεδία των ερευνητικών προγραμμάτων της ΔΕΗ αφορούν την ηλεκτροκίνηση, την κυβερνοασφάλεια, το internet of things, τεχνητή νοημοσύνη, μηχανική μάθηση, βιώσιμη ενέργεια, υδρογόνο, βιώσιμες αντιδιαβρωτικές λύσεις, ανίχνευση βλαβών μέσω υπερήχων, επιτήρηση κρίσιμων εγκαταστάσεων ενέργειας μέσω drone.

Ειδικότερα, συμμετέχει στα ερευνητικά προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ EV Chain και Autopsy, και στα ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Electron, Evident, Terminet, Coalition, Phoenix, EV4EU.

Η ΔΕΗ στηρίζει το εγχώριο οικοσύστημα καινοτομίας

Με στοχευμένες δράσεις η ΔΕΗ μέσω του Κέντρου Καινοτομίας, στηρίζει το εγχώριο οικοσύστημα καινοτομίας. Δημιουργεί Ταμείο Καινοτομίας (Innovation Fund), που επενδύει σε υποσχόμενες νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πραγματοποιεί διαγωνισμούς ανοιχτής καινοτομίας για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών προϊόντων και υπηρεσιών, λειτουργεί Επιχειρηματική θερμοκοιτίδα και Επιταχυντή (start-up incubator και accelerator) και συνάπτει στρατηγικές συνεργασίες για την υποστήριξη και διεύρυνση του οικοσυστήματος καινοτομίας.

Οι τομείς ενδιαφέροντος είναι τα καινοτόμα υλικά, η ενέργεια, η βιώσιμη ανάπτυξη, το δίκτυο και οι τηλεπικοινωνίες.

Σημαντικές είναι και οι δράσεις του Κέντρου στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας σε τομείς όπως: Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας, Υλικών και Κατασκευών, Ψηφιακών και Βιομηχανικών Συστημάτων συμπεριλαμβανομένης της Κυβερνοασφάλειας.

Ανακαλύψτε το αφιέρωμα Η ΔΕΗ στην 87η ΔΕΘ