• Τράπεζες

  NBG Securities: Οι νεότερες εκτιμήσεις για τις ελληνικές τράπεζες

  Οι επικεφαλής των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών: Χρήστος Μεγάλου (Τράπεζα Πειραιώς), Παύλος Μυλωνάς (ΕΤΕ), Βασίλης Ψάλτης (Alpha Bank), Φωκίων Καραβίας (Eurobank)

  Οι επικεφαλής των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών: Χρήστος Μεγάλου (Τράπεζα Πειραιώς), Παύλος Μυλωνάς (ΕΤΕ), Βασίλης Ψάλτης (Alpha Bank), Φωκίων Καραβίας (Eurobank)


  Η NBG Securities και ο Αλέξανδρος Παπαγεωργίου εξηγούν ότι οι ελληνικές τράπεζες παρουσίασαν συνολικά ένα καλό α’ τρίμηνο με βελτιωμένη τελική γραμμή.

  Τα χαμηλότερα βασικά κέρδη προ προβλέψεων αντανακλούν κυρίως α) το υψηλότερο κόστος αντιστάθμισης καταθέσεων, β) την επέκταση του δανειακού χαρτοφυλακίου με νέες εκταμιεύσεις άνω των 7,5 δισ. ευρώ, σωρευτικά, και γ) το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης λόγω των εκδόσεων MREL στο τρίμηνο. Οι τάσεις αυτές αντισταθμίστηκαν από τη σημαντική μείωση των ζημιών απομείωσης δανείων, ως αποτέλεσμα της εξυγίανσης του δανειακού χαρτοφυλακίου.

  Επιπλέον, η ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού συνέχισε να βελτιώνεται, με τον μέσο δείκτη NPE να μειώνεται κατά 11 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση, χάρη σε οργανικές δράσεις καθώς και σε πωλήσεις NPEs.

  Οι ελληνικές τράπεζες διατήρησαν τα ισχυρά κεφάλαιά τους και την άφθονη ρευστότητά τους, η οποία μπορεί να συνεχίσει να επενδύεται σε περιουσιακά στοιχεία με υψηλότερες αποδόσεις.

  Τέλος, και οι 4 τράπεζες καθοδήγησαν για διανομή μερίσματος από τα κέρδη του 2023, με την επιφύλαξη της έγκρισης του SSM, για πρώτη φορά μετά από 10 και πλέον χρόνια.

  Alpha Bank

  Η Alpha Bank ανακοίνωσε κέρδη 322 εκατ. ευρώ (-8,9% τριμηνιαίως), λόγω του υψηλότερου κόστους αντιστάθμισης καταθέσεων, του frontloading της έκδοσης προνομιούχων τίτλων πρώτης κατηγορίας και των αυξημένων λειτουργικών εξόδων, καθώς το δ’ τρίμηνο πέρυσι επωφελήθηκε από μια διαγραφή που σχετίζεται με τις εισφορές του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης (SRF).

  Στην τελική γραμμή, η Alpha ανακοίνωσε κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους 204 εκατ. ευρώ, +4,1% τριμηνιαίως, επωφελούμενη επίσης από τη μείωση των προβλέψεων.

  Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα παρέμειναν σταθερά στα 2,2 δισ. ευρώ, καθώς οι ισχυρότερες ρυθμίσεις και αποπληρωμές αντιστάθμισαν την αναταξινόμηση δανείων με εγγύηση του Δημοσίου ύψους 110 εκατ. ευρώ σε μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα που αντανακλούν τις εποπτικές προσδοκίες.

  Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων παρέμεινε στο 6,0%, ενώ pro-forma για την αναπλήρωση του έργου “Γαία”, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διαμορφώνεται στο 5,7%.

  Η κεφαλαιακή θέση της Alpha Bank ενισχύθηκε το α’ τρίμηνο, με τον δείκτη FL CET1 να διαμορφώνεται στο 14,8% από 14,6% το δ’ τρίμηνο του 2023, ενώ ο δείκτης συνολικών κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 19,2% το α’ τρίμηνο έναντι 19,1% το δ’ τρίμηνο πέρυσι.

  Η διοίκηση προσδιόρισε για την αμοιβή των μετόχων το 20% των καθαρών κερδών του 2023 ή 122 εκατ. ευρώ, ισομερώς κατανεμημένο μεταξύ μερίσματος (0,03 ευρώ, απόδοση 1,5%) και επαναγοράς μετοχών.

  Eurobank

  Η Eurobank ανακοίνωσε το α’ τρίμηνο Core PPI ύψους 478 εκατ. ευρώ (-1,3% σε τριμηνιαία βάση), λόγω των δανείων, των ομολόγων και των διεθνών δραστηριοτήτων.

  Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε 383 εκατ. ευρώ (+12,7% τριμηνιαία βάση) προ έκτακτων αποτελεσμάτων, επωφελούμενο από τις σημαντικά χαμηλότερες προβλέψεις και τις μειωμένες λοιπές ζημιές απομείωσης. Τα εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν οργανικά κατά 0,4 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο.

  Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν κατά 211 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση σε 1,3 δισ. ευρώ. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μειώθηκε στο 3,0% από 3,5% το 4ο τρίμηνο του 2023.

  Η κεφαλαιακή θέση της Eurobank ενισχύθηκε το α’ τρίμηνο του 2024. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων ανήλθε σε 20,2% και το FLCET1 σε 17,2% το α’ τρίμηνο, αυξημένο κατά 3 και 20 μ.β. σε τριμηνιαία βάση, αντίστοιχα.

  Η διοίκηση έδωσε κατευθυντήριες γραμμές για το μέρισμα του 2023 ύψους 0,09 ευρώ/μετοχή (απόδοση 4,3%), που αντιστοιχεί σε δείκτη διανομής περίπου 30%.

  Εθνική Τράπεζα

  Η Εθνική Τράπεζα σημείωσε Core PPI ύψους 494 εκατ. ευρώ (-0,9% σε τριμηνιαία βάση), αντανακλώντας την επίπτωση από το κόστος αντιστάθμισης του carry και το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης, που αντισταθμίστηκε εν μέρει από τα εποχικά χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα.

  Τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 380 εκατ. ευρώ (+1,3% τριμηνιαία βάση), επωφελούμενα επίσης από τα υψηλότερα έσοδα από συναλλαγές και τις σταθερές προβλέψεις.

  Το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων παρέμεινε αμετάβλητο σε τριμηνιαία βάση σε 1,3 δισ. ευρώ, με μη σημαντικό οργανικό σχηματισμό το τρίμηνο.

  Ο δείκτης NPE παρέμεινε αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση στο 3,7% και η κάλυψη μειώθηκε στο 86,1% (έναντι 87,5% το 4ο τρίμηνο πέρυσι). Ο δείκτης FL CET1 αυξήθηκε κατά 0,8% σε τριμηνιαία βάση σε 18,6%. Ο δείκτης συνολικών ιδίων κεφαλαίων (CAD) ανήλθε σε 21,3%.

  Η διοίκηση καθοδήγησε για το 2023 μέρισμα ύψους 20-25% των καθαρών κερδών, που αντιστοιχεί σε 0,24-0,30 ευρώ/μετοχή (απόδοση 2,9-3,6%).

  Τράπεζα Πειραιώς

  Η Τράπεζα Πειραιώς κατέγραψε βασικά κέρδη προ προβλέψεων ύψους 470 εκατ. ευρώ (-2,9% τριμηνιαία βάση), κυρίως λόγω της επίδρασης από την πλήρη σταδιακή εφαρμογή της στρατηγικής αντιστάθμισης καταθέσεων του ομίλου, σε συνδυασμό με την άμβλυνση των προμηθειών και των λειτουργικών εξόδων (OpEx).

  Τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 233 εκατ. ευρώ (+10,4% τριμηνιαία βάση), επωφελούμενα επίσης από τις μειωμένες ζημιές απομείωσης δανείων.

  Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα στα 1,3 δισ. ευρώ, χάρη στην εμπροσθοβαρή και επιταχυνόμενη εκκαθάριση των συναλλαγών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, καθώς και στα θετικά αποτελέσματα από την οργανική προσπάθεια.

  Κατά συνέπεια, ο δείκτης NPE παρέμεινε σταθερός σε τριμηνιαία βάση στο 3,5%. Ο δείκτης CET1 της Τράπεζας Πειραιώς με πλήρη επιβάρυνση στο τέλος του Μαρτίου ανήλθε στο επίπεδο του 13,7%, κυρίως λόγω της οργανικής δημιουργίας κεφαλαίων.

  Ο συνολικός δείκτης πλήρως επιβαρυμένου CAD διαμορφώθηκε στο 18,5%, άνετα πάνω από τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, καθώς και τις εποπτικές οδηγίες.

  Η διοίκηση έδωσε κατευθυντήριες γραμμές για το μέρισμα του 2023 ύψους 0,06 ευρώ ανά μετοχή (απόδοση 1,7%), που αντιστοιχεί σε δείκτη διανομής περίπου 10%.

  Διαβάστε επίσης

  Τράπεζες: Ποιους στόχους βάζουν τώρα Καραβίας, Ψάλτης, Μεγάλου και Μυλωνάς

  Jefferies για Eurobank: Αγοράστε τη μετοχή με νέο αυξημένο στόχο στα €2,70

  Πειραιώς: Γιατί είναι τώρα το απόλυτο Play  ΣΧΟΛΙΑ