Τράπεζες

Μείωθηκαν οι δόλιες συναλλαγές – Λόγω της ισχυρής ταυτοποίησης στο ηλεκτρονικό εμπόριο

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη


Μειώνονται οι απάτες σε σχέση με το ηλεκτρονικό εμπόριο παρά τη σημαντική αύξηση των συναλλαγών.

Ο σημαντικότερος λόγος που αυτός συμβαίνει είναι πως οι πάροχοι ηλεκτρονικών πληρωμών έχουν την ετοιμότητα να εφαρμόσουν ένα ισχυρό σύστημα πιστοποίησης του πελάτη για το ηλεκτρονικό εμπόριο και για τις συναλλαγές που γίνονται με κάρτες στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών μελέτησε το θέμα και καταλήγει σε τρία σημαντικά συμπεράσματα:

1.Ο κλάδος ανέφερε σημαντική πρόοδο τους τελευταίους 9 μήνες όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για υψηλού επιπέδου για πιστοποίηση πελατών σε συναλλαγές πληρωμής μέσω καρτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

2.Αυτή η πρόοδος συνέπεσε με σημαντική μείωση του όγκου και της αξίας της απάτης, για τον ίδιο τύπο συναλλαγών και την ίδια χρονική περίοδο.

3 .Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών (PSP) σε ορισμένες δικαιοδοσίες εξακολουθούν να υστερούν με βάση κάποιους δείκτες.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών δημοσίευσε μια έκθεση σχετικά με τα δεδομένα που παρέχονται από τους παρόχους πληρωμών σε ότι αφορά την ετοιμότητά τους να εφαρμόσουν την ισχυρή πιστοποίηση για το υποσύνολο των συναλλαγών πληρωμών που είναι συναλλαγές πληρωμής μέσω κάρτας σε ότι αφορά τις συναλλαγές μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η Έκθεση υπογραμμίζει το status έκδοσης και συνεργασίας σε όλη την αλυσίδα που αφορά στους on line εμπόρους, στις κάρτες πληρωμών και στους χρήστες υπηρεσιών πληρωμής σε εφαρμογές που πληρούν τα πρότυπα ισχυρής πιστοποίησης. Ας σημειωθεί ότι μετά το πέρας του 2020 για κάθε συναλλαγή τέτοιου τύπου απαιτείται ισχυρή ταυτοποίηση (SCA).

Η EBA παρακολούθησε την πρόοδο που σημείωσε η πιστοποίηση παρόχων από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως τον Απρίλιο του 2021 παρακολουθώντας έναν αριθμό δεικτών που είχαν καθοριστεί κατά τη γνωμοδότηση της αρχής του 2019 κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.

Με βάση τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τους παρόχους η EBA παρατήρησε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά τη συμμόρφωση όπως επισημαίνεται από τους ακόλουθους βασικούς δείκτες:

Το 99% των εμπόρων της ΕΕ είναι σε θέση να υποστηρίξει την ταυτοποίηση τύπου SCA δηλαδή την ισχυρή ταυτοπο΄΄ιηση

Το 94% όλων των καρτών πληρωμής στην ΕΕ διαθέτουν δυνατότητα τέτοιας ταυτοποίησης

Το 82% όλων των χρηστών υπηρεσιών πληρωμής χρησιμοποιούν μια λύση SCA.

Το 92% των αιτημάτων ελέγχου ταυτότητας βάσει κάρτας ηλεκτρονικού εμπορίου που αναφέρθηκαν από αγοραστές συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις SCA. και

Το 87% των συναλλαγών πληρωμής μέσω κάρτας ηλεκτρονικού εμπορίου που έχουν αναφερθεί από εκδότες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της SCA.

Αυτή η πρόοδος συνέπεσε επίσης με μια σημαντική μείωση του όγκου και της αξίας των δόλιων συναλλαγών πληρωμής μέσω κάρτας ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ κατά την ίδια περίοδο.

Τέλος, η Έκθεση σημειώνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πάροχοι σε ορισμένες δικαιοδοσίες που υστερούν σε σχέση με άλλες κατά την ενεργοποίηση του SCA στις κάρτες πληρωμής τους, την εγγραφή των χρηστών σε λύσεις ασφαλείας.ΣΧΟΛΙΑ