Οικονομία

Προϋπολογισμός 2021 e-ΕΦΚΑ – Πλεόνασμα 160 εκατ. ευρώ υπό την αίρεση της πανδημίας

e-ΕΦΚΑ


Αργυρώ Μαυρούλη 

Πλεόνασμα 160,2 εκατ. ευρώ εμφανίζει ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης το 2021, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ τις προηγούμενες μέρες. 

Σύμφωνα με την έκθεση του προϋπολογισμού που έχει στη διάθεσή του το «Mononews»,  το ταμειακό αποτέλεσμα των τριών κλάδων ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ αναμένεται να διαμορφωθεί στις 31.12.2021 στο ποσό των 160,2 εκατ. ευρώ έναντι εκτίμησης ποσού 482,35 εκατ. ευρώ για το έτος 2020. Το δε δημοσιονομικό αποτέλεσμα (δηλ. μη συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών συναλλαγών και λαμβανομένης υπόψη της μεταβολής των απλήρωτων υποχρεώσεων) αναμένεται να διαμορφωθεί σε 260,4 εκατ. ευρώ έναντι εκτίμησης έτους 2020 ποσού 224,85 εκατ. ευρώ.

 Στην κατάρτιση του προϋπολογισμού αποτυπώνονται τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η πρωτοφανής υγειονομική πανδημία από το Α΄3μηνο του 2020 επί των ασφαλιστικών εσόδων για το 2020, σε σχέση με τα αντίστοιχα προϋπολογισθέντα, όπως παρουσιάζονται στο σχέδιο του Π/Υ έτους 2021. Μάλιστα επισημαίνεται ότι τα έσοδα που καταγράφονται στον προϋπολογισμό είναι αβέβαιο ότι θα τηρηθούν. Η εκτίμηση του τελικού αποτελέσματος ανά κλάδο είναι η εξής:

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό αναμένεται αύξηση των ασφαλιστικών εσόδων κύριας ασφάλισης κατά 3,48% έναντι των εκτιμήσεων για το 2020, μείωση κατά 5,57% ασφαλιστικών εσόδων του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης και αύξηση 1,36% των ασφαλιστικών εσόδων του κλάδου Εφάπαξ Παροχών. 

 Στον προϋπολογισμό για την κύρια ασφάλιση καταγράφονται για το 2021, 285 εκατ. ευρώ για την καταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων. Πρόκειται για χρήματα που ήδη έχει λάβει το ταμείο, προκειμένου να αποπληρώσει αναδρομικά και αυξήσεις συντάξεων από το 2020, τα οποία όμως δεν έχουν ακόμη καταβληθεί. Συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στα αναδρομικά των κληρονόμων που θα πληρωθούν εντός του 2021, καθώς όπως επισημαίνεται απαιτείται ένα εύλογο χρονικό διάστημα συντονισμού ενεργειών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης των δικαιούχων κληρονόμων.

Όσον αφορά τις προβλέψεις των εισπράξεων για καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές αναμένεται ότι στο 2021 θα είναι αυξημένες κατά 35,28% έναντι εκτιμήσεων έτους 2020. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, οι εκτιμήσεις για το 2020 από την είσπραξη ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών και προστίμων ήταν 882,6 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2021 το ποσό αυτό ανέρχεται σε 1,194 δισ. ευρώ. 

Απλήρωτες υποχρεώσεις 

Πέραν των αναγκαίων για τη χρήση του 2021 πιστώσεων, γίνεται πρόβλεψη των εκκρεμών υποχρεώσεων μέχρι 31.12.20 του κλάδου Κύριας Ασφάλισης και Λοιπών Παροχών, συνολικού ποσού 325 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό 111 εκατ. ευρώ αφορά σε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις κλ. Υγείας των ενταχθέντων ΦΚΑ στον e-ΕΦΚΑ, ποσό 14 εκατ. ευρώ αφορά σε απλήρωτες υποχρεώσεις λειτουργικών δαπανών.

Το υπόλοιπο ποσό των 200 εκατ. ευρώ αφορά το μέρος της αδιάθετης κρατικής επιχορήγησης, συνολικού ποσού 1,4 δισ. ευρώ, που εκτιμάται ότι θα εμφανίζεται στα ταμειακά διαθέσιμα στις 31.12.20, αφορά δε, στην πληρωμή αναδρομικών συντάξεων με βάση δικαστικές αποφάσεις ΣτΕ, σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων συνταξιούχων, που θα πληρωθούν εντός του 2021.

Η χρονική στιγμή που καταβλήθηκαν τα αναδρομικά ποσά στους ενεργούς συνταξιούχους –Οκτώβριος 2020- σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη συλλογή των απαιτουμένων προϋποθέσεων και δικαιολογητικών, απαιτεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα συντονισμού ενεργειών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης των δικαιούχων κληρονόμων.

Για το λόγο αυτό και επειδή εκτιμάται ότι το ποσό αυτό θα εκταμιευτεί εντός του 2021, αυξάνεται τεχνητά το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων του 2020, με ισόποση μεταβολή υποχρεώσεων στις 31.12.21, που δεν επηρεάζει το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του κλάδου Κύριας Ασφάλισης και Λοιπών Παροχών. O Κλάδος Εφάπαξ Παροχών του e-ΕΦΚΑ αναμένεται να παρουσιάσει απλήρωτες υποχρεώσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ την 31η.12.20.

Αναλυτικότερα:

* Οι παροχές συντάξεων συνολικού ποσού 25.655.500.000 € αναλυτικά έχουν:

– Συντάξεις αναπηρίας: συνολικής εκτίμησης ποσού 1.870.500.000 €. 

– Συντάξεις γήρατος: εκτιμώνται στο ποσό των 19.765.000.000 €.

– Συντάξεις λόγω θανάτου: προβλέπεται ποσό 4.020.000.000 €

Η κατηγορία συντάξεων γήρατος έχει επιβαρυνθεί με ποσό 200 εκ. κατά το μέρος της αδιάθετης κρατικής επιχορήγησης για την πληρωμή αναδρομικών συντάξεων με βάση τις διατάξεις των άρθρων 33 και 34 του ν. 4734/20 σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων συνταξιούχων, που θα πληρωθεί εντός του 2021.

* Παροχές ΕΚΑΣ: Λόγω κατάργησης του ΕΚΑΣ από 1/1/2020, εγγράφεται πίστωση 3.000.000 € προκειμένου να τακτοποιηθούν υποχρεώσεις ΕΚΑΣ και αντισταθμικών μέτρων ΕΚΑΣ, που τυχόν θα προκύψουν από την εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης.

Επιπλέον, έχουν προβλεφθεί :

1. Δώρα Εορτών και Επιδόματος Αδείας ποσού 70.000.000€ αφορά το Δώρο Πάσχα, Χριστουγέννων και Επίδομα Αδείας που χορηγείται στους ασφαλισμένους του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

2. Ποσό 5.500.000 € για μεταβιβάσεις δικαιωμάτων ασφαλισμένων σε άλλους φορείς, καθώς και για συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης άλλων φορέων εκτός ΕΦΚΑ.

3. Ποσό 300.000 € για συμμετοχή του ΕΦΚΑ σε παροχή αποζημιώσεων απολυομένων – εφάπαξ σε υπαλλήλους του με ειδικές διατάξεις. 

4. Φροντίδα νοσηλείας συνταξιούχων κατ’ οίκον. Εγγράφεται πίστωση ποσού 500.000 €

Επίσης, έχουν προβλεφθεί:

* Παροχές Επικουρικής Ασφάλισης: ποσού 73.000.000 € το οποίο αφορά σε προ συνταξιοδοτική παροχή του τ. ΕΤΑΤ.

*Παροχές ανεργίας και στράτευσης: ποσού 2.300.000 € σε ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΠ ΜΜΕ.

* Επιδόματα ασθενείας: Οι εργαζόμενοι άμεσα ασφαλισμένοι, δικαιούνται επιδόματος, εφόσον κριθούν ανίκανοι για εργασία, λόγω νόσου ή ατυχήματος. Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται για το έτος 2021 σε ποσό 104.000.000 €.

* Επιδόματα μητρότητας: Για χορήγηση επιδόματος μητρότητας σε άμεσα ασφαλισμένες, προϋπολογίζεται για το 2021 ποσό 80.500.000 €.

* Βοηθήματα λόγω θανάτου: Προβλέφθηκε ποσό 75.600.000 €.

* Βοηθήματα εφάπαξ: Έγινε πρόβλεψη ποσού 340.000 € που ενδεχομένως απαιτηθεί για τη χορήγηση εφάπαξ σε υπαλλήλους e- ΕΦΚΑ που προέρχονται από φορείς που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ και που θα εξέλθουν εντός του 2021 και δικαιούνται αναλογία του εφάπαξ μέχρι 31.12.05, καθώς ο κλάδος Κύριας Ασφάλισης εισέπραττε τις αναλογούσες εισφορές. 

* Λοιπές Παροχές Πρόνοιας: προβλέφθηκε ποσό 4.300.000 € και για 

* Οικογενειακά βοηθήματα /παροχές γάμου/αεροθεραπείας ποσό 60.000 €.

* Λοιπές Παροχές Πρόνοιας σε χρήμα συνολικό ποσό 17.600.000 €, εκ των οποίων ποσό 16.500.000 € αφορά στη συμμετοχή του e-ΕΦΚΑ στη λειτουργία των Παιδικών κατασκηνώσεων της θερινής περιόδου έτους 2021, το δε υπολειπόμενο ποσό των 1.100.000 € αφορά σε λοιπές προνοιακές παροχές. 

Διαβάστε ακόμα:

Yπουργικό με «υψηλή» ατζέντα

Συντάξεις: Στη δημοσιότητα κάθε μήνα οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης

Ποια επιδόματα καταβάλλονται 31 Δεκεμβρίου

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση


ΣΧΟΛΙΑ