Οικονομία

«Πάγο» στο τέλος επιτηδεύματος έως το 2024 για τους καλλιτέχνες – Ποιοι δικαιούνται επιδότηση έως 5.000 ευρώ

O Χρήστος Σταϊκούρας στο βήμα της Βουλής

Χρήστος Σταϊκούρας


Εξαιρούνται με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος, ειδικά για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024 φυσικά πρόσωπα, καλλιτέχνες, δημιουργοί, επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού και χειροτέχνες.

Η διάταξη αφορά όσους είχαν προβεί σε διακοπή εργασιών και για το χρονικό διάστημα από την 1η.1.2010 έως και την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νομοσχεδίου.

Πιο συγκεκριμένα, όσοι καλλιτέχνες – χειροτέχνες προβούν σε επανέναρξη των δραστηριοτήτων τους έως τις 30.6.2023, απαλλάσσονται για τα έτη 2022, 2023 και 2024 από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος ποσού 550 ευρώ για κάθε έτος.
Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα δικαιούνται επιδότησης για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024 σε ποσοστό 30% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών τους και μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ συνολικά.

Όσοι υπαχθούν στο ανωτέρω καθεστώς επιδότησης θεωρούνται δικαιούχοι χρηματοδότησης καθεστώτος ενίσχυσης συγκεκριμένου Έργου που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη διάταξη χορηγείται:

[α] ολική απαλλαγή για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024 από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος σε καλλιτέχνες και χειροτέχνες, οι οποίοι είχαν κλείσει τα βιβλία τους από την έναρξη της οικονομικής κρίσης (1.1.2010) έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον προβούν εκ νέου σε έναρξη επιτηδεύματος,

[β] μερική απαλλαγή για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024 από το τέλος επιτηδεύματος για όσους έχουν ενεργή δραστηριότητα σε έναν από τους ΚΑΔ καλλιτεχνών – χειροτεχνών, οι οποίοι θα καθοριστούν με σχετική κοινή υπουργική απόφαση.

Συγκεκριμένα το τέλος επιτηδεύματος διαμορφώνεται από το ποσό των εξακοσίων πενήντα (650) ευρώ στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ.

Με κονδύλια του Ταμείου Ανάπτυξης

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, η οποία ενέσκηψε κατά τρόπο εξαιρετικά έντονο από το έτος 2010 και εντεύθεν, ένας μεγάλος αριθμός καλλιτεχνών και χειροτεχνών αναγκάστηκαν να προβούν σε διακοπή δραστηριότητας, μη δυνάμενοι να ανταπεξέλθουν στις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις που συνεπαγόταν η διατήρηση ενεργής επαγγελματικής δραστηριότητας.

Για τον λόγο αυτό στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προβλέφθηκε ως έργο με Κωδικό 16715 (Υποέργο 1) η παροχή κινήτρων «δεύτερης ευκαιρίας», για όσους αναγκάστηκαν να «κλείσουν» τα βιβλία τους κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Εν προκειμένω, όσοι καλλιτέχνες – χειροτέχνες προβούν σε επανέναρξη των δραστηριοτήτων τους έως τις 30.6.2023, απαλλάσσονται για τα έτη 2022, 2023 και 2024 από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος ποσού εξακοσίων πενήντα (650) ευρώ για κάθε έτος. Επίσης για την ίδια κατηγορία καλλιτεχνών-χειροτεχνών εισάγεται ένα επιπλέον κίνητρο και συγκεκριμένα, προβλέπεται η επιδότηση του κύκλου εργασιών των πρώτων 3.100 εξ όσων προβούν σε επανέναρξη δραστηριοτήτων, για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024 και μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ έκαστος.

Περαιτέρω παρέχεται σημαντική έκπτωση σε όλους τους ενεργούς καλλιτέχνες -χειροτέχνες για χρονικό διάστημα τριών ετών, αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος 2022 και το οφειλόμενο τέλος επιτηδεύματος διαμορφώνεται στο ποσό των 400 ευρώ από 650 ευρώ.
Στόχος των ρυθμίσεων είναι η παροχή κινήτρων προς επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, καθώς και τους χειροτέχνες προκειμένου, είτε να δραστηριοποιηθούν ξανά επαγγελματικά, είτε να διατηρήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, παρά την οικονομική κρίση και τις συνέπειες της πανδημίας, εξασφαλίζοντας τον βιοπορισμό τους, αλλά και εισφέροντας στην εθνική οικονομία.ΣΧΟΛΙΑ