• Οικονομία

  Καταβολή προσωρινής σύνταξης για όλους χωρίς αίτηση από τον υποψήφιο συνταξιούχο


  Την καθιέρωση χορήγησης προσωρινής σύνταξης από τον e-ΕΦΚΑ λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου όταν υποβάλλεται έντυπη ή ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης χωρίς δήλωση συναίνεσης εκ μέρους των υποψήφιων συνταξιούχων περιλαμβάνεται σε εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ.

  Σημειώνεται ότι δεν χορηγείται καθόλου προσωρινή σύνταξη λόγω γήρατος όταν παρέχεται εργασία για την οποία προβλέπεται αναστολή καταβολής της σύνταξης σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4387/2016. Όμως, αν μεταγενέστερα εκλείψει ο λόγος αυτός, η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου μήνα της υποβολής της σχετικής νέας αίτησης του ενδιαφερομένου.

  Οι συνταξιούχοι που συνεχίζουν να εργάζονται, λαμβάνουν 30% μειωμένη προσωρινή σύνταξη.  Οι εξαιρέσεις είναι:

  α. Συνταξιούχοι του ΟΓΑ που ασκούν αγροτική απασχόληση.

  β. Ψυχικά ασθενείς.

  γ. Συνταξιούχοι που υπάγονται στις διατάξεις περί τυφλών.

  δ. Γυναίκες συνταξιούχοι μητέρες που απασχολούνται στο Δημόσιο.

  ε. Όσοι λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα.

  στ. Πολύτεκνοι, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το ένα τέκνο είναι ανήλικο, ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές μέχρι να συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του, ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

  ζ. Συνταξιούχοι που υπάγονται στις διατάξεις περί αναπηρίας, ή θανάτου κατά την υπηρεσία, οι δικαιούχοι πολεμικής σύνταξης ή Εθνικής Αντίστασης.

  η. Συνταξιούχοι από άλλους φορείς του Δημοσίου, με ετήσιο εισόδημα ως αγρότες, μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι και αλιείς, έως 10.000 ευρώ.

  Όσοι υποψήφιοι συνταξιούχοι αναλαμβάνουν εργασία σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, δεν δικαιούνται προσωρινής σύνταξης.

  Η χορήγηση προσωρινής σύνταξης, δεν πρέπει εφεξής να υπερβαίνει τις 60 μέρες,  κατ’ ανώτατο  όριο. Συγκεκριμένα, ισχύουν τα εξής:

  *Μισθωτοί

  Η προσωρινή σύνταξη θα υπολογίζεται στο 80% του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά το τελευταίο έτος ασφάλισης πριν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης.

  *Μη μισθωτοί

  Για αυτοτελώς απασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ασφαλισμένους στον Ο.Γ.Α., το ποσό της προσωρινής σύνταξης θα ισούται με το 70% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος της ίδιας περιόδου.

  Όσοι συνταξιούχοι έως 28 Φεβρουαρίου συμπλήρωσαν το 61ο έτος, μπορούν να λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη, που θα είναι 30% μειωμένη, αν συνεχίζουν να εργάζονται. Από την 1η Μαρτίου 2021, η άρση αναστολής καταβολής της σύνταξης θα πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας των δικαιούχων.  ΣΧΟΛΙΑ