• Οικονομία

  Αυτόματα ανταλλαγή πληροφοριών με χώρες της ΕΕ – Ποια στοιχεία θα στείλουν Airbnb, Booking και Amazon

  Γιώργος Πιτσιλής, ΑΑΔΕ

  Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής ΑΑΔΕ


  Εισόδημα, ακίνητα, ασφαλιστικά προϊόντα και κάθε είδους έσοδα θα έχει στα χέρια της ΑΑΔΕ, στη μάχη κατά της πάταξης της φοροδιαφυγής και θα λαμβάνει κάθε διαθέσιμο στοιχείο από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις οποίες μάλιστα, θα έχει και αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. 

  Οι εν λόγω πληροφορίες δύνανται να χρησιμοποιούνται σε δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες, οι οποίες εκκινούν κατόπιν παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας και ενδέχεται να συνεπάγονται κυρώσεις σε βάρος των παραβατών, χωρίς να θίγονται οι γενικοί κανόνες που διέπουν τα δικαιώματα των κατηγορουμένων και των μαρτύρων στις ως άνω διαδικασίες.

  Το αίτημα από την αρμόδια φορολογική αρχή ενός κράτους μέλους σε άλλο μπορεί να συνοδεύεται και από αιτιολογημένο αίτημα για τη διενέργεια διοικητικής έρευνας. Εάν τέτοιο αίτημα υποβληθεί στην ελληνική αρχή και η λαμβάνουσα ελληνική αρχή θεωρεί ότι δεν είναι αναγκαία η διενέργεια διοικητικής έρευνας, απορρίπτει το αίτημα, αιτιολογώντας αμέσως την άποψη αυτή στην αιτούσα αρχή του άλλου κράτους μέλους.

  Airbnb, Booking και Amazon

  Παράλληλα, επιβάλλονται υποχρεώσεις στους διαχειριστές πλατφορμών της οικονομίας του διαμοιρασμού που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), ανεξαρτήτως της έδρας τους, οι οποίοι οφείλουν να συλλέγουν και να κοινοποιούν στις φορολογικές αρχές δεδομένα σχετικά με τους πωλητές που αξιοποιούν τις πλατφόρμες για να δραστηριοποιούνται σε τομείς, όπως μισθώσεις ακίνητης περιουσίας και μέσων μεταφοράς, παροχή προσωπικών υπηρεσιών και πώληση αγαθών.

  Δηλαδή, πλατφόρμες όπως, Airbnb, Booking, Amazon, E-bay κτλ θα πρέπει να δίνουν πληροφορίες στις ελληνικές αρχές. Η χορήγηση αυτών των δεδομένων επιτρέπει τον ακριβέστερο προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης, κυρίως σε σχέση με τον φόρο εισοδήματος και τον Φ.Π.Α., και παράλληλα βοηθά στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση μορφών φορολογικής απάτης, φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.

  Πως θα δίνονται τα στοιχεία

  Όσες εταιρείες εκμεταλλεύονται πλατφόρμες, υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία στην αρμόδια αρχή, δηλαδή στο «τμήμα διασύνδεσης» που έχει δημιουργηθεί στην ΑΑΔΕ.

  Στην περίπτωση μη ύπαρξης στοιχείων για Δηλωτέους Πωλητές, κατά την έννοια της παρ. 3 της Ενότητας Β’ του Τμήματος Ι του Παραρτήματος V, οι Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην αρμόδια κατ’ ανάθεση αρχή της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, το αργότερο έως την 31η Ιανουαρίου του έτους που έπεται της Περιόδου Αναφοράς που αφορούν οι εφαρμοστέες απαιτήσεις υποβολής στοιχείων, μηδενική αναφορά (nil reporting), σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.

  Οι Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας υποχρεούνται να εγγραφούν στο Σύστημα Αμοιβαίας Υποβολής Στοιχείων (ΣΑΥΣ) της Α.Α.Δ.Ε., που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της υποβολής στοιχείων και αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. και εντός μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία κατέστησαν Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας.

  Ειδικώς, όσον αφορά τους Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας,, η εγγραφή τους στο εν λόγω Σύστημα έπεται του αιτήματος καταχώρισής τους στο κεντρικό μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας.

  Διαβάστε επίσης

  ΑΑΔΕ: Ψηφιοποίηση των Δελτίων Εισόδου, Εξόδου και Μεταβίβασης εγχώριων εμπορευμάτων στην «Ελεύθερη Ζώνη»

  ΔΥΠΑ: Πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας στην «Ημέρα Καριέρας»

  Μειώθηκε στο 9,2% η ανεργία τον Δεκέμβριο  ΣΧΟΛΙΑ