Ναυτιλία

MIG: Στις 6 Φεβρουαρίου η έκτακτη Γενική Συνέλευση για την έγκριση του deal με την Attica Group

  • NewsRoom
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Group και πρόεδρος του ΣΕΕΝ, Σπυρίδων Πασχάλης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Group και πρόεδρος του ΣΕΕΝ, Σπυρίδων Πασχάλης


Τη μεταβίβαση του συνόλου της συμμετοχής στην Attica Group προς την Strix Holdings της Τράπεζας Πειραιώς, με αντάλλαγμα την εξόφληση των εναπομεινάντων ομολογιακών δανείων, ύψους 443,8 εκατ. ευρώ, καλούνται να εγκρίνουν οι μέτοχοι της MIG στην έκτακτη γενική συνέλευσης, η οποία θα διεξαχθεί στις 6 Φεβρουαρίου.

Πιο συγκεκριμένα, η ημερήσια διάταξη της προσεχούς Γ.Σ. είναι η παρακάτω:

Έγκριση διάθεσης της συνολικής (άμεσης και έμμεσης) συμμετοχής της Εταιρίας στην θυγατρική ATTICA GROUP προς την «STRIX Holdings L.P.» με αντάλλαγμα τη μεταβίβαση προς την Εταιρία του συνόλου των ομολογιακών δανείων εκδόσεώς της σημερινού ανεξόφλητου υπολοίπου €443,8 εκ., σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4706/2020.

Μεταβολή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 1 (Σύσταση – Επωνυμία) του Καταστατικού της Εταιρίας.
Μείωση του κατώτατου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίηση του άρθρου 16 παρ. 1 (Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρίας.

A) Σύμπτυξη (μείωση) του αριθμού των μετοχών χωρίς μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. B) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής για κάλυψη ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

Γ) Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας.
Θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρίας. Καθορισμός όρων και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Λοιπές ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, η επαναληπτική γενική συνέλευση θα συνέλθει τη Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου.

Διαβάστε επίσης

Χρηματιστήριο: Πώς ευνοείται η ΑΝΕΚ από το deal ΜΙG-Πειραιώς για τα δάνεια της Attica – To σενάριο της δημόσιας πρότασηςΣΧΟΛΙΑ