Business

ΔΕΗ: Περιορίστηκαν στα 17,6 εκατ. ευρώ οι ζημιές-Πτώση πωλήσεων κατά 6,5%

ADMHE ΑΔΜΗΕ ΔΕΗ Παναγιωτάκης

Εμμ. Παναγιωτάκης – Πρόεδρος ΔΕΗ


Μειωμένη κατά 4,5% ήταν η ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας από τους καταναλωτές της ΔΕΗ το α’ τρίμηνο 2018, κυρίως λόγω των ηπιότερων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν το συγκεκριμένο διάστημα. Η συνολική ζήτηση, στην οποία περιλαμβάνεται και η ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές και άντληση, μειώθηκε κατά 2,7% το α’ τρίμηνο του 2018.

Οι εξαγωγές των Τρίτων το α’ τρίμηνο του 2018 ήταν αυξημένες κατά 36,7%, λόγω της δυνατότητας που είχαν να εξάγουν μέρος των δημοπρατούμενων ποσοτήτων μέσω “ΝΟΜΕ” σε συνδυασμό με τις ελκυστικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης.

Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας, με όρους προϊόντος (ηλεκτρική ενέργεια) και όχι αριθμού πελατών, μειώθηκε σε 83,7% το α’ τρίμηνο του 2018 από 88,5% το α’ τρίμηνο του 2017.

Ειδικότερα, το μέσο μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα περιορίσθηκε σε 82,8% τον Μάρτιο του 2018 από 87,7% τον Μάρτιο του 2017, ενώ το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ, ανά τάση, ήταν 96,8% στην Υψηλή Τάση, 65,2% στη Μέση Τάση και 86,8% στη Χαμηλή Τάση, έναντι 98,6%, 70,6% και 92,1% τον Μάρτιο του 2017 αντίστοιχα.

Συνέπεια της μείωσης της ζήτησης καθώς και της απώλειας μεριδίου αγοράς ήταν οι πωλήσεις της ΔΕΗ να μειωθούν κατά 7,1% το α’ τρίμηνο του 2018. Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ κάλυψαν το 53,3% της συνολικής ζήτησης στη χώρα το α’ τρίμηνο 2018 (50,9% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το α’ τρίμηνο 2017 ήταν 59,3% (57% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα). Το μερίδιο παραγωγής της ΔΕΗ ως ποσοστό του συνολικού φορτίου στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα το α’ τρίμηνο 2018 ήταν 47,1% έναντι 54,1% το α’ τρίμηνο 2017.

Η υδροηλεκτρική παραγωγή το α’ τρίμηνο του 2018 ήταν αυξημένη κατά 54,5% (594 GWh) σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων υδατικών εισροών.

Οι εισαγωγές ήταν αυξημένες κατά 33,2%, ήτοι αύξηση κατά 669 GWh (139 GWh ΔΕΗ και 530 GWh Τρίτοι), καθώς συγκρίνονται με ιδιαίτερα χαμηλές εισαγωγές το α΄ τρίμηνο του 2017 όταν λόγω της ενεργειακής κρίσης η Βουλγαρία είχε περικόψει τις εξαγωγές της για περίπου ένα μήνα, ενώ και η διασύνδεση με την Ιταλία δε λειτουργούσε το πρώτο 20ήμερο του Ιανουαρίου του ίδιου έτους.

Η μείωση της ζήτησης σε συνδυασμό με την αύξηση της υδροηλεκτρικής παραγωγής και των
εισαγωγών είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της θερμικής παραγωγής. Συγκεκριμένα η λιγνιτική παραγωγή ήταν μειωμένη κατά 18,5%, ήτοι μείωση κατά 851 GWh, η δε παραγωγή από τις μονάδες φυσικού αερίου της ΔΕΗ ήταν μειωμένη κατά 43,5%, ήτοι μείωση κατά 874 GWh. Παρά ταύτα, λόγω της ανόδου των τιμών των δικαιωμάτων CO2, οι σχετικές δαπάνες της ΔΕΗ ήταν αυξημένες κατά 22,9% και επιβάρυναν κυρίως το κόστος της λιγνιτικής παραγωγής.

Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε το α’ τρίμηνο του 2018 κατά € 78,1 εκατ. ή 6,5% , λόγω της μείωσης των εσόδων από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας κατά € 96,6 εκατ. Η μείωση αυτή οφείλεται στην απώλεια μεριδίου αγοράς και στην μείωση της εγχώριας ζήτησης.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 147,2 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2018, με το αντίστοιχο περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 13,1%.

Αυτό ήταν αποτέλεσμα κυρίως

  • της μείωσης των λειτουργικών δαπανών για υγρά καύσιμα, καθώς το α΄ τρίμηνο του 2017 είχε επιβαρυνθεί με αυξημένες δαπάνες λόγω της ενεργειακής κρίσης.
  • της μείωση των δαπανών αγορών ενέργειας, κυρίως λόγω μικρότερης δαπάνης κατά € 39,1 εκατ. για την χρέωση προμηθευτών για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ-ΕΛΑΠΕ και της μηδενικής για εφέτος δαπάνης για τον Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευέλικτης Ισχύος έναντι € 17,5 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2017.
  • της μειωμένης δαπάνης για φυσικό αέριο κυρίως λόγω της προαναφερθείσας χαμηλότερης παραγωγής από φυσικό αέριο καθώς και δευτερευόντως λόγω χαμηλότερων τιμών φυσικού αερίου.
  • της βελτίωσης των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, οι οποίες ήταν ουσιαστικά μηδενικές το α τρίμηνο του 2018 έναντι προβλέψεων ύψους € 103 εκατ. το α΄τρίμηνο του 2017.

Οι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν το α’ τρίμηνο του 2018 σε € 183,7 εκατ. έναντι € 86,6 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2017, κυρίως λόγω των αυξημένων επενδύσεων για την κατασκευή της νέας λιγνιτικής
μονάδας «Πτολεμαϊδα V».

Το καθαρό χρέος χωρίς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., στις 31.3.2018 ήταν € 3.716,7 εκατ., μειωμένο κατά € 447,6 εκατ. σε σχέση με την 31.3.2017 και κατά € 240,5 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2017. Τον Φεβρουάριο του 2018 η Εταιρεία προέβη σε μερική εξαγορά ομολογιών λήξεως 2019 ύψους € 150 εκατ., στο πλαίσιο της ενεργητικής διαχείρισης του δανειακού χαρτοφυλακίου της. Η ΔΕΗ εξετάζει τις πιθανές εναλλακτικές σε σχέση με την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και έχει αναθέσει σε συμβούλους να διερευνήσουν τις εναλλακτικές αυτές, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης Ομολογιών, με το ποσό να
αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ € 300 εκατ. και € 400 εκατ. και τη διάρκεια στα 5 έτη, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Σχολιάζοντας τα βασικά οικονομικά και λειτουργικά μεγέθη της περιόδου ο Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκης δήλωσε:

«Η μεγάλη σχετικά βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας (ΕBITDA) του Ομίλου το α΄ τρίμηνο του 2018 η οποία διαμορφώθηκε σε € 147,2 εκατ., συνιστά πολύ σημαντική επίδοση, και μάλιστα εάν συνυπολογιστεί η μείωση του κύκλου εργασιών κατά 6,5% και του όγκου των πωλήσεων κατά 7,1% στο ίδιο διάστημα.

Από τους παράγοντες που συνετέλεσαν στην επίδοση αυτή υπογραμμίζεται ιδιαίτερα η μείωση του σχηματισμού προβλέψεων, αποτέλεσμα των εντεινόμενων δράσεων για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας.

Σε ό,τι αφορά στη μείωση των δαπανών ενεργειακού ισοζυγίου που επίσης συνετέλεσε στη λειτουργική κερδοφορία καταγράφεται η μείωση της επιβάρυνσης λόγω ΕΛΑΠΕ, η οποία θα έχει συνέχεια στα πλαίσια της συμφωνίας με τους δανειστές.

Ιδιαίτερα θετικό γεγονός ήταν και η περαιτέρω μείωση του καθαρού δανεισμού κατά € 240,5 εκατ. σε σχέση με το τέλος του 2017, με σημαντικότερο την επαναγορά ομολογιών λήξεως 2019 ύψους € 150 εκατ.

Στον αντίποδα τονίζεται η αύξηση της δαπάνης για προμήθεια δικαιωμάτων CO2, και μάλιστα με μειωμένη λιγνιτική παραγωγή και οι αυξημένες εξαγωγές τρίτων κατά 36,7% οφειλόμενες σε μεγάλο βαθμό στην φθηνή προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των προσφορών στα πλαίσια των ΝΟΜΕ.

Κατά το ποσοστό αυτό, η διατεθείσα μέσω των ΝΟΜΕ ενέργεια δεν συνέβαλε στο περαιτέρω άνοιγμα της εσωτερικής αγοράς,πέραν της αρνητικής επίπτωσης στη ΔΕΗ.

Το ίδιο διάστημα: α) συνεχίστηκε κανονικά η ανέγερση της «Πτολεμαΐδας V» στα πλαίσια του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, β) έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι και συνεννοήσεις για την τακτοποίηση των οφειλών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης οι οποίες ολοκληρώθηκαν πρόσφατα με όρους αμοιβαία επωφελείς, γ) εντάθηκαν οι συνεννοήσεις και διαπραγματεύσεις με τις Τράπεζες για την αναχρηματοδότηση του κοινοπρακτικού δανείου, οι οποίες απέφεραν τελικά πολύ θετικά αποτελέσματα  για τη ΔΕΗ και δ) έγιναν όλες οι προγραμματισμένες ενέργειες από πλευράς ΔΕΗ για την αποεπένδυση του 40% του λιγνιτικού παραγωγικού δυναμικού.

Το αμέσως επόμενο διάστημα η Εταιρεία καλείται να διαχειριστεί μείζονα θέματα και συγκεκριμένα :
• Έναρξη υλοποίησης του Επιχειρηματικού σχεδίου, το οποίο έχει ήδη ολοκληρωθεί, στα πλαίσια
των σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων Διοικητικών Οργάνων.
• Ένταση της αναζήτησης των οφειλών, βελτίωση της εισπραξιμότητας και μελέτη για ενδεχόμενη
τιτλοποίηση.
• Ενεργητική διαχείριση των τιμών των πιστοποιητικών CO2 και των τιμών του φυσικού αερίου.
• Συνέχιση και ολοκλήρωση της διαδικασίας της αποεπένδυσης με το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.
• Έξοδο στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου για την οποία ήδη γίνεται σχετική εξέταση και προεργασία.

Σε ό,τι αφορά στο περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς σημειώνεται, μετά και την έξοδο από το καθεστώς των μνημονίων, ότι επιβάλλεται να επανεξεταστούν από όλους τους αρμόδιους φορείς, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημαντικές παράμετροι όπως η συμμετοχή στην ανταγωνιστική αγορά των περισσότερων, κατά το δυνατόν, κατηγοριών καταναλωτών».ΣΧΟΛΙΑ