Business

Αυτή είναι η σύμβαση για τους «μνηστήρες» του καζίνο στο Ελληνικό

  • NewsRoom
Ελληνικό

Ελληνικό


Μόνο σε μεγάλους «παίκτες» που, πέραν της απαιτούμενης τεχνογνωσίας διαθέτουν και ισχυρό κεφαλαιακό μαξιλάρι, απευθύνεται η προκήρυξη συμμετοχής στο project του Ελληνικού. Για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας καζίνο στο Ελληνικό απαιτείται οι δυνητικοί ενδιαφερόμενοι να έχουν τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ ίδια κεφάλαια στη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, όπως επίσης και 400 εκατ. ευρώ ως ετήσιο μέσο όρο εσόδων και πάλι στη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών.

Απαιτείται ακόμα να έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν, με ιδία ή και δανειακά κεφάλαια,το πρώτο σκέλος του έργου (αρχικό τίμημα και έργα α’ φάσης).

Η προκήρυξη της σύμβασης παραχώρησης, όπως δημοσιεύθηκε, έχει ως εξής:

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες λειτουργίας καζίνου

2019/S 037-084299

Προκήρυξη σύμβασης παραχώρησης

Υπηρεσίες

Legal Basis:

Οδηγία 2014/23/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις

Υπουργείο Οικονομικών
Νίκης 5 – 7
Αθήνα
105 63
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2103332000
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]
Φαξ: +30 2103332608
Κωδικός NUTS: EL303

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:Γενική διεύθυνση: www.minfin.gr

I.3)Επικοινωνία

Η πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται από τη διεύθυνση: www.gamingcommission.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι αιτήσεις συμμετοχής ή, κατά περίπτωση, οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων – Ε.Ε.Ε.Π.
Αχαρνών 17 και Πλατείας Μαυροκορδάτου
Αθήνα
104 38
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2111075000
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]
Φαξ: +30 2111075005
Κωδικός NUTS: EL303Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:Γενική διεύθυνση: www.gamingcommission.gov.gr
Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στη διεύθυνση: www.gamingcommission.gov.gr

I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής

Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους παραρτημάτων

I.5)Κύρια δραστηριότητα

Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης

II.1.1)Τίτλος:

Σύμβαση παραχώρησης άδειας λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (Ε.ΚΑΖ.) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων, στον μητροπολιτικό πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.

Αριθμός αναφοράς: 1/2019

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

92351200 – QA11 – QA12

II.1.3)Είδος σύμβασης

Υπηρεσίες

II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Φυσικό αντικείμενο της σύμβασης είναι η παραχώρηση μίας (1) άδειας καζίνο ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων, εντός του μητροπολιτικού πόλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 357 και επόμενα του ν. 4512/2018. Με την άδεια αυτή, θα παρασχεθεί δικαίωμα αποκλειστικότητας στην Περιφέρεια Αττικής, πλην της χωρικής υποενότητας, στην οποία βρίσκεται και λειτουργεί το «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» ή πλην της χωρικής υποενότητας, στην οποία αυτό θα μεταφερθεί, κατά νόμιμη ενάσκηση, του παρεχομένου από τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4499/2017, δικαιώματος.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση παραχώρησης υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

55000000
55120000 – QA12
79952000 – QA11

II.2.3)Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: EL303
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Φυσικό αντικείμενο της σύμβασης είναι η παραχώρηση μίας (1) άδειας καζίνο ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων, εντός του μητροπολιτικού πόλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 357 και επόμενα του ν. 4512/2018. Με την άδεια αυτή, θα παρασχεθεί δικαίωμα αποκλειστικότητας στην Περιφέρεια Αττικής, πλην της χωρικής υποενότητας, στην οποία βρίσκεται και λειτουργεί το «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» ή πλην της χωρικής υποενότητας, στην οποία αυτό θα μεταφερθεί, κατά νόμιμη ενάσκηση, του παρεχομένου από τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4499/2017, δικαιώματος.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης

Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία

II.2.7)Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης

Διάρκεια σε μήνες: 360

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Απαιτούνται κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής, ένδειξη σχετικά με τις πληροφορίες και τεκμηρίωση:

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, για τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, οι διαγωνιζόμενοι:

2.2.5.1) Εφόσον είναι νομικά πρόσωπα, που δεν είναι εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών, απαιτείται:

α) να διαθέτουν μέσο όρο ετησίων ιδίων κεφαλαίων, των 3 τελευταίων ελεγμένων οικονομικών χρήσεων, τουλάχιστον διακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (200 000 000,00 EUR)∙

β) να διαθέτουν μέσο όρο ετησίων εσόδων, των 3 τελευταίων ελεγμένων οικονομικών χρήσεων, τουλάχιστον τετρακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (400 000 000,00 EUR)∙

γ) να έχουν τηρήσει την «αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας» («going concern»), σύμφωνα με την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, για την τελευταία ελεγμένη οικονομική χρήση και

δ) να έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν, με ιδία ή και δανειακά κεφάλαια, την καταβολή του αρχικού τιμήματος και την ανάπτυξη των έργων της Α΄ φάσης ανάπτυξης του έργου, κατά ποσοστό 100%.

2.2.5.2) Εφόσον είναι νομικά πρόσωπα, που αποτελούν εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών, απαιτείται:

α) να διαθέτουν μέσο όρο κεφαλαίων υπό διαχείριση («assets under management»), των 3 τελευταίων ελεγμένων οικονομικών χρήσεων, τουλάχιστον τετρακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (400 000 000,00 EUR)∙

β) να έχουν τηρήσει την «αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας» («going concern»), σύμφωνα με την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, για την τελευταία ελεγμένη οικονομική χρήση και

γ) να έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν, με ιδία ή και δανειακά κεφάλαια, την καταβολή του αρχικού τιμήματος και την ανάπτυξη των έργων της Α΄ φάσης ανάπτυξης του έργου, κατά ποσοστό 100%.

2.2.5.3) Εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, απαιτείται:

α) να διαθέτουν κυριότητα και κατοχή διαθέσιμων, ρευστοποιήσιμων και ελεύθερων από βάρη περιουσιακών στοιχείων (καθαρή αξία ιδίων κεφαλαίων), συνολικής αγοραίας αξίας τουλάχιστον διακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (200 000 000,00 EUR).

Για τους σκοπούς υπολογισμού της καθαρής αξίας των ιδίων κεφαλαίων ενός προσώπου, λαμβάνονται υπόψη οι καταθέσεις μετρητών σε πιστωτικό ίδρυμα, καθώς και τα ρευστοποιήσιμα και μεταβιβάσιμα αξιόγραφα. Τα σχετικά πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί, μέσα σε περίοδο των τελευταίων 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής προσφορών·

β) να έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν, με ίδια ή και δανειακά κεφάλαια, την καταβολή του αρχικού τιμήματος και την ανάπτυξη των έργων της Α΄ φάσης ανάπτυξης του έργου, κατά ποσοστό 100 %.

2.2.5.4) Εφόσον είναι ενώσεις προσώπων, απαιτείται:

α) να διαθέτουν σταθμισμένο, κατ’ αναλογία (pro rata), με το σχετικό μερίδιο (συμμετοχή) κάθε μέλους, μέσο όρο ετησίων ιδίων κεφαλαίων, των 3 τελευταίων ελεγμένων οικονομικών χρήσεων, τουλάχιστον διακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (200 000 000,00 EUR).

Για τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου, για τα μέλη της ένωσης προσώπων που είναι εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών, ως ιδία κεφάλαια, νοούνται τα κεφάλαια υπό διαχείριση («assets under management») και για τα μέλη της ένωσης προσώπων που είναι φυσικά πρόσωπα, ως ενοποιημένα ιδία κεφάλαια, νοούνται τα ποσά που αντιστοιχούν στην καθαρή αξία ιδίων κεφαλαίων, όπως αυτή παρουσιάζεται στα σχετικά πιστοποιητικά·

β) να διαθέτουν σταθμισμένο, κατ’ αναλογία (pro rata), με το σχετικό μερίδιο (συμμετοχή) κάθε μέλους, μέσο όρο ετησίων εσόδων των 3 τελευταίων ελεγμένων οικονομικών χρήσεων, τουλάχιστον τετρακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (400 000 000,00 EUR).

Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση που στην ένωση προσώπων συμμετέχουν εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών ή / και φυσικά πρόσωπα, λαμβάνεται υπόψη, μόνο, ο σταθμισμένος μέσος όρος των ετησίων εσόδων των νομικών προσώπων μελών της ένωσης προσώπων, που δεν είναι εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών·

γ) όλα τα μέλη της ένωσης, που είναι νομικά πρόσωπα, να πληρούν το κριτήριο, σχετικά με την «αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας» («going concern»)·

δ) να έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν, με ιδία ή και δανειακά κεφάλαια, την καταβολή του αρχικού τιμήματος και την ανάπτυξη των έργων της Α΄ φάσης ανάπτυξης του έργου, κατά ποσοστό 100 %.

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Απαιτούνται κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής, ένδειξη σχετικά με τις πληροφορίες και τεκμηρίωση:

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης, οι διαγωνιζόμενοι απαιτείται, να διαθέτουν εμπειρία στην ανάπτυξη και λειτουργία των κατωτέρω:

α) τουλάχιστον 1 καζίνο, με τουλάχιστον 100 τραπέζια και τουλάχιστον 500 παιγνιομηχανές·

β) τουλάχιστον 1 ξενοδοχείο [5] αστέρων, με τουλάχιστον 875 κλίνες·

γ) τουλάχιστον 1 συνεδριακό και εκθεσιακό κέντρο, συνολικής έκτασης τουλάχιστον 7.500 τ.μ. ή 1 χώρο συνάθροισης κοινού, για αθλητικές ή και πολιτιστικές εκδηλώσεις, χωρητικότητας τουλάχιστον 2.000 θέσεων.

Κάθε ένα από τα ανωτέρω, θα πρέπει να ήταν σε συνεχή λειτουργία, για τουλάχιστον δύο (2) έτη μέσα στην τελευταία πενταετία, πριν την ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι στις 22.4.2019.

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, ο κοινός εκπρόσωπος οφείλει να διατηρήσει το ποσοστό του στη μετοχική σύνθεση της Ε.ΚΑΖ., για τουλάχιστον 8 έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι, οι διαγωνιζόμενοι πληρούν τα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, προσκομίζουν, κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικά συμμετοχής:

α) το προβλεπόμενο, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στη διακήρυξη, ερωτηματολόγιο ποιοτικής επιλογής·

β) έγγραφα, που να πιστοποιούν τη λειτουργία των ανωτέρω έργων, όπως πιστοποιητικά αδειοδοτικών αρχών, συμβάσεις κ.λπ.·

γ) τον σχετικό με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα πίνακα, συμπληρωμένο σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος V της διακήρυξης.

III.1.5)Πληροφορίες για συμβάσεις παραχώρησης κατ’ αποκλειστικότητα
III.2)Όροι σχετικοί με τη σύμβαση παραχώρησης
III.2.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.2.2)Όροι εκτέλεσης σύμβασης παραχώρησης:

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο παραχωρησιούχος τηρεί τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, που απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του ν. 4413/2016.

III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό το οποίο πρόκειται να αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης παραχώρησης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.2)Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2)Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή παραλαβής προσφορών

Ημερομηνία: 22/04/2019
Τοπική ώρα: 11:00

IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:

Ελληνικά, Αγγλικά

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία, απευθυνθείτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected] και στην ιστοσελίδα: www.gamingcommission.gov.gr

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Λεωφόρος Θηβών 196 – 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πειραιάς
182 33
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]
Φαξ: +30 2132141229Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3)Υποβολή προσφυγών

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Οι προθεσμίες, για την άσκηση προδικαστικών προσφυγών, είναι:

α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερομένου.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά της προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών, από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Λεωφόρος Θηβών 196 – 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πειραιάς
182 33
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]
Φαξ: +30 2132141229Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:

19/02/2019