• Business

  ΑΔΜΗΕ: Μελέτη Στρατηγικού Σχεδιασμού για τα Υπεράκτια Αιολικά

  Ο Πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνος Μανουσάκης

  Ο Πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνος Μανουσάκης


  Την επόμενη μέρα του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας προετοιμάζει το δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ, που δημοσιοποίησε χθες, δίνοντας το στίγμα για τα σημαντικά έργα που χρειάζονται για να γίνει πράξη η πράσινη μετάβαση.

  Η επίτευξη των στόχων που τέθηκαν με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα για το έτος 2030 και τον Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασμό για το έτος 2050 επιτάσσει την επιτάχυνση των διαδικασιών για την ένταξη νέων μονάδων ΑΠΕ σε μεγάλη κλίμακα. Στην κατεύθυνση αυτή αναμένεται να συμβάλουν ιδιαίτερα, σχέδια για την εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ που απαιτούν ωστόσο την υλοποίηση σημαντικών έργων μεταφοράς ηλεκτρικής
  ενέργειας. Μια ιδιαίτερη κατηγορία έργων με αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελούν έργα που περιλαμβάνουν ανάπτυξη μονάδων ΑΠΕ σε νησιά ή υπεράκτιες περιοχές με υποθαλάσσια διασύνδεση τους με το ηπειρωτικό σύστημα.

  Νέα έργα Διασύνδεσης για τα Υπεράκτια Πάρκα

  Η ανάπτυξη των υπεράκτιων αιολικών πάρκων είναι στο επίκεντρο και ο ΑΔΜΗΕ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία των έργων διασύνδεσης από το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, μέχρι και το Σημείο Διασύνδεσης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ). Το παραπάνω κόστος για τις συνδέσεις αυτές θα επιβαρύνει τους χρήστες, όπως αναφέρει το σχέδιο του ΑΔΜΗΕ μέσω των Χρεώσεων Χρήσης του Συστήματος.

  Όπως αναφέρει ο ΑΔΜΗΕ, αφού λάβει υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Συντονισμού Σύνδεσης και Ανάπτυξης Δικτύων Έργων ΥΑΠ, θα εκπονήσει μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης των απαιτούμενων Έργων Διασύνδεσης των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ και θα υποβάλει προς έγκριση στη ΡΑΕ τις αναγκαίες τροποποιήσεις του ισχύοντος Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης, καθώς και εκτίμηση του προϋπολογιζόμενου κόστους ανάπτυξης των δικτύων αυτών, το οποίο θα επιβαρύνει τον ΑΔΜΗΕ και θα ανακτάται από αυτόν μέσω των Χρεώσεων Χρήσης του Συστήματος (ΧΧΣ).
  Ο ΑΔΜΗΕ θα εκδώσει απόφαση δέσμευσης ηλεκτρικού χώρου για τη σύνδεση με το ΕΣΜΗΕ της εκτιμώμενης ισχύος Έργων ΥΑΠ που αντιστοιχεί στις Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Πάρκων που θα εγκριθούν με προεδρικό διάταγμα.

  Η Επιτροπή Συντονισμού Σύνδεσης και Ανάπτυξης Δικτύων για Υπεράκτια Πάρκα

  Η Επιτροπή Συντονισµού Σύνδεσης και Ανάπτυξης Έργων Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ), ( άρθρο 74 του νόμου 4964), έχει αποστολή να υποστηρίζει και να διευκολύνει τη συνεργασία του φορέα που αναπτύσσει το υπεράκτιο Πάρκο µε τον Διαχειριστή του Συστήµατος Μεταφοράς, τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και τους λοιπούς αρµόδιους φορείς για την ανάπτυξη των ΥΑΠ.

  Οι βασικές αρμοδιότητες της Επιτροπής αφορούν στο πως θα προσδιοριστούν οι περιοχές που θα διατεθούν, πόσα GW χωράνε στην εκάστοτε περιοχή καθώς και ποια θα είναι τα πρώτα οικόπεδα που θα διατεθούν μέσω του διαγωνισμού κατά το πρώτο «κύμα» ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων. Αλεξανδρούπολη και Κρήτη είναι οι πρώτες περιοχές που θα  επιλεγούν για τα offshore πάρκα στον πρώτο «γύρο» μαζί με ακόμη μία ή δύο περιοχές, που θα ανακοινωθούν.

   Η Επιτροπή Συντονισµού Σύνδεσης και Ανάπτυξης Δικτύων Έργων ΥΑΠ αποτελείται από:

  α) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

  β) έναν (1) εκπρόσωπο της ΡΑΕ,

  γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ),

  δ) έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα ΥΑΠ, ε) µέχρι τρεις (3) ειδικούς εµπειρογνώµονες, καθώς και τα αντίστοιχα αναπληρωµατικά µέλη.

  Το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης των Υπεράκτιων Πάρκων

  Το πρώτο βήμα για την εκκίνηση της προετοιμασίας για τα Υπεράκτια Πάρκα αναμένεται το Μάιο με την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφαση για το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών.

  Στο γ΄τρίμηνο του 2023 αναμένονται οι τεχνικές μελέτες για τον καθορισμό των περιοχών ανάπτυξης των πάρκων και οι προτάσεις για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις τους από την Επιτροπή Συντονισμού που προαναφέρθηκε. Θα ακολουθήσει η σχετική Μελέτη του ΑΔΜΗΕ, ο προσδιορισμός του κόστους τους και η αναθεώρηση του επενδυτικού του προγράμματος ώστε να συμπεριληφθούν.

  Το πρώτο τρίμηνο του 2024 αναμένεται να εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα για τον καθορισμό των περιοχών και τότε θα κατατεθεί και ο πρώτος γύρος αιτήσεων ώστε να εκδοθούν και οι άδειες που θα επιτρέψουν στους υποψήφιους να κάνουν τις μετρήσεις τους (ανεμολογικά δεδομένα, μετρήσεις για τα κύματα, κ.λπ.).

  Στο πρώτο τρίμηνο του 2027, αναμένεται ο πρώτος διαγωνισμός που θα τον διεξάγει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ώστε να επιλεγούν οι επενδυτές που θα αναπτύξουν τα πρώτα υπεράκτια αιολικά στις τέσσερις περιοχές που θα έχουν επιλεγεί.  Οι άδειες εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο και τοποθετούνται στις αρχές του 2028.  ΣΧΟΛΙΑ