Μετοχές

Κλουκίνας-Λάππας: Μέρισμα 0,024 ευρώ ανά μετοχή

  • NewsRoom
Βιολέττα Λάππα, CEO & Αντιπρόεδρος Ι. Κλουκίνας – Ι. Λάππας

Βιολέττα Λάππα, CEO & Αντιπρόεδρος Ι. Κλουκίνας – Ι. Λάππας


Περιεχόμενα

Η εταιρία «Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18ης Ιουλίου 2022 για διανομή μερίσματος στους Μετόχους από τα φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων ποσού 0,024 ευρώ (μεικτό ποσό) ανά μετοχή.

Το μέρισμα των 0,024 ευρώ ανά μετοχή υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 παρ.1 του Ν. 4646/2019 και το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε ποσό 0,0228 ευρώ.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Κλουκίνας-Λάππας την Τρίτη 30 Αυγούστου 2022 (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων – record date).

Από την Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος) οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος.

Καταβολή

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022 από την πληρώτρια Τράπεζα «ALPHA BANK», ως εξής:

Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρίες), σύμφωνα με τα ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.ΚΑ.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων.
Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι κ.κ Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο τηλ. 210-4821186 με την κ. Ιουλιανή Αραμάρη.ΣΧΟΛΙΑ