Αρχείο ΕΥΔΑΠ - Ευήνος

Αρχείο ΕΥΔΑΠ – Ευήνος

ΕΥΔΑΠ: Με ευθύνη απέναντι στο μέλλον

ΕΥΔΑΠ: Το νερό της Αθήνας είναι άριστης ποιότητας και ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης

  • NewsRoom

Κατά την ετήσια διεθνή αξιολόγηση εταιρειών ύδρευσης που εκδόθηκε το 2021 από τον φορέα European Benchmarking Cooperation, η ποιότητα του νερού της ΕΥΔΑΠ βαθμολογήθηκε με 99,846%, τιμή υψηλότερη από τον μέσο όρο βαθμολογιών που επιτεύχθηκε από τις εταιρείες της Δυτικής Ευρώπης που συμμετείχαν.

Η άριστη ποιότητα ξεκινά ήδη από τους κύριους τροφοδοτικούς ταμιευτήρες Εύηνο και Μόρνο.

Σύμφωνα με το Urban Water Atlas for Europe για το 2017, που εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και παρουσιάζονται οι καλύτερες πρακτικές στις ευρωπαϊκές πόλεις, η ΕΥΔΑΠ βαθμολογήθηκε με 10 (άριστα) αναφορικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού για την πόλη της Αθήνας (Urban Water Atlas for Europe 2017, European Commission, Publications Office of the European Union, Luxembourg, σελ.54-55).

Ανάλυση και αποτίμηση των κινδύνων

Με στόχο να διασφαλίζεται διαρκώς η ποιότητα νερού ύδρευσης για τους καταναλωτές, η ΕΥΔΑΠ έχει προβεί σε ανάλυση και αποτίμηση των κινδύνων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει σε αυτόν τον τομέα. Για κανέναν από αυτούς, η πιθανότητα εμφάνισης δεν χαρακτηρίζεται υψηλή. Για κάθε μία περίπτωση κινδύνου έχει καταρτιστεί και υλοποιείται σχετικό πλάνο προληπτικών ενεργειών. Η ΕΥΔΑΠ διασφαλίζει ότι όλοι οι κίνδυνοι οι οποίοι δυνητικά θα μπορούσαν να διαταράξουν την ποιότητα τόσο του νερού που εισέρχεται στις εγκαταστάσεις της, αλλά ιδιαίτερα του νερού που φτάνει στη βρύση του καταναλωτή, αναγνωρίζονται και ελέγχονται επαρκώς, μέσω:

∙ Επιτήρησης των δραστηριοτήτων στις Λεκάνες Απορροής

∙ Συντήρησης, εποπτείας και λειτουργίας των φραγμάτων / ταμιευτήρων / υδραγωγείου, μέσω των οποίων συλλέγεται το νερό και υδροδοτείται το λεκανοπέδιο

∙ Συντήρησης και λειτουργίας του δικτύου διανομής πόσιμου νερού

∙ Διαρκών ελέγχων ποιότητας του ακατέργαστου και του πόσιμου νερού που διατίθεται στο καταναλωτικό κοινό

Ο κίνδυνος για την σταδιακή υποβάθμιση της ποιότητας του νερού τροφοδοσίας εξαιτίας πιέσεων από ανθρωπογενείς δραστηριότητες είναι περιορισμένος, εξαιτίας της θέσης τους καθότι βρίσκονται σε μεγάλο υψόμετρο, σε δύσβατες, αραιοκατοικημένες και με πολύ περιορισμένες δραστηριότητες περιοχές.

Ωστόσο, η ΕΥΔΑΠ διασφαλίζει την προστασία των ταμιευτήρων της με την τήρηση αυστηρής νομοθεσίας όπως αυτή προκύπτει από την Υγειονομική Διάταξη Α5/2280/1983 «για την προστασία των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής της πρωτευούσης από ρυπάνσεις και μολύνσεις και του ΠΔ51/2007 που αφορά τον καθορισμό μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Ο κίνδυνος για την ξαφνική επιβάρυνση της ποιότητας του νερού που διατίθεται στους καταναλωτές μπορεί να προκύψει ωστόσο, είτε από κάποια φυσική καταστροφή, είτε από ακούσια εισροή ακατάλληλων ουσιών στο δίκτυο ύδρευσης, είτε από κακόβουλη ή τρομοκρατική ενέργεια, είτε από αστοχία στη λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Αρχείο ΕΥΔΑΠ - Μαραθώνας
Αρχείο ΕΥΔΑΠ – Μαραθώνας

Το νερό της Αθήνας είναι άριστης ποιότητας και ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης

Όπως τεκμηριώνεται από τα αποτελέσματα περίπου 170.000 προσδιορισμών σε περίπου 10.000 δείγματα πόσιμου και 2.000 δείγματα ανεπεξέργαστου νερού ετησίως, η ΕΥΔΑΠ πιστοποιεί διαρκώς, ότι το νερό της Αθήνας είναι άριστης ποιότητας και ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης.

Η ΕΥΔΑΠ έχει διαμορφώσει το κατάλληλο πλαίσιο ελέγχων, ώστε να εξασφαλίζει ότι το νερό που διατίθεται στο καταναλωτικό κοινό είναι ασφαλές.

Οι έλεγχοι ποιότητας αφορούν:

∙ Τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία του νερού και

∙ Τα υλικά κατασκευής του δικτύου διανομής πόσιμου νερού Οι χημικές ουσίες που προορίζονται για την επεξεργασία νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα δίκτυα διανομής πόσιμου νερού που προμηθεύεται η ΕΥΔΑΠ προδιαγράφονται, ώστε να είναι σύμφωνα με τα διεθνώς διαμορφωμένα πρότυπα, όπως π.χ. ΕΛΟΤ ΕΝ 878, ΕΛΟΤ ΕΝ 937, ΕΛΟΤ ΕΝ 12201 κλπ. Για κάθε ουσία και για κάθε υλικό υπάρχει σχέδιο ποιότητας βάσει του οποίου εξασφαλίζεται η καταλληλότητα για τη σκοπούμενη χρήση αυτού

∙ Το ακατέργαστο νερό τροφοδοσίας, στους ταμιευτήρες και στην είσοδο των Μονάδων Επεξεργασίας Νερού και

∙ Το πόσιμο νερό που διατίθεται στο καταναλωτικό κοινό ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ Η ΕΥΔΑΠ διενεργεί:

∙ καθημερινούς ελέγχους ποιότητας του ακατέργαστου και πόσιμου νερού, 7 ημέρες την εβδομάδα

∙ στενή παρακολούθηση της ποιότητας των νερών των τεσσάρων ταμιευτήρων, Μαραθώνα, Υλίκης, Μόρνου και Ευήνου, με επιτόπιες επισκέψεις, δειγματοληψίες και αναλύσεις τουλάχιστον οκτώ (8) φορές/ έτος

∙ καθημερινές δειγματοληψίες και αναλύσεις στην ποιότητα του πόσιμου νερού στο δίκτυο ύδρευσης, για την έγκαιρη αντιμετώπιση ενδεχόμενου προβλήματος, ώστε να αντιμετωπίζεται εγκαίρως οποιοδήποτε πρόβλημα ενδεχομένως προκύψει. Οι έλεγχοι που διενεργούνται, ιδιαίτερα στο πόσιμο νερό, υπερκαλύπτουν τις συχνότητες βάσει νομοθετικής απαίτησης

Ο αριθμός των δειγμάτων πόσιμου νερού που εξετάζονται για μικροβιολογικές παραμέτρους ξεπερνά τις 9.000 ετησίως έναντι των 3.300 που επιβάλλονται από τη Νομοθεσία.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων πιστοποιούν ότι η ποιότητα του πόσιμου νερού της ΕΥΔΑΠ ανταποκρίνεται στις νομοθετικές απαιτήσεις της ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/2017 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει). Σε ετήσια βάση διεξάγονται εσωτερικές επιθεωρήσεις αυτοαξιολόγησης των επιμέρους διεργασιών της Υπηρεσίας Ελέγχου Ποιότητας Νερού και ανασκοπείται το σύνολο των λειτουργιών που σχετίζονται με τον Έλεγχο Ποιότητας.

Με τον τρόπο αυτό εντοπίζονται τυχόν αποκλίσεις από τις καθιερωμένες διαδικασίες και καταγράφονται ευκαιρίες για βελτίωση, οι οποίες στη συνέχεια προγραμματίζονται και υλοποιούνται.

Αρχείο ΕΥΔΑΠ - Υλίκη
Αρχείο ΕΥΔΑΠ – Υλίκη

Συνεχής βελτίωση των ελέγχων

Η ΕΥΔΑΠ παρακολουθεί και καταγράφει συστηματικά, σε αρχείο που τηρείται στην Υπηρεσία Ελέγχου Ποιότητας Νερού και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, όχι μόνο την κείμενη Νομοθεσία αλλά και τις διεθνείς τάσεις σε κανονιστικά ζητήματα, οι οποίες ενδέχεται να αποτελέσουν μελλοντικές νομοθετικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις ενδιαφερόμενων μερών. Αποτέλεσμα αυτής της δράσης είναι ο κατάλογος των ουσιών που παρακολουθούνται να
εμπλουτίζεται συνεχώς.

Στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης των μηχανισμών ελέγχου ποιότητας, έχουν δρομολογηθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη οι παρακάτω διαδικασίες προμήθειας:

– 14 εξελιγμένα συστήματα για την on-line παρακολούθηση κρίσιμων ποιοτικών παραμέτρων στο ανεπεξέργαστο νερό, που να αποστέλουν αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο με τηλεμετρία και έγκαιρες ειδοποιήσεις σε περιπτώσεις ακραίων τιμών. Τα νέα συστήματα θα εγκατασταθούν στα εξωτερικά υδραγωγεία, ώστε να συμπληρώσουν το υφιστάμενο δίκτυο σταθμών σε θέσεις και παραμέτρους

– 53 νέα on-line όργανα συνεχούς παρακολούθησης του υπολειμματικού χλωρίου του πόσιμου νερού στις Δεξαμενές Πόσιμου Νερού του Δικτύου Ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ, σε διάφορα σημεία της Αττικής

– Για τον εκσυγχρονισμό και εμπλουτισμό του εργαστηριακού εξοπλισμού έχει προγραμματισθεί ένα νέο σύστημα αέριας χρωματογραφίας – διαδοχικής φασματομετρίας μαζών GC-MS/MS, ένα νέο σύστημα ιοντικής χρωματογραφίας ανιόντων, νέος κλίβανος υγρής αποστείρωσης (αυτόκαυστο) κ.ά.

Τα δεδομένα ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού από το δίκτυο ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eydap.gr) στην ενότητα Βιώσιμη Ανάπτυξη / Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική / Ποιότητα ακατέργαστου και πόσιμου νερού.