Τράπεζες

Χρήστος Μεγάλου: Εξετάζουμε όλες τις επιλογές για την επίτευξη των στόχων μας

Πειραιώς

Χρήστος Μεγάλου. Διευθύνων σύμβουλος Τρ. Πειραιώς


Εξετάζουμε όλες τις επιλογές για τη μείωση των κόκκινων δανείων και θα ανακοινώσουμε έγκαιρα τις αποφάσεις μας στο επενδυτικό κοινό, επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου, απαντώντας στις ερωτήσεις των αναλυτών για την προοπτική μεταβίβασης χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων σε συνδυασμό με τη μεταφορά της μονάδα διαχείρισης κόκκινων δανείων Piraeus Legacy Unit (PLU).

Στόχος της διοίκησης με βάση τα αναθεωρημένα πλάνα για το 2021 είναι η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά 15 δισ. ευρώ, περιορίζοντας τα υπόλοιπα στα 11,3 δισ. ευρώ από το επίπεδο των 26,4 δισ. ευρώ στο τέλος του 2018. Η μείωση θα επιτευχθεί μέσα από πρωτοβουλίες για την οργανική ανάκτηση δανείων, αλλά και από πωλήσεις και τιτλοποιήσεις ύψους 6,9 δισ. ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης οικονομικής χρήσης τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα μειώθηκαν κατά 5,5 δισ. ευρώ, ενώ ο δείκτης κάλυψης των NPEs διατηρήθηκε στο 49%. Όπως δήλωσε ο κ. Μεγάλου η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης με στόχο να βρίσκεται πάνω από τις ελάχιστες κεφαλαιακές εποπτικές απαιτήσεις. Το ποσοστό ολοκλήρωσης του σχεδίου διαμορφώνεται σε επίπεδο πάνω από 94% των συνολικών οργανικών ενεργειών και ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET-1) στο τέλος Δεκεμβρίου 2018 διαμορφώθηκε στο 14%, προσαρμοσμένος για την αποεπένδυση των θυγατρικών εξωτερικού.

Η Τράπεζα διατηρεί το στόχο για την ενίσχυση των κεφαλαίων της μέσω έκδοσης ομολόγου Tier II ύψους 500 εκατ. ευρώ εντός του 2019 στο πλαίσιο και της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών.

Με βάση τις ανακοινώσεις για την προηγούμενη οικονομική χρήση, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 80 εκατ. ευρώ μετά από μακρά περίοδο ετήσιων ζημιών. Τα καθαρά έσοδα τόκων μειώθηκαν κατά 14% σε ετήσια βάση, στο 1,4 δισ. ευρώ κυρίως λόγω της αρνητικής επίδρασης από την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών αυξήθηκαν το 2018 κατά 2%, στα 339 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω τραπεζικών εργασιών και της ανανέωσης της συνεργασίας στον ασφαλιστικό τομέα. Τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 5% και διαμορφώθηκαν στα 1,2 δισ. ευρώ το 2018. Η αύξηση αποδίδεται στο κόστος του προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης του προσωπικού, που ανήλθε σε 154 εκατ. ευρώ. Εξαιρώντας το έκτακτο αυτό στοιχείο, τα λειτουργικά κόστη μειώθηκαν κατά 8% ετησίως, ξεπερνώντας τον καθορισμένο στόχο της μείωσης κατά 6% σε επαναλαμβανόμενη βάση.

Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 721 εκατ. ευρώ το 2018, σημειώνοντας μείωση 27% σε ετήσια βάση. Σε επαναλαμβανόμενη βάση τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων διαμορφώθηκαν στα 851 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 4% το 2018 ετησίως, καθώς η πρόοδος στη μείωση των λειτουργικών εξόδων σχεδόν αντιστάθμισε τη μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους. Οι προβλέψεις δανείων διαμορφώθηκαν στα 599 εκατ. ευρώ το 2018 έναντι 2 δισ. ευρώ το 2017. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε 185 εκατ. ευρώ το 2018 έναντι ζημίας 9 εκατ. ευρώ το 2017. Οι διακοπτόμενες δραστηριότητες το 2018 ήταν ζημιογόνες κατά 344 εκατ. ευρώ έναντι 192 εκατ. ευρώ το 2017, κυρίως λόγω αποεπενδύσεων από το εξωτερικό.

Οι καταθέσεις της τράπεζας στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στο τέλος του 2018 στα 44,5 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο κατά 9% ετησίως, ενώ οι νέες χρηματοδοτήσεις αυξήθηκαν κατά 3,1 δισ. ευρώ. Η διοίκηση έχει αναβαθμίσει το στόχο για νέες χρηματοδοτήσεις ύψους 4 δισ. ευρώ το 2019. Ο δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 85% στο τέλος του 2018 από 103% το προηγούμενο έτος και επιτρέπει σύμφωνα με τη διοίκηση της τράπεζας να εξυπηρετήσει την αναμενόμενη ζήτηση για δάνεια και τη σταδιακή ανάκαμψη του χαρτοφυλακίου των εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Τράπεζα Πειραιώς: Στα 185 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες το 2018

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Προβλέψεις και ζημιές από πωλήσεις «καίνε» τα αποτελέσματα του 2018 Εθνικής και Alpha


ΣΧΟΛΙΑ