• Κοινωνία

  Οικουμενικό Πατριαρχείο: Στην Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας εντάσσονται οι ουκρανικές ενορίες και κοινότητες της χώρας

  • NewsRoom
  Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

  Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος


  Η Αγία και Ιερά Σύνοδος υπό την προεδρία της Α.Θ.Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ενέταξε σήμερα τις ουκρανικές ενορίες και κοινότητες της Αυστραλίας που υπάγονταν μέχρι σήμερα στον Μητροπολίτη Ιεραπόλεως Αντώνιο, ο οποίος εδρεύει στην Αμερική, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας.

  Το σχετικό ανακοινωθέν:

  Συνήλθεν, υπό την προεδρίαν της Α.Θ. Παναγιότητος, η Αγία και Ιερά Σύνοδος εις συνεδρίαν, σήμερον, Δευτέραν, 9ην Μαΐου 2022.

  Κατ’ αρχήν αντηλλάγησαν μεταξύ του Παναγιωτάτου Πατριάρχου και του α’ τη τάξει εκ των Συνοδικών Αρχιερέων, Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου αι ειθισμέναι προσφωνήσεις και αντιφωνήσεις επί τη λαμπροφόρω Αναστάσει του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

  Κατά τας συνοδικάς εργασίας εμελετήθη, μεταξύ άλλων, επισταμένως και διεξοδικώς έκθεσις του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ. Μακαρίου περί της καταστάσεως των Ουκρανικών Κοινοτήτων και Ενοριών εν Αυστραλία και ομοφώνως απεφασίσθη όπως:

  1) ‘Απασαι αι Ουκρανικαί Κοινότητες και Ενορίαι εν τοις ορίοις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, αι υπαγόμεναι εις την δικαιοδοσίαν του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ιεραπόλεως κυρίου Αντωνίου, εδρεύοντος εν Αμερική, εντάσσονται, από τούδε και εις το εξής, εις την δικαιοδοσίαν της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, μνημονεύουσαι του ονόματος του κανονικού ποιμενάρχου πλέον αυτών, Σεβ. Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ. Μακαρίου, τον οποίον τόσον η Α.Θ. Παναγιότης όσον και η Αγία και Ιερά Σύνοδος συγχαίρουν διά την επιτυχή ποιμαντορίαν και διακονίαν αυτού εν τη πέμπτη Ηπείρω, αναγνωρίζοντες ότι η διοικητική διάκρισις και η πατρική αυτού αγάπη θα ενισχύση τας Ουκρανικάς Ενορίας διά την πρόοδον και την προαγωγήν των κατά Θεόν έργων και σκοπών αυτών. Το αυτό ισχύει και διά τας λοιπάς Ουκρανικάς Κοινότητας εν Αυστραλία, δεδομένου ότι η Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Ουκρανίας δεν έχει κανονικήν δικαιοδοσίαν εν τη Διασπορά, συμφώνως και προς τον Τόμον της αυτοκεφαλίας αυτής.

  2) Η Μήτηρ Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία ουδέποτε ανεγνώρισε τον Μητροπολίτην Φιλάρετον ως «Πατριάρχην Κιέβου» ή την ύπαρξιν «Πατριαρχείου Κιέβου», διό και η ίδρυσις Βικαριάτου εν Αυστραλία υπό του ούτως αυτοαποκαλουμένου «Πατριάρχου» είναι αντικανονική και απαράδεκτος, μη αναγνωριζομένη υπό της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

  3) Ο αυτοαποκαλούμενος «Αρχιμανδρίτης» Νεκτάριος Αλεξανδράτος, φερόμενος ως ο «Πρόεδρος» του ψευδοβικαριάτου, παρεπιδημών εν Αυστραλία, δεν είναι κανονικός κληρικός δι’ ο και όλα τα μυστήρια και αι αγιαστικαί πράξεις αυτού είναι ανυπόστατοι και μη έχουσαι κανονικόν και αγιαστικόν κύρος, τα δε εκδιδόμενα πιστοποιητικά αυτού δεν αναγνωρίζονται υπό ουδενός κανονικού Ορθοδόξου Πατριαρχείου και ουδεμιάς κανονικής Αυτοκεφάλου Εκκλησίας.

  Σύμφωνα με το ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, «περαιτέρω, εθεωρήθησαν άπαντα τα εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένα θέματα, εφ’ ων και ελήφθησαν αι προσήκουσαι αποφάσεις».

  Διαβάστε επίσης:

  Οικουμενικό Πατριαρχείο: Αναγνώρισε την «Εκκλησία Αχρίδος» στη Βόρεια Μακεδονία – Απέκλεισε τον όρο «μακεδονική» και παράγωγά του  ΣΧΟΛΙΑ