Business

ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ: Οδηγίες βεβαίωσης κυκλοφορίας για τους εργαζόμενους – Οι δύο επιλογές

¸ëåã÷ïé áðü áóôõíïìéêïýò óå ðïëßôåò ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôùí ðñüóèåôùí ìÝôñùí ìå áðáãüñåõóç êõêëïöïñßáò, ãéá ôïí ðåñéïñéóìü ôçò äéÜäïóçò ôïõ êïñïíïúïý, óôçí ÁèÞíá ôçí ÄåõôÝñá 23 Ìáñôßïõ 2020. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)


Επίσημες οδηγίες για τις βεβαιώσεις κυκλοφορίας των εργαζομένων αναρτήθηκαν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Σύμφωνα με το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ υπάρχουν δύο επιλογές χειρόγραφα και μέσω ΕΡΓΑΝΗ.

Ειδικότερα ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας όλο το εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα από 7/11/202030/11/2020. Επιτρέπονται οι μετακινήσεις από και προς την εργασία και κατά τη διάρκεια της εργασίας.

Για Εργαζομένους –μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου για την μετακίνηση τους μπορούν να χρησιμοποιούνται νομίμως εναλλακτικά και τα δύο έντυπα ως προς την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης άδειας κυκλοφορίας.

Ειδικότερα δίνεται η δυνατότητα με τους εξής δύο τρόπους:

Α) Χειρόγραφη Βεβαίωση τύπου Α΄ (εκτύπωση από το https://forma.gov.gr/ ), συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον εργοδότη, με φυσική σφραγίδα αυτού και παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, ή

Β) Βεβαίωση Άδειας Κυκλοφορίας για τους Εργαζόμενους από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ: στο https://eservices.yeka.gr/

Για τα Μέλη Οργάνων Διοίκησης και τους Αυτοαπασχολούμενους – Ελ. Επαγγελματίες & Επιτηδευματίες, για την μετακίνηση τους μπορούν να χρησιμοποιούν εναλλακτικά και τους δύο τύπους Βεβαιώσεων Άδειας Κυκλοφορίας, δηλαδή τη Βεβαίωση που εκδίδονται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ή τη βεβαίωση τύπου Α.

Με τις Βεβαιώσεις Άδειας Κυκλοφορίας που εξάγονται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ καλύπτονται και οι εκτός των ορίων περιφερειακής ενότητας μετακινήσεις για λόγους εργασίας.

Οι ήδη εκδοθείσες από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ Βεβαιώσεις Άδειας Κυκλοφορίας ισχύουν μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης τους.

Δίνεται η δυνατότητα ομαδικών καταχωρήσεων για την έκδοση των Βεβαιώσεων Αδείας Κυκλοφορίας για τους Εργαζόμενους με πλήρη συμπλήρωση στοιχείων μέσω αρχείου *.xml.

 ΣΧΟΛΙΑ