Ενέργεια

Ευρωκοινοβούλιο: Νέος Κανονισμός και Οδηγία για την προώθηση βιομεθανίου και υδρογόνου

  • ESG Team


Ένας Κανονισμός και μια Οδηγία που στόχο έχουν να διευκολύνουν την πρόσβαση στο δίκτυο για τα ανανεώσιμα αέρια χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα αέρια, όπως  το βιομεθάνιο και το υδρογόνο, έλαβαν το «πράσινο φως» από την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωκοινοβουλίου.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο εισαγάγει ένα σύστημα πιστοποίησης για τα «low-carbon» αέρια προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές μπορούν να αλλάζουν προμηθευτές με μεγαλύτερη ευκολία για να επιλέγουν τα πράσινα αέρια έναντι των ορυκτών καυσίμων στα συμβόλαιά τους.

Στις παρατηρήσεις τους ως προς την οδηγία, οι ευρωβουλευτές της επιτροπής ανέφεραν ότι οι διάδρομοι υδρογόνου, όπως αναγνωρίζονται στο ευρωπαϊκό σχέδιο REPowerEU, θα πρέπει να στηριχθούν από τις κατάλληλες υποδομές και επενδύσεις. Ο στόχος είναι να διασφαλίσουν ότι αρκετή διασυνοριακή δυναμικότητα θα είναι διαθέσιμη ώστε να εγκαθιδρυθεί μια ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά υδρογόνου που θα επιτρέπει την ελεύθερη ροή του υδρογόνου μεταξύ των συνόρων.

Σημειώνεται ότι μέχρι το τέλος της δεκαετίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν συλλογικά τουλάχιστον 35 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα βιώσιμου βιομεθανίου,  σύμφωνα  με τους στόχους του REPowerEU. Στόχος είναι το υδρογόνο να παράγεται  και να εγχέεται στο δίκτυο του φυσικού αερίου, ετησίως, με τον στόχο να υποκαταστήσει το 20% των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου.

Επίσης, οι ευρωβουλευτές προτείνουν τον μετασχηματισμό του Ευρωπαίου Διαχειριστή ENTSOG ώστε να καλύπτει και τους Διαχειριστές των Δικτύων Υδρογόνου (Hydrogen Network Operators). Ο νέος ENTSOG&H θα είναι υπεύθυνος για το δεκαετές πλάνο ανάπτυξης της ΕΕ για τα δίκτυα φυσικού αερίου και υδρογόνου.

Τέλος, τροποποιήσεις υπήρξαν και σχετικά με τον μηχανισμό για τις κοινές αγορές αερίου της ΕΕ, μέτρο που αρχικά είχε τεθεί ως διαδικασία έκτακτης ανάγκης.

Μετά την υιοθέτηση των προτάσεων από την Επιτροπή, θα ακολουθήσουν διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες και η τελική έγκριση από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στις 13-16 Μαρτίου.ΣΧΟΛΙΑ