ΑΓΟΡΕΣ

Αποβολή της δικηγορικής ιδιότητας λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης


Ζητήματα εφαρμογής διατάξεων νέου ή προγενέστερου κώδικα δικηγόρων.

Με την υπ’ αριθμ. 35/2018 το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Ε) απάντησε σε ερωτήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης περί αποβολής της δικηγορικής ιδιότητας και ζητήματα εφαρμογής διατάξεων νέου ή προγενέστερου κώδικα δικηγόρων.

Το ερώτημα του Υπουργείου ήταν το εξής:

Εάν εφαρμόζεται ο νέος κώδικας δικηγόρων για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης περί αποβολής της δικηγορικής ιδιότητας, στην περίπτωση κατά την οποία η καταδικαστική ποινική απόφαση για τη διάπραξη αδικήματος (ψευδορκία μάρτυρα), από τα αναφερόμενα σ’αυτόν (ΚΔ) ότι επισύρουν την αποβολή, κατέστη αμετάκλητη υπό την ισχύ του, ή ο προηγούμενος κώδικας κατά το χρόνο ισχύος του οποίου τελέστηκε το αδίκημα και σύμφωνα με τις διατάξεις του δεν συμπεριλαμβάνεται στα αδικήματα τα οποία επισύρουν, μετά το αμετάκλητο της ποινικής απόφασης, την αυτοδίκαιη αποβολή της δικηγορικής ιδιότητας.

Όπως σημειώνεται, μεταξύ άλλων, στη γνωμοδότηση, υπό το καθεστώς του προϊσχύσαντος Κώδικα Δικηγόρων η αμετάκλητη καταδίκη δικηγόρου για το αδίκημα της ψευδορκίας δεν συνεπαγόταν την αποβολή της δικηγορικής ιδιότητας.

Μετά την έναρξη ισχύος του νέου κώδικα το ανωτέρω αδίκημα περιλαμβάνεται στα αναφερόμενα σ’αυτόν ποινικά αδικήματα, τα οποία επισύρουν την αυτοδίκαιη αποβολή της δικηγορικής ιδιότητας του δικηγόρου που καταδικάστηκε αμετάκλητα για τη διάπραξή τους.

Στην προκειμένη περίπτωση ο δικηγόρος τέλεσε το αδίκημα της ψευδορκίας κατά το χρόνο που ίσχυε ο προηγούμενος κώδικας δικηγόρων, πλην όμως η καταδικαστική σε βάρος του ποινική απόφαση κατέστη αμετάκλητη υπό την ισχύ του νέου κώδικα και ως εκ τούτου επήλθε αυτοδίκαια αποβολή της δικηγορικής του ιδιότητας, η οποία βεβαιώθηκε με σχετική διαπιστωτική πράξη του αρμοδίου οργάνου, κατά μεταβίβαση αρμοδιότητας από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.

Νόμιμο έρεισμα της πράξης αυτής είναι η αμετάκλητη καταδίκη του δικηγόρου για ποινικό αδίκημα το οποίο, σύμφωνα με το δίκαιο που ισχύει κατά την επέλευση του αμετακλήτου, επισύρει την αυτοδίκαιη αποβολή της δικηγορικής ιδιότητας.

Με βάση την ερμηνεία της ισχύουσας νομοθεσίας, το ΝΣΚ γνωμοδότησε ότι για την επιβολή του διοικητικού μέτρου αποβολής της δικηγορικής ιδιότητας δικηγόρου, λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης του, για ένα από τα προβλεπόμενα στο κώδικα δικηγόρων ποινικά αδικήματα και την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του κώδικα που ισχύει κατά τον κρίσιμο χρόνο της επέλευσης του αμετακλήτου, το οποίο αποτελεί και τη μόνη προϋπόθεση για την έκδοσή της και δεν ασκούν επιρροή οι διατάξεις του προηγούμενου κώδικα δικηγόρων, που ίσχυαν κατά το χρόνο τέλεσης του αδικήματος.

Δείτε αναλυτικά τη γνωμοδότηση εδώ.

Πηγή: www.lawspot.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Πειθαρχική ποινή σε δικηγόρο για ανάρμοστη συμπεριφορά και απειλές κατά Δικαστή

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Δικαστική απόφαση: Ανάθεση επιμέλειας τέκνου γεννημένου εκτός γάμου στον πατέρα

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ:  ΕΔΔΑ: Νέες καταδίκες της Ελλάδας για προσωρινή κράτηση δικηγόρου και αναγκαστική απαλλοτρίωση


ΣΧΟΛΙΑ