ESG - χρήματα βιωσιμότητα περιβάλλον βιώσιμη ανάπτυξη

ΑΓΟΡΕΣ

Α/Κ Alpha (LUX) Global Themes ESG FOF: Γιατί επενδύσεις με αποτύπωμα Βιώσιμης Ανάπτυξης

  • NewsRoom

Στον σημερινό κόσμο και ειδικά στην τρέχουσα κοινωνική και οικονομική συγκυρία, με την απορρύθμιση που έχει προκαλέσει η πανδημία και τις αλλαγές που αναπόφευκτα πυροδοτεί, το επενδυτικό περιβάλλον δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστο. Κι αυτό γιατί το επενδυτικό περιβάλλον επηρεάζεται από τις μακροπρόθεσμες τάσεις που διαμορφώνονται στην πραγματική οικονομία και, ειδικότερα, από τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που δημιουργούν οι τάσεις αυτές, γεγονός που περιπλέκει την επενδυτική διαδικασία, προσθέτοντας σε αυτήν μία νέα διάσταση: τη διάσταση της βιωσιμότητας.

Βιώσιμη ανάπτυξη: Προκλήσεις και ευκαιρίες

Η βιωσιμότητα είναι το στοιχείο εκείνο που προσδίδει σε κάθε επένδυση έναν ευρύτερο ορίζοντα. Η επένδυση δεν περιορίζεται στη βασική, παραδοσιακή σχέση κινδύνου – απόδοσης, αλλά έρχεται να ενσωματώσει ευρύτερες τάσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη σχέση αυτή πιο μακροπρόθεσμα. Για παράδειγμα, η αναγνώριση των παραγόντων εκείνων που προσδιορίζουν διαρθρωτικά ζητήματα και τάσεις ικανές να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη ανάπτυξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική σε περιόδους κρίσεων, όπως η σημερινή.

Αντιστοίχως, ιδιαίτερη σημασία έχει και η συμπερίληψη των νέων τάσεων στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα που δημιουργούν εξελίξεις όπως η πανδημία. Τάσεις όπως η ψηφιοποίηση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η αυτοματοποίηση, τα νέα καταναλωτικά μοντέλα και συνήθειες, η τηλεργασία και πολλές άλλες τάσεις που είδαμε να αναδύονται ή να επιταχύνονται το προηγούμενο διάστημα. Τάσεις που, με τη σειρά τους, είναι δυνατόν να αλλάξουν ή να επηρεάσουν καταλυτικά επιχειρηματικά μοντέλα, οικονομικά δεδομένα, αλλά και αποφάσεις επενδυτικού χαρακτήρα, επηρεάζοντας πιθανώς και την πορεία της δικής μας επένδυσης.

Την ίδια ώρα, η κλιματική αλλαγή και η ενεργειακή μετάβαση, με τη μετατόπιση που προκαλεί από τα ορυκτά καύσιμα προς τις Ανανεώσιμες Πηγές και άλλες μορφές και τεχνολογίες «πράσινης» ενέργειας, πυροδοτούν μεγάλες αλλαγές τόσο σε κοινωνικό όσο και σε επιχειρηματικό και οικονομικό επίπεδο. Επενδυτικά και επιχειρηματικά κεφάλαια αλλάζουν κατεύθυνση και προορισμό, κλάδοι δραστηριότητας συρρικνώνονται, άλλοι αναπτύσσονται και δη με επιταχυνόμενους ρυθμούς, επιχειρήσεις κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωπες με δυσβάσταχτες επιβαρύνσεις, λόγω αλλαγής του ρυθμιστικού πλαισίου ή των κανόνων για τις εκπομπές ρύπων ή τα πράσινα καύσιμα.

Οι στόχοι για δραστική μείωση των εκπομπών ρύπων που έχουν τεθεί σε παγκόσμιο επίπεδο οδηγούν στον μετασχηματισμό της παγκόσμιας οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στους κλάδους με υψηλό ενεργειακό αποτύπωμα, όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η γεωργία, η βιομηχανία, οι κτηριακές κατασκευές, και επηρεάζουν τις αποφάσεις για ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις.

Παράλληλα, η νέα γενιά επηρεάζει ήδη τη ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες, επιβάλλοντας όλο και περισσότερο τα δικά της κριτήρια επιλογής. Κριτήρια που υπαγορεύει σε μεγάλο βαθμό η εξοικείωσή της με την τεχνολογία, η στροφή των νεότερων ηλικιών σε πιο υγιεινές διατροφικές συνήθειες, η μεγαλύτερη περιβαλλοντική και κοινωνική ευαισθητοποίησή τους και η έμφαση που δίνουν στη βιωσιμότητα και τη φήμη.

Τέλος, η αύξηση του πληθυσμού αλλά και του προσδόκιμου ζωής ενισχύει την ανάγκη κάλυψης βασικών ανθρώπινων αναγκών, την αύξηση των δαπανών για την τρίτη ηλικία, επιβάλλει αστικό σχεδιασμό και έργα υποδομών και αναγνωρίζει τη σημασία βελτίωσης της ποιότητας ζωής, της ανάπτυξης των υπηρεσιών υγείας και της δια βίου μάθησης.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για κάποιον που θέλει να επενδύσει

Για να έχει προοπτικές μια επενδυτική απόφαση που λαμβάνεται σήμερα σε έναν κόσμο που αλλάζει πρέπει να λαμβάνει υπόψη ναι μεν τα κέρδη που παράγει μια εταιρεία, αλλά και το πώς τα παράγει. Οι ίδιες οι εταιρείες, αλλά και οι επενδυτές, καλούνται σήμερα να «ζυγίσουν» όλες τις παραμέτρους και τάσεις που μπορεί να επηρεάσουν τη δραστηριότητα, τις επιδόσεις και τα αποτελέσματά τους, όπως και τον αντίκτυπο που έχουν στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Κι αυτό γιατί οι δραστηριότητες που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, την κοινωνία ή σε επίπεδο διακυβέρνησης (στο τρίπτυχο των λεγόμενων κριτηρίων ESG – Environmental, Social & Governance Criteria), ακόμη και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αποτελούν κίνδυνο που μπορεί να μεταφραστεί σε οικονομικό κόστος, επηρεάζοντας και τα αποτελέσματα κερδοφορίας μιας εταιρείας.

Επενδύσεις με βιώσιμο χαρακτήρα

Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, έχουν δημιουργηθεί επενδυτικά προϊόντα που στοχεύουν στην αναγνώριση των μακροπρόθεσμων αυτών τάσεων, προάγοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα.

Ένα τέτοιο προϊόν είναι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Alpha (LUX) Global Themes ESG FOF που διαχειρίζεται η Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., η στρατηγική του οποίου ενσωματώνει περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες, καθώς και βέλτιστες πρακτικές διακυβέρνησης στην επενδυτική διαδικασία και τη λήψη αποφάσεων.

Το Α/Κ αναζητεί επενδυτικές ευκαιρίες σε τομείς όπως η κλιματική αλλαγή και η μετάβαση σε μια οικονομία δραστικού περιορισμού εκπομπών ρύπων, η ανάπτυξη και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, οι νέες καταναλωτικές τάσεις και οι δημογραφικές μεταβολές.

Η διαφοροποίηση που πετυχαίνει το Α/Κ Alpha (LUX) Global Themes ESG FOF, μέσα από τις θεματικές κατηγορίες στις οποίες επενδύει, το καθιστά πρωτοπόρο στην κατηγορία του, πετυχαίνοντας εξαιρετική απόδοση ως προς τον επενδυτικό κίνδυνο που αναλαμβάνει, ενσωματώνοντας κριτήρια υπεύθυνων επενδύσεων στη στρατηγική διαχείρισης περιουσίας. Η χρήση βέλτιστων πρακτικών βιωσιμότητας και διαχείρισης υπεύθυνων επενδύσεων ανταποκρίνεται στη ζήτηση για επενδυτικά προϊόντα που ενσωματώνουν κριτήρια ESG, ενθαρρύνει τις επενδύσεις μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου ορίζοντα και αποτυπώνει μια ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση κινδύνων και αναγνώριση επενδυτικών ευκαιριών.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το Α/Κ Alpha (LUX) Global Themes ESG FOF έχει καταγράψει απόδοση 18,4% από την αρχή του έτους (01/01-30/11/2021) και σωρευτική απόδοση 35% από την έναρξη διάθεσής του (02/01/2020-30/11/2021).