Όροι διαγωνισμού

Διαγωνισμός του mononews.gr σε συνεργασία με τα super market Bazaar

Εγγραφείτε στο newsletter του mononews.gr και κερδίστε 8 δωροεπιταγές των super market Bazaar των 50 ευρώ η κάθε μια.

Η εδρεύουσα στην Αθήνα (Μεσογείων 2-4) εταιρεία “The Monocle Media Lab” εφεξής «Διοργανώτρια Εταιρεία», η οποία λειτουργεί και εκμεταλλεύεται την ηλεκτρονική ιστοσελίδα mononews.gr, διοργανώνει, μέσω της Εφαρμογής της, μία προωθητική ενέργεια και δη ένα Διαγωνισμό – Κλήρωση (ο «Διαγωνισμός»/ «Κλήρωση»). Ο Διαγωνισμός- Κλήρωση διοργανώνεται σε συνεργασία με την εταιρεία – Δωροθέτη, σούπερ μάρκετ Bazaar και η οποία και θα προσφέρει τα κατωτέρω αναφερόμενα δώρα του Διαγωνισμού– Κλήρωσης.

 

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής «Όροι Συμμετοχής») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για την ανάδειξη (μέσω κλήρωσης) 8 Τυχερών  Νικητών , οι οποίοι  και θα κερδίσουν  τα κατωτέρω αναφερόμενα δώρα. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής, των «Όρων Χρήσης και Πολιτικής Απορρήτου» της «Εφαρμογής του mononews.gr», καθώς και των επίσημων κανόνων και των σχετικών με τον Διαγωνισμό αποφάσεων της Διοργανώτριας Εταιρείας, οι οποίες αποφάσεις είναι οριστικές και δεσμευτικές.

Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό  – Κλήρωση

1.    Ο Διαγωνισμός θα λάβει χώρα κατά το διάστημα, από την Πέμπτη  28.01.2016 και ώρα 00.00 έως και την Πέμπτη, 31.03.2016 και ώρα 23:59 μ.μ. («Διάρκεια του Διαγωνισμού-Κλήρωσης») και η Δήλωση Συμμετοχής θα είναι δυνατή καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού-Κλήρωσης. Οποιαδήποτε συμμετοχή τυχόν ληφθεί πέραν της ως άνω Διάρκειας του Διαγωνισμού, δε θα γίνει δεκτή.

2.    Τα Δώρα του Διαγωνισμού – Κλήρωσης, που θα δοθούν  στους 8 τυχερούς– Νικητές του Διαγωνισμού- Κλήρωσης είναι ισάριθμες

δωροεπιταγές των 50 ευρώ εκάστη (εφεξής τα «Δώρα»).

3.    Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι, άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδος, με ικανότητα προς δικαιοπραξία.

 

4.    Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό όλοι όσοι είναι υπάλληλοι ή συνεργάτες ή διατηρούν οποιαδήποτε επαγγελματική ή άλλη σχέση ή άλλης μορφής εξάρτηση με/από τη Διοργανώτρια Εταιρεία ή/και το Δωροθέτη ούτε οι συγγενείς τους (μέχρι β’ βαθμού). Σε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή τους θα ακυρωθεί άμεσα και οι ανωτέρω θα υποχρεούνται στην επιστροφή οποιουδήποτε Δώρου τυχόν έχουν λάβει.

 

5.    Ως «Συμμετέχων» ορίζεται εφεξής οποιοσδήποτε έγκυρα, κατά τα αναφερόμενα στους παρόντες όρους, συμμετέχει στο Διαγωνισμό- Κλήρωση.

 

6.    Προκειμένου να συμμετάσχουν έγκυρα στο Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες θα πρέπει κατ’ αρχήν να έχουν εγγραφεί ως «χρήστες» (εφεξής οι «Χρήστες») στην «Εφαρμογή mononews.gr», χρησιμοποιώντας τον προσωπικό τους λογαριασμό e-mail, αποδεχόμενοι και τους «Όρους Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου» της «Εφαρμογής mononews.gr». Τόσο η εγγραφή τους, ως «Χρήστες» της «Εφαρμογής mononews.gr», όσο και η Συμμετοχή των «Χρηστών» στο Διαγωνισμό-Κλήρωση γίνεται δωρεάν, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη επιβάρυνση για αυτούς. Κάθε «Χρήστης» της «Εφαρμογής mononews.gr», έχει δυνατότητα να Δηλώσει Συμμετοχή στον Διαγωνισμό, μόνο μια (1) φορά, κάτι το οποίο διασφαλίζεται και από την ίδια την «Εφαρμογή».  Οι χρήστες στην συνέχεια θα λαμβάνουν σε καθημερινή βάση το newsletter του mononews.gr με τι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. 

7.  Όλες οι έγκυρες Δηλώσεις Συμμετοχής θα συγκεντρώνονται σε ειδικό, ενιαίο αρχείο (Excel) της Διοργανώτριας Εταιρείας και θα λαμβάνουν αύξοντα αριθμό, κατά την σειρά κάθε Συμμετοχής.

8.    Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, την Παρασκευή, 8.04.2016 και ώρα 14:00 (στην έδρα της Διοργανώτριας Εταιρείας), μεταξύ όλων των κατά τα άνω έγκυρος Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό – Κλήρωση, προκειμένου να αναδειχθούν οκτώ(8) λογαριασμοί e-mails συμμετεχόντων  Χρήστων, οι οποίοι θα αντιστοιχούν – ανήκουν στους τυχερούς  νικητές  (στο εξής οι «Νικητές»). Στη συνέχεια, προστηθέντες της Διοργανώτριας Εταιρείας θα επικοινωνήσουν με τους  Νικητές  με αποστολή μηνύματος στον λογαριασμό e-mail, μέσω του οποίου εγγράφηκε στην «Εφαρμογή mononews.gr (ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, κατά την κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας), προκειμένου να τους ενημερώσουν ότι κληρώθηκαν ως Νικητές και να τους γνωστοποιήσουν την περαιτέρω διαδικασία για την κάρπωση των Δώρων τους, η οποία θα λάβει χώρα με επιμέλεια της Διοργανώτριας Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος, τόπος και τρόπος παραλαβής των Δώρων από τους Νικητές , θα γνωστοποιείται στον τελευταίο εγκαίρως από τη Διοργανώτρια Εταιρεία, με κάθε πρόσφορο τρόπο.

9.    Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να παρατείνει ή να συντομεύει τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, υπό την προϋπόθεση ότι θα ενημερώνει σχετικά τους επισκέπτες της «Εφαρμογής mononews.gr », τους Χρήστες και τους Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό, με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ενδεικτικά μέσω της «Εφαρμογής mononews.gr» ή/και της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας Εταιρείας (στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mononews.gr ή / και τυχόν άλλων ιστοσελίδων.

10. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, ανά πάσα στιγμή, το προσφερόμενο Δώρο με άλλο/α της επιλογής της, με την προϋπόθεση ότι θα ενημερώνει σχετικά τους επισκέπτες της «Εφαρμογής», τους Χρήστες και Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό, με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ενδεικτικά της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας Εταιρείας (στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mononews.gr) ή/και τυχόν άλλων ιστοσελίδων.

11. Η Διοργανώτρια Εταιρεία ή/και ο Δωροθέτης δύνανται να ανακοινώνουν δημοσίως τυχόν προσωπικά στοιχεία του Νικητή (λ.χ. όνομα, επίθετο), μέσω της ιστοσελίδας της ή/και των Ιστοσελίδων των Δωροθετών ή/και μέσω άλλων ιστοσελίδων ή/και με όποιον άλλο τρόπο κρίνουν πρόσφορο, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος μετά την ως άνω Κλήρωση για την ανάδειξη του Νικητή, καθώς και να προβαίνουν σε οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια κρίνουν απαραίτητη και να εκμεταλλεύονται εμπορικά το γεγονός με οποιοδήποτε τρόπο.

12.  Ρητά σημειώνεται ότι ο Νικητής ακυρώνεται ως τέτοιος και χάνει το δικαίωμα στο Δώρο που κέρδισε, αν, για οποιοδήποτε λόγο και εντός της ορισθησομένης από τη Διοργανώτρια Εταιρεία προθεσμίας – όχι μικρότερης των τριών (3) ημερών από τη σχετική γνωστοποίηση κατά τα οριζόμενα ανωτέρω – (α) δεν έχει μεταβεί στο χώρο, που θα του υποδειχθεί και υπογράψει τη σχετική τυχόν δήλωση Αποδοχής του Δώρου και των Όρων του Διαγωνισμού, προσκομίζοντας την αστυνομική του ταυτότητα και (β) δεν αποδεχτεί πλήρως του παρόντες όρους συμμετοχής. Με την εκπνοή της εκάστοτε προθεσμίας παραλαβής από το Νικητή του αντίστοιχου Δώρου του ή με τη μη αποδοχή από το Νικητή των παρόντων όρων, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται και η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν υπέχει ή αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι του ως άνω Νικητή, που δεν προσήλθε να παραλάβει ή δεν παρέλαβε έγκυρα το Δώρο του ή δεν αποδέχτηκε τους παρόντες όρους.

 

13. Κατά την παραλαβή του Δώρου τους, ο Νικητής ενδέχεται να υπογράψει σχετικό έντυπο αποδοχής του Δώρου και των παρόντων Όρων Συμμετοχής. Σε κάθε περίπτωση, η αποδοχή του Δώρου από το Νικητή προϋποθέτει και συνεπάγεται αυτόματα ότι ο τελευταίος ανεπιφύλακτα αποδέχεται και συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος. Μπορεί να αφαιρεθεί το δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό από οποιονδήποτε Συμμετέχοντα ή να ακυρωθεί η Συμμετοχή του ή να μην απονεμηθεί το Δώρο στο Νικητή, σε περίπτωση αθέτησης κάποιου από τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.

14. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε Συμμετέχοντα προς την Διοργανώτρια Εταιρεία, προκειμένου η τελευταία να καταχωρήσει τα προσωπικά του δεδομένα σε αρχείο που θα τηρεί, σύμφωνα με τους Ν. 2472/1997 και  2774/1999, όπως εκάστοτε  ισχύουν και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων κατά τις ειδικότερες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, απευθυνόμενοι γι’ αυτό με επιστολή τους προς την Διοργανώτρια Εταιρεία. Οι Συμμετέχοντες, με την παροχή των όποιων προσωπικών τους στοιχείων, συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για τον Διαγωνισμό ή/και την Κλήρωση από τη Διοργανώτρια Εταιρεία, δι’ αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, είτε από την ίδια τη Διοργανώτρια Εταιρεία, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου, που μπορεί να διορίσει η Διοργανώτρια Εταιρεία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού. Παράλληλα, η αποδοχή του Δώρου από το Νικητή αποτελεί και παροχή συναίνεσης και έγκρισης προς τη Διοργανώτρια Εταιρεία ή/και το Δωροθέτη για χρήση των προσωπικών τους στοιχείων, προς το σκοπό της δημοσιοποίησης του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του. Προς το σκοπό αυτό, αυτομάτως με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, ο Νικητής αποδέχεται ρητά και συναινεί ανεπιφύλακτα να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά του στοιχεία για διαφημιστικούς σκοπούς με οποιοδήποτε τρόπο διαφημίσεως, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί του και χωρίς οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους του έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας ή/ και του Δωροθέτη, μέσω της «Εφαρμογής mononews.gr», ή/και του mononews.gr, ή/και της ιστοσελίδας της ή/και της Ιστοσελίδας του Δωροθέτη ή άλλων ιστοσελίδων, ή/και κάθε άλλου έντυπου ή/και ηλεκτρονικού μέσου επιλέξουν η Διοργανώτρια Εταιρεία/ ο Δωροθέτης για προωθητικούς σκοπούς.

15.  Η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει το δικαίωμα, μονομερώς, να διακόψει ή/και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό, να τροποποιεί οποιονδήποτε από τους όρους του, να μεταβάλλει τον χρόνο, τρόπο και τόπο διεξαγωγής του, να συντομεύει ή να παρατείνει την διάρκεια του, να μεταβάλλει τον αριθμό των Νικητών ή να αλλάζει το προσφερόμενο Δώρο με άλλο/α της επιλογής της (μικρότερης, ίσης ή μεγαλύτερης αξίας κατά την επιλογή της), σε οποιοδήποτε χρόνο ακόμα και κατά την Διάρκεια του Διαγωνισμού, με την προϋπόθεση ότι θα ενημερώνει σχετικά τους επισκέπτες της «Εφαρμογής mononews.gr», τους Χρήστες και τους Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό, με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ενδεικτικά με ανακοίνωση μέσω της «Εφαρμογής mononews.gr», η /και της ιστοσελίδας του (στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.mononews.gr) ή/και τυχόν άλλων ιστοσελίδων.

16. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν ευθύνεται για το υλικό και το λογισμικό ή/και για τυχόν σφάλματα προγραμμάτων του συστήματος του κινητού δικτύου επικοινωνιών ή του κινητού τηλεφώνου/ συσκευής του Χρήστη/ Συμμετέχοντα, για προβλήματα, που πιθανόν παρουσιαστούν στο δίκτυο ή στις διαβιβάσεις μέσω κινητού τηλεφώνου ή για συμμετοχές που ενδεχομένως χαθούν, καθυστερήσουν, είναι άκυρες, ελλιπείς, δυσανάγνωστες ή τυχόν έχουν λάθος στοιχεία ή/και περιεχόμενο.

17. Η Διοργανώτρια Εταιρεία ή/και ο Δωροθέτης δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του Δώρου, εξαιτίας αργιών και εορτών, απεργιών ή άλλων συνθηκών, που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων, που προκαλούνται από κάθε μορφής απρόβλεπτα γεγονότα και συνθήκες. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρεία/ο Δωροθέτης δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν δύνανται να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, πολέμου ή διαμάχης, εχθροπραξιών, ενεργειών εξωτερικού εχθρού, εισβολής, πολέμου, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της. Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια Εταιρεία, χωρίς δική της υπαιτιότητα, δεν δύναται να παραδώσει το Δώρο, διατηρεί το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) να απονείμει σε αντικατάσταση του Δώρου, κάποιο άλλο, ίσης ή άλλης (μικρότερης ή μεγαλύτερης) αξίας.

18. Οποιοσδήποτε από τους συμμετέχοντες (ή/και Νικητές) δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε δημόσια δήλωση ή δημοσιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας αναφορικά με το Δώρο στα μέσα ενημέρωσης, δίχως την πρότερη έγγραφη έγκριση της Διοργανώτριας Εταιρείας.

19. Ο Νικητής δεν έχει το δικαίωμα εξαγοράς του Δώρου τους σε χρήματα. Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται. Οποιουσδήποτε φόρους, τέλη ή οποιαδήποτε δαπάνη κλπ. τυχόν βαρύνουν το Δώρο, τα επωμίζεται αποκλειστικά ο Νικητής, η δε Διοργανώτρια Εταιρεία ή/και ο Δωροθέτης ουδεμία ευθύνη φέρουν σχετικά.

 

20. Οι Συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με τη Διοργανώτρια στο e-mail mononewsgr@gmail.com , για οποιαδήποτε πληροφορία/παράπονο σχετικά με την διαδικασία διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

 

21. Το σύνολο των παρόντων Όρων Συμμετοχής βρίσκεται αναρτημένο στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας, www.mononews.gr. Η Δήλωση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο Συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες  Όρους, καθώς και τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου της «Εφαρμογής mononews.gr», καθώς και κάθε επιπλέον ανακοίνωση, οδηγία, όρους ή/και τροποποιήσεις σχετικά με τους παρόντες όρους για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό ή/και την κάρπωση του Δώρου, η οποία θα αναρτηθεί από τη Διοργανώτρια Εταιρεία στην «Εφαρμογή mononews.gr» ή/και στην παραπάνω ιστοσελίδα του mononews.gr ή/και θα δημοσιευθεί με οποιοδήποτε τρόπο και η οποία συμφωνείται ότι αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων. Εάν οποιοσδήποτε όρος του παρόντος κριθεί παράνομος ή ανίσχυρος, δεν θα επηρεάζεται η διατήρηση σε πλήρη ισχύ και η εφαρμογή των υπόλοιπων όρων.

 

Αθήνα, 25/01/2016