Γ. Στουρνάρας: Ζητά από τις τράπεζες τα στοιχεία των μεγαλοοφειλετών

Τα στοιχεία μεγαλοοφειλετών, με συνολικά χρέη άνω του 1 εκατ. ευρώ, ζητά από τις τράπεζες η Τρ. της Ελλάδος. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΤτΕ:

1. Τα στοιχεία των οφειλών – οφειλετών υποβάλλονται σε ενοποιημένη βάση, εφόσον το ίδρυμα υπόκειται σε ενοποιημένη εποπτεία. Δηλαδή, το όριο του 1 εκατ. € ορίζεται ως το σύνολο των ανοιγμάτων του οφειλέτη προς το ίδρυμα και προς όλες τις θυγατρικές του επιχειρήσεις, που ανήκουν στον πιστωτικό και χρηματοπιστωτικό τομέα. Οι επιμέρους οφειλές καταγράφονται αναλυτικά.

Σε περίπτωση που το ίδρυμα δεν ενοποιείται, είτε ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, το ίδρυμα υποβάλλει στοιχεία σε ατομική βάση. Από την προαναφερόμενη γνωστοποίηση εξαιρούνται οι πιο κάτω κατηγορίες οφειλετών: – Κεντρική κυβέρνηση, – Πιστωτικά ιδρύματα, – Φυσικά πρόσωπα, κάτοικοι εξωτερικού, – Νομικά πρόσωπα με έδρα στο εξωτερικό και αποκλειστική δραστηριότητα στο εξωτερικό, εφόσον δεν ασκούν καμία οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα και δεν υπάγονται σε όμιλο επιχείρησης με έδρα στην Ελλάδα.

2. Στην περίπτωση που τα ιδρύματα δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό μέσω υποκαταστημάτων και θυγατρικών εταιρειών, υποβάλλουν αναλυτικά τις επιμέρους οφειλές πελατών, φυσικών ή νομικών προσώπων σε επίπεδο ομάδας συνδεδεμένων πελατών, οι οποίοι είναι κάτοικοι εξωτερικού ή έχουν έδρα στο εξωτερικό και αποκλειστική δραστηριότητα στο εξωτερικό, εφόσον το συνολικό ύψος οφειλής ανά οφειλέτη υπερβαίνει το 2% του συνολικού ενεργητικού της μονάδας εξωτερικού.

3. Στο όριο του 1 εκατ. € συνυπολογίζονται οι πάσης φύσεως χορηγήσεις, περιλαμβανομένων των οφειλών φυσικών προσώπων μέσω πιστωτικών καρτών, οι εκδόσεις ομολογιακών δανείων υπέρ του οφειλέτη και άλλα ανοίγματα σε χρεωστικούς τίτλους, τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με αντισυμβαλλόμενο το ίδιο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, οι εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές σε ισχύ προς το ίδιο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, και τα εκτός ισολογισμού στοιχεία υποχρεώσεων, εκτός από τους πληροφοριακούς λογαριασμούς.

4. Διευκρινίζεται σχετικά με την περίπτωση που οφειλέτες είναι ναυτιλιακές επιχειρήσεις, για τις οποίες είναι δυσχερής η εφαρμογή του κριτηρίου περί αποκλειστικής δραστηριότητας στο εξωτερικό, στα υποβαλλόμενα στοιχεία θα περιλαμβάνονται τα συνολικά υπόλοιπα οφειλών των επιχειρήσεων αυτών, χωρίς διάκριση ως προς τη δραστηριότητα (πλόες εσωτερικού, εξωτερικού κλπ) και ανεξάρτητα από την έδρα τους ή της έδρα του ομίλου, στον οποίον τυχόν ανήκουν, εφόσον το συνολικό ανά επιχείρηση υπόλοιπο οφειλής υπερβαίνει το ποσό του 1 εκατ. €. Στην περίπτωση αυτή, μαζί με την επωνυμία του πλοίου, θα αναφέρεται και το όνομα του πλοιοκτήτη. Επίσης στη περίπτωση που δεν υφίσταται ΑΦΜ, θα πρέπει το ίδρυμα να επικοινωνεί έγκαιρα με την αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Π.Σ. για την παροχή ειδικού κωδικού που θα καταχωρείται στη σχετική για τον ΑΦΜ στήλη.

5. Επισημαίνεται ότι εάν το συνολικό άνοιγμα μίας τουλάχιστον από τις επιχειρήσεις της ομάδας συνδεδεμένων πελατών προς το ίδρυμα σε ενοποιημένη βάση είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 1 εκατ. €, τότε αναφέρονται αναλυτικά τα ανοίγματα προς το ίδρυμα όλων των νομικών και φυσικών προσώπων που αποτελούν αυτή την ομάδα συνδεδεμένων πελατών. Διευκρινίζεται ότι δεν θα γίνεται καμία αναφορά, όταν το σύνολο μεν της οφειλής της ομάδας συνδεδεμένων πελατών υπερβαίνει το 1 εκατ. € αλλά το ύψος της οφειλής καθεμίας των επιχειρήσεων του ομίλου είναι μικρότερο από το παραπάνω όριο αναφοράς.

6. Διακοπή της αναγγελίας του συνολικού ανοίγματος του οφειλέτη με αρχικό ύψος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ, καθώς και της ομάδας των συνδεδεμένων με αυτόν πελατών, γίνεται όταν η οφειλή του εν λόγω οφειλέτη κατέλθει κάτω από το ποσό αυτό, αναφέρει η ΤτΕ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Eurobank: Επιβραβεύει 380 αριστούχους απόφοιτους

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Σημαντικές διακρίσεις για το ψηφιακό «πορτοφόλι» της Alpha

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: Deutsche Bank: Η μεγάλη επιστροφή των Γερμανών

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here