Τράπεζα της Ελλάδος: Μπόνους 1,079 δισ. ευρώ στο Δημόσιο από τα κέρδη της

0

Το ποσό των 1,079 δισ. ευρώ θα λάβει το δημόσιο από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία είχε το 2016 κέρδη ύψους 1,09 δισ. ευρώ και θα καταβάλλει στους μετόχους μικτό μέρισμα ανά μετοχή ύψους 0,6720 ευρώ.

Το Γενικό Συμβούλιο της ΤτΕ ενέκρινε προ ολίγου τις ελεγμένες από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Τα καθαρά έσοδα της χρήσης 2016 ανήλθαν σε 1.728,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, σε 636,2 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη ανήλθαν σε 1.092,3 εκατ. ευρώ, έναντι 1.162,8 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη θα διανεμηθούν με βάση τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 71 του Καταστατικού της ΤτΕ. Μετά τη διανομή του προβλεπόμενου μερίσματος προς τους μετόχους, ποσό 1.079,0 εκατ. ευρώ θα μεταφερθεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Το μικτό μέρισμα ανά μετοχή που θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας για διανομή ανέρχεται σε 0,6720 ευρώ, αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Τα συνολικά καθαρά έσοδα από την άσκηση της ενιαίας νομισματικής πολιτικής του ευρωσυστήματος, τις πράξεις παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα, τους τόκους των χαρτοφυλακίων, τις προμήθειες και τα λοιπά έσοδα από τις εργασίες εσωτερικού και εξωτερικού διαμορφώθηκαν σε 1.728,5 εκατ. ευρώ, έναντι 1.897,5 εκατ. ευρώ στη χρήση 2015, σημειώνοντας μείωση κατά 8,9%. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στη μειωμένη χρήση από τα πιστωτικά ιδρύματα του μηχανισμού έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα από τόκους, χρηματοοικονομικές πράξεις και την αναδιανομή του νομισματικού εισοδήματος του Ευρωσυστήματος διαμορφώθηκαν σε 1.593,8 εκατ. ευρώ, έναντι 1.763,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 9,6%.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες μειώθηκαν κατά 7,5% και διαμορφώθηκαν σε 83,1 εκατ. ευρώ, έναντι 89,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα έσοδα από μετοχές και συμμετοχές αυξήθηκαν κατά 7,3 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 38,9 εκατ. ευρώ, έναντι 31,6 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τέλος, τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε 12,7 εκατ. ευρώ, έναντι 12,3 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,3%.

Τα συνολικά έξοδα της Τράπεζας πλην προβλέψεων (δαπάνες προσωπικού και συνταξιοδοτικών παροχών, αποσβέσεις και λοιπά έξοδα) αυξήθηκαν κατά 5,5 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 331,7 εκατ. ευρώ, έναντι 326,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Στην αύξηση των εξόδων συνέβαλαν κυρίως οι δαπάνες για τον έλεγχο του χρηματοπιστωτικού συστήματος, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 2,6 εκατ. ευρώ.

Σχηματίστηκαν προβλέψεις ύψους 304,5 εκατ. ευρώ στη χρήση 2016. Oι προβλέψεις της Τράπεζας έχουν δημιουργηθεί για να καλύψουν, μεταξύ άλλων, έκτακτες ζημίες και επισφαλείς απαιτήσεις, πιστωτικούς κινδύνους, κινδύνους από τη διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών και τη μεταβολή των επιτοκίων, κινδύνους αντισυμβαλλομένων από πράξεις νομισματικής πολιτικής του ευρωσυστήματος, γενικούς λειτουργικούς κινδύνους και υποχρεώσεις. Το συνολικό ύψος των προβλέψεων, στις 31 Δεκεμβρίου 2016, διαμορφώθηκε σε 7.477,3 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Ένωση Τραπεζών: Τι σηματοδοτεί η έλευση Καραμούζη και η αποχώρηση Γκόρτσου

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Έλληνες τραπεζίτες σε απόγνωση: Πρέπει να πάρουμε αποφάσεις, να σώσουμε χιλιάδες θέσεις εργασίας. Επιτέλους νομοθετείστε!

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: Γιατί οι Έλληνες άρχισαν να αδειάζουν ξανά τις καταθέσεις ταμιευτηρίου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here