Τέρνα Ενεργειακή: «Πράσινο φως» για επιστροφή κεφαλαίου

0

Tην επιστροφή κεφαλαίου 0,05 € ανά μετοχή στους μετόχους, ενέκρινε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Τέρνα Ενεργειακή. Παράλληλα ενέκρινε την τροποποίηση των σκοπών της εταιρείας ώστε να περιλαμβάνει την εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς παραγωγής της εταιρείας ή και τρίτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε αναφέρεται:

Την αυξομείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 5,46 εκατ. ευρώ, με αυξομείωση της ονομαστικής αξίας μετοχής, αλλά και την διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας, αποφάσισε ομόφωνα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην οποία παρέστησαν 64 Μέτοχοι κομιστές 89.942.397 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 82,28% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου  αποφασίστηκε ομόφωνα, με ψήφους 89.942.397 υπέρ, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 5.465.720,00 € με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 € σε 0,35 € και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 5.465.720,00 € με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,35 € σε 0,30 € και την επιστροφή του ποσού της μείωσης, 0,05 € ανά μετοχή, στους Μετόχους και παρασχέθηκε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της ως  άνω απόφασης.

Επίσης, εγκρίθηκε  ομόφωνα, με ψήφους 89.942.397 υπέρ, η διεύρυνση του εταιρικού σκοπού και η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του καταστατικού με την προσθήκη της εξής παραγράφου: «Η αγορά, πώληση, διάθεση και εν γένει εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, είτε της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένων προσώπων ή/και τρίτων, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.»

Η ως άνω διεύρυνση κρίνεται αναγκαία ενόψει νέων δραστηριοτήτων που αναπτύσσει η Εταιρεία με γνώμονα την περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωσή της, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, επισημαίνοντας ότι η διεύρυνση δεν μεταβάλλει τις κύριες δραστηριότητες  της Εταιρείας, αλλά συμπληρώνει, εξειδικεύει, εμπλουτίζει και αποσαφηνίζει υφιστάμενους  σκοπούς της.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε, με ψήφους 88.905.416 υπέρ (98,85% επί των παρισταμένων) και  1.036.981 κατά (1,15% επί των παρισταμένων), την εκλογή του κ. Βασιλείου Δεληκατερίνη ως νέο μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του εκλιπόντος Παναγιώτη Πόθου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here