Στις 2.000 ευρὠ οι αναλήψεις από τα ΑΤΜs ζητούν οι τράπεζες

0

Στις 28 Ιανουαρίου 2017 έκλεισαν δεκαεννέα (19) μήνες από την έναρξη της τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας και την, από 18 Ιουλίου 2015, επιβολή περιορισμών στις αναλήψεις μετρητών και στις μεταφορές κεφαλαίων. Έκτοτε, οι καταθέσεις στις τράπεζες της χώρας μας έχουν σταδιακά αυξηθεί ενώ η χρήση του μηχανισμού έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) μειώθηκε κατά 49%. Λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά δεδομένα της ελληνικής οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού της συστήματος, η ΕΕΤ, ήδη από το τέλος Νοεμβρίου 2016, κατέθεσε οκτώ (8) συγκεκριμένες προτάσεις για την περαιτέρω σταδιακή άρση των περιορισμών
προκειμένου:

1. Μετρητά που δεν αναλήφθηκαν κάποια ημέρα ή ημέρες να μπορούν να αναληφθούν
σωρευτικά έως του ποσού των δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ σε χρονικό διάστημα ενός
ημερολογιακού μήνα (από 840 ευρώ ανά δυο εβδομάδες που ισχύει σήμερα).

2. Να επιτραπεί: α) να ανοίγονται νέοι λογαριασμοί όψεως ή καταθετικοί και να
προστίθενται συνδικαιούχοι στους ήδη υφιστάμενους ακόμα και εάν δημιουργείται
νέος κωδικός πελάτη (Customer ID) από την τράπεζα, και β) να ενεργοποιούνται
αδρανείς, κατά την έννοια του Ν. 4151/2013 (Α΄ 103), λογαριασμοί.

3. Να επιτραπεί η ανάληψη μετρητών έως ποσοστού του 60% συνολικά (από 30%
σήμερα) από χρηματικά ποσά τα οποία, μετά την έναρξη ισχύος της σχετικής
τροποποίησης, θα πιστώνονται με μεταφορά πίστωσης από τράπεζα που λειτουργεί
στο εξωτερικό, σε τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων νομικών και φυσικών
προσώπων.

4. Να συμπεριληφθούν ρητώς στις ισχύουσες διατάξεις του στοιχείου στ) της παρ. 11
του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως αυτή
τροποποιήθηκε επανειλημμένα και ισχύει, και τα μεταφερόμενα από την αλλοδαπή
χρηματικά ποσά που πιστώνονται σε λογαριασμούς που τηρούνται σε τράπεζα που
λειτουργεί στην Ελλάδα και συνιστούν αποτέλεσμα εκκαθάρισης συναλλαγών
καρτών πληρωμών (χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων) που έχουν
εκδοθεί από φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών του εξωτερικού (κάρτες
πληρωμών εξωτερικού).

Η μη ρητή συμπερίληψη των συγκεκριμένων συναλλαγών στα «ελεύθερα» κεφάλαια
μιας ελληνικής επιχείρησης έχει οδηγήσει πολλές από αυτές (τουριστικές,
ξενοδοχειακές, αεροπορικές, κ.λπ) στην υπογραφή νέων ή στην ενεργοποίηση
υφιστάμενων, πριν την 18/7/2015, συμβάσεων αποδοχής καρτών πληρωμών με
φορείς αποδοχής συναλλαγών καρτών του εξωτερικού, δημιουργώντας σαφές
ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τις τράπεζες και τους λοιπούς φορείς αποδοχής
συναλλαγών καρτών πληρωμών που λειτουργούν στη χώρα μας.

5. Να επιτραπεί η αποδοχή και εκτέλεση εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το
εξωτερικό από τράπεζες έως του ποσού των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ανά κωδικό
πελάτη (Customer ID) και ανά ημερολογιακό μήνα με ταυτόχρονo διπλασιασμό του
υφιστάμενου μηνιαίου ορίου εγκρίσεων (στα 106 εκατ. ευρώ έναντι 53 εκατ. ευρώ
σήμερα).

6. Να επιτραπεί η μεταφορά θεματοφυλακής στο εξωτερικό για υφιστάμενους
πελάτες.

7. Να διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των καταστημάτων των τραπεζών
συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο
των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, που δεν υπερβαίνουν τις τριάντα
χιλιάδες (30.000) ευρώ η καθεμία, ανά πελάτη, ανά ημέρα, χωρίς την υποχρέωση
προσκόμισης σε κατάστημα τράπεζας των σχετικών τιμολογίων και λοιπών
παραστατικών και δικαιολογητικών.

Με αυτήν την πρόταση θα περιοριστεί το διαχειριστικό κόστος των τραπεζών και θα
μειωθούν οι προμήθειες προς μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες
για τη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών
έναντι παραστατικών.

8. Να τροποποιηθεί το σημείο iv. του στοιχείου β) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 6/27.7.2016 απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών,
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 9/22.9.2016 απόφαση της Επιτροπής
Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών ως ακολούθως: «iv. το ποσό της αιτούμενης
μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό, συναθροιζόμενο με το ποσό που ήδη έχει
εγκριθεί εντός του μήνα από το σύνολο του τραπεζικού συστήματος της χώρας δεν
υπερβαίνει σωρευτικά για τον ίδιο μήνα το 180% της μέγιστης μηνιαίας αξίας των
εισαγωγών/ενδοκοινοτικών αποκτήσεων της περιόδου 01/01/2015-31/12/2016».

Με το ισχύον καθεστώς, όσες επιχειρήσεις είναι νεοσύστατες (έναρξη μετά την 1η
Οκτωβρίου 2014) μπορούν να εκτελέσουν μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό
χωρίς να ισχύει το στοιχείο της ιστορικότητας του 140%. Αντίθετα, όσες επιχειρήσεις
δεν είναι νεοσύστατες και είχαν χαμηλές εισαγωγές το περασμένο διάστημα,
αναγκάζονται συχνά να καθυστερούν τις πληρωμές τους καθώς δεν πληρούν το
κριτήριο της ιστορικότητας του 140%. Αυτό όμως δεν ευνοεί την προσπάθειά τους
να αναπτυχθούν.

Σύμφωνα με τη μελέτη της ΕΕΤ, προκύπτουν και μερικά άλλα στοιχεία αναφορικά με τη διάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται στη χώρα.

Διάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος:

 • Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, λόγω της διεθνούς χρηματοπιστωτικής
  κρίσης, αλλά κυρίως λόγω της ελληνικής κρίσης σημειώθηκε μια εις βάθος
  αναδιάρθρωση του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, με τη συνεπακόλουθη δραστική
  μείωση του αριθμού των τραπεζών που ασκούν δραστηριότητα στην Ελλάδα.
 • Δεκέμβριος 2007 – Δεκέμβριος 2016: Οι εν λειτουργία τράπεζες, μέσω συγχωνεύσεων,
  εξαγορών και εξυγιάνσεων, μειώθηκαν από 64 σε 39 ενώ αποχώρησε σχεδόν το σύνολο
  των ξένων τραπεζών με δίκτυα εξυπηρέτησης της πελατείας, εκτός της HSBC.
 • Σήμερα, οιτέσσερις συστημικές τράπεζες και η Attica Bank ξεπερνούν πλέον αθροιστικά
  το 95% του ελληνικού τραπεζικού συστήματος (σε όρους ενεργητικού) από 67,7% στο
  τέλος του 2007.
 • Παρουσία έχουν, επίσης, η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος, η Aegean Baltic Bank, η
  Credicom Consumer Finance, εννέα (9) συνεταιριστικές τράπεζες, καθώς και τα
  υποκαταστήματα ή γραφεία αντιπροσωπείας τριάντα (30) αλλοδαπών τραπεζών
  (ενδεικτικά, Citibank, HSBC, Deutsche Bank, Unicredit, Bank of America, J.P.Morgan Chase
  Bank, DnB Bank ASA, ABN AMRO Bank).

Βασικά στοιχεία για τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα:

Σημειώθηκε σημαντική συρρίκνωση του ενεργητικού, λόγω απομόχλευσης και πώλησης
συμμετοχών και περιουσιακών στοιχείων, κυρίως όμως καταθέσεων, λόγω της κρίσης και
των αβεβαιοτήτων που δημιουργήθηκαν:
I. σύνολο ενεργητικού: 312,4 δισ. ευρώ, από 358,1 δισ. το 2008
II. σύνολο καταθέσεων: 132,1 δισ. ευρώ
III. καταθέσεις εγχώριων νοικοκυριών και επιχειρήσεων: 121,4 δισ., από 227,6 δισ.
το 2008
IV. δάνεια εγχώριων νοικοκυριών και επιχειρήσεων: 195,2 δισ. ευρώ
V. δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET 1): 18.1%
VI. αριθμός καταστημάτων: 2.343
VII. προσωπικό: 46.615
VIII. κέρδη προ φόρων: 249 εκατ. ευρώ
IX. μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) 107,6 δισ. ευρώ (45,2%) και δείκτης μη
εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) 38%
X. απόθεμα προβλέψεων: 57,1 δισ. ευρώ
XI. ΑΤΜ: 6.820
XII. POS: 410.000

Βασικά μεγέθη (Προσωπικό, Καταστήματα, ΑΤΜ, POS, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές):

Από την αρχή της κρίσης σημειώθηκε:

 • Μείωση απασχολούμενου προσωπικού κατά 19.067 (-29%)
 • Μείωση τραπεζικών καταστημάτων κατά 1.736 (-42,5%) και των ΑΤΜ κατά 2.350
  (-26%)
 • Από την εφαρμογή των μέτρων περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων:
 • Σημαντική αύξηση των τερματικών αποδοχής συναλλαγών καρτών (POS) κατά
  100.930 (+79%)
 • Αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών με κάρτες κατά 84 εκατ. (+58%) και
  μεταφορές πίστωσης (+24%).
 • Αύξηση της αξίας άμεσων χρεώσεων για διενέργεια πάγιων πληρωμών κατά 3,2
  δισ. ευρώ (+47%).
 • Αύξηση της αξίας συναλλαγών μέσω internet και mobile banking κατά 29% (+11,2
  δισ. ευρώ) και 82% (+359 εκατ. ευρώ) αντίστοιχα.
 • Εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα απάτης τόσο σε όρους συναλλαγών όσο και σε όρους
  αξίας.

Δάνεια σε καθυστέρηση και προβλέψεις για επισφαλή δάνεια:

 • Οι τράπεζες πέτυχαν τους στόχους που είχαν τεθεί για τον Σεπτέμβριο του 2016
  σε ό,τι αφορά τη μείωση του υπολοίπου των εντός ισολογισμού μη
  εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (106 δισ. ευρώ έναντι στόχου 106,9 δισ. ευρώ).
 • Το ποσοστό κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από τις
  συσσωρευμένες προβλέψεις για τον πιστωτικό κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένης της
  αξίας των εξασφαλίσεων, προσεγγίζει το 100%.
 • 57 δισ. ευρώ προβλέψεις έναντι επισφαλών απαιτήσεων σε ενοποιημένη βάση.
 • Το 2016, για πρώτη φορά από το 2014, παρατηρήθηκε υποχώρηση του υπολοίπου
  των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.
 • Την περίοδο Ιουνίου 2016 – Δεκεμβρίου 2019 οι τράπεζες στοχεύουν σε μείωση των
  μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά περίπου 38% (40 δισ. ευρώ).
 • Αύξηση κατά 100.000 του αριθμού των δανείων τα οποία ρύθμισαν οι τράπεζες
  το α΄ εξάμηνο του 2016.
 • Το μερίδιο των μακροπρόθεσμου χαρακτήρα ρυθμίσεων επί του συνόλου των
  ρυθμίσεων ανήλθε στο 40,2%.
 • Τον Δεκέμβριο του 2007 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανέρχονταν σε ποσοστό
  4,5% έναντι 38% τον Ιούνιο του 2016.

Διαβάστε εδώ όλη τη μελέτη της ΕΕΤ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Πώς θα εκμεταλλευτείτε την εθελοντική αποκάλυψη εισοδημάτων, ακόμα κι αν δεν έχετε αδήλωτα εισοδήματα

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ποιος είναι ο “μυστηριώδης” ομογενής από την Βενεζουέλα που αγοράζει ξενοδοχεία στην Ελλάδα

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: Ο μεγάλος πόλεμος Μυτιληναίου (Protergia) – Piguet (Elpedison) ξεκίνησε

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here