Η απόλυτη παράνοια. Το δημόσιο ρωτάει το δημόσιο εάν πρέπει να επιστραφούν τα λεφτά υπαλλήλων με πλαστά δικαιολογητικά

0

Είναι η απόλυτη παράνοια. Το δημόσιο ρωτάει το δημόσιο τι να κάνει σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί μισθοί σε υπαλλήλους που είχαν διορισθεί με πλαστά δικαιολογητικά και απολύθηκαν η είναι υπό απόλυση. Όσο και εάν σας κάνει εντύπωση ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής Φραγκίσκος Κουτεντάκης απαντάει σε ερώτημα του υπουργείου οικονομικών πως πρέπει να χειριστεί το  εξής κρίσιμο πρόβλημα: Πως θα ζητήσει πίσω τα χρήματα που έδωσε σε δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι παρουσίασαν ψεύτικα δικαιολογητικά όταν διορίστηκαν.

Και δεν είναι μόνο αυτό. Το υπουργείο Οικονομικών ρωτάει τον Γενικό Γραμματέα  εάν υφίσταται υποχρέωση αναζήτησης των αποδοχών υπαλλήλων, των οποίων ανακλήθηκε η πράξη διορισμού τους συνεπεία χρήσης πλαστών δικαιολογητικών.

Διαβάστε προσεκτικά την παροχή οδηγιών για επίλυση του ζητήματος που έχει προκύψει αναφορικά με αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές σε περιπτώσεις ανάκλησης πράξεων διορισμού, λόγω χρήσης πλαστών δικαιολογητικών.

Φραγκίσκος Κουτεντάκης. ΓΓ Δημοσιονομικής Πολιτικής
Φραγκίσκος Κουτεντάκης. ΓΓ Δημοσιονομικής Πολιτικής

Η τρέλα του δημοσίου 

Θέμα: «Παροχή οδηγιών για επίλυση του ζητήματος που έχει προκύψει αναφορικά με αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές σε περιπτώσεις ανάκλησης πράξεων διορισμού, λόγω χρήσης πλαστών δικαιολογητικών».

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το εάν υφίσταται υποχρέωση αναζήτησης των αποδοχών υπαλλήλων, των οποίων ανακλήθηκε η πράξη διορισμού τους συνεπεία χρήσης πλαστών δικαιολογητικών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 96 του ν.4270/2014 μη νόμιμες δαπάνες που πληρώθηκαν με οποιονδήποτε τίτλο πληρωμής καταλογίζονται στον λαβόντα, εφόσον έχει συντελέσει υπαίτια στη μη νόμιμη πληρωμή και σε κάθε περίπτωση αχρεώστητης πληρωμής, ανεξάρτητα από υπαιτιότητα αυτού.

Περαιτέρω με την παρ.2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι αρμόδιο όργανο για τον καταλογισμό μη νόμιμων δαπανών, που πληρώθηκαν με τίτλους πληρωμής που δεν εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, είναι ο διατάκτης (και όχι ο εκκαθαριστής αποδοχών) και τα κατά νόμο αρμόδια όργανα που έχουν διαπιστώσει την παράνομη πληρωμή και σε κάθε περίπτωση το  Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι ανωτέρω καταλογιστικές αποφάσεις προσβάλλονται με έφεση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ο ανωτέρω διατάκτης είναι αρμόδιος και για τον καταλογισμό των αχρεωστήτως λαβόντων με τίτλους πληρωμής της ΥΔΕ, εφόσον διαπιστωθεί εκ των υστέρων, βάσει νέων στοιχείων, ότι η πληρωμή έγινε με μη νόμιμα δικαιολογητικά ή λανθασμένο υπολογισμό. Για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων πρέπει να προηγηθεί κρίση περί της υπαγωγής των πραγματικών περιστατικών στις προϋποθέσεις του νόμου.

Αρμόδια υπηρεσία για την κρίση αυτή είναι η Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων και όπου κρίνεται αναγκαίο θα πρέπει να ζητείται η συμβολή της νομικής υπηρεσίας του φορέα. Επισημαίνεται ότι τυχόν αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών σε περιπτώσεις ανάκλησης πράξεων διορισμού ανατρέχει στο χρόνο στον οποίο ανατρέχουν τα έννομα αποτελέσματα της εν λόγω ανάκλησης.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όλες τις Υπηρεσίες προς άμεση εφαρμογή των τιθέμενων στην παρούσα εγκύκλιο.

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής Φραγκίσκος Κουτεντάκης 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here