Ευκλείδης Τσακαλώτος, υπουργός Οικονομικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος, υπουργός Οικονομικών

Περαιτέρω χαλάρωση των capital controls ανακοίνωσε πριν από λίγο η Κυβέρνηση, δημοσιεύοντας την απόφασή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Νωρίτερα, η Έφη Καραγιώργου αποκάλυψε πρώτη μέσα από το mononews.gr ότι η Κυβέρνηση ήταν έτοιμη να προχωρήσει μέσα στις επόμενες ώρες στις ανακοινώσεις που αφορούσαν τη χαλάρωση των περιορισμών, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες παλαιότερου ρεπορτάζ της, το οποίο αποκαλύψαμε από τις 2 Νοεμβρίου.

Με βάση την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών που δημοσιοποιήθηκε στο σχετικό Φύλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης αίρονται δυο σημαντικοί  περιορισμοί που ίσχυαν έως τώρα.

1. Νέος λογαριασμός σε τράπεζα: Έως σήμερα, όποιο φυσικό πρόσωπο δεν έχει λογαριασμό σε τράπεζα απαγορεύεται να ανοίξει έκτος και εάν έχει βεβαίωση από τον εργοδότη του ότι εργάζεται. Ο περιορισμός αυτός αίρεται όπως επίσης και όλοι οι περιορισμοί σχετικά με το άνοιγμα λογαριασμού για επιχειρήσεις.

Όπως αναφέρει η απόφαση, θα επιτρέπεται πλέον το άνοιγμα νέου λογαριασμού με υπεύθυνη δήλωση. Παράλληλα, γίνεται ενεργοποίηση των αδρανών λογαριασμών.

2. Φρέσκο χρήμα από το εξωτερικό: Έως τώρα όσοι φέρνουν χρήματα από τράεζες του εξωτερικού στα Ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα μπορούν στην συνέχεια να προχωρούν σε ανάληψη ολόκληρου του ποσού. Σήμερα επιτρέπεται η ανάληψη του 50% του ποσού.

Πλέον θα μπορεί να γίνεται ανάληψη όλου του ποσού για χρήματα που θα έρθουν από το εξωτερικό. Παράλληλα, διπλασιάζεται το ποσό από 10.000 ευρώ στις 20.000 για πληρωμές στο εξωτερικό από επιτηδευματίες.

Αναλυτικά η απόφαση Αριθ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001695 ΕΞ 2017/Χ.Π. 1917(ΦΕΚ Β’ 3976/14.11.2017) προβλέπει:

1. H παράγραφος 6 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α΄ 84), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού, όψεως ή καταθετικού, καθώς και η προσθήκη συνδικαιούχου σε λογαριασμό, από φυσικό πρόσωπο μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID) σε πιστωτικό ίδρυμα, με την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται διαθέσιμος λογαριασμός σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα του οποίου είναι δικαιούχος, και κατόπιν υποβολής από τον αιτούντα υπεύθυνης δήλωσης με το ανωτέρω περιεχόμενο. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α΄ 84).

2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης στ της παραγράφου 11 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18 Ιουλίου 2015 (Α΄ 84), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Πέραν των ανωτέρω, επιτρέπεται η πραγματοποίηση ανάληψης μετρητών έως του ποσοστού 100% του χρηματικού ποσού το οποίο, μετά την 01/12/2017, μεταφέρεται από την αλλοδαπή με μεταφορά πίστωσης σε υφιστάμενους λογαριασμούς, που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, με διαδικασία οριζόμενη από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών».

3. Η περίπτωση ιζ της παραγράφου 11 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α΄ 84), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ιζ. Συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματ ών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, που δεν υπερβαίνουν τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, η καθεμία, ανά πελάτη, ανά ημέρα, κατόπιν προσκόμισης των σχετικών τιμολογίων και λοιπών παραστατικών και δικαιολογητικών, τα οποία θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση με την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα δηλώνουν ότι τα ως άνω προσκομισθέντα έγγραφα είναι γνήσια και δεν έχουν προσκομισθεί σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα. Οι ως άνω συναλλαγές θα διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των καταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων, με πίστωση του λογαριασμού του αντισυμβαλλομένου και θα υπολογίζονται εντός του εβδομαδιαίου ορίου που ορίζεται από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών για κάθε πιστωτικό ίδρυμα.»

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ:  Γ. Στεργιούλης: Τα ΕΛΠΕ δεσμεύονται να καταστεί η Ελλάδα σημαντικό ενεργειακό κέντρο

ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Please enter your comment!
Please enter your name here